Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 464

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Asemakaavamuutos tontilla 895-8-25-11, puistoalueella 895-8-9903-0 ja suojaviheralueella 895-8-9907-0 / Levysepänkatu 2

 

233/10.02.03/2022

 

KHALL 11.04.2022 § 149

 

Lidl Suomi Ky omistaa tontin 895-8-25-11 osoitteessa Le­vy­se­pän­ka­tu 2. Tontilla sijaitsee Lidlin myymälä. Yhtiön tavoitteena on ra­ken­taa ko­ko­naan uusi myymälä tontille. Tontin pinta-ala on 8545 m², mut­ta ton­tin muodosta johtuen isomman rakennuksen sijoittaminen si­ten, et­tä pysäköintialue säilyisi väljänä ja turvallisena, on hankalaa.

 

Uuden myymälän rakentaminen ja sen järkevä sijoittelu onnistuisi luon­te­vim­min kasvattamalla tonttia kaupungin omistamille viereisille alueil­le, asemakaavan mukaiselle puistoalueelle ja suo­ja­vi­her­alu­eel­le. Lidlin rakennuksen kerrosala on nyt n. 1600 k-m2 ja uuden myy­­län kerrosala olisi n. 2600 k-m2.

 

Lidl Suomi on pyytänyt asemakaavan muuttamista omistamansa ton­tin 895-8-25-11 alueella siten, että tontista yhdessä kaupungin omis­ta­mien maa-alueiden kanssa, olisi mahdollista saada uuden ja isom­man lii­ke­ra­ken­nuk­sen rakentamiseen sopiva tontti.

 

Hankkeen toteuttamiseksi on päädytty laatimaan yhteistyösopimus yri­tyk­sen ja kaupungin välillä. Yhteistyösopimuksella sovitaan ase­ma­kaa­van muutoksen käynnistämisestä ja kaavoituksen tavoitteista se­kä osapuolten välisestä kustannusjaosta. Laajennusalueella si­jait­see käytöstä poistettu maanalainen väestönsuoja, jonka pur­ka­mi­ses­ta aiheutuu kustannuksia. Alueella kulkee myös sähköjohtoja, jot­ka on siirrettävä uudisrakentamisen tieltä.

 

Samalla sovitaan siitä, et­tä kaavoitettavaan alueeseen kuuluvia, kau­pun­gin omistamia maa-aluei­ta osoitetaan liitettäväksi Lidl Suomi Ky:n omis­ta­maan tonttiin. Luovutettavista alueista ja luo­vu­tus­hin­nois­ta pää­te­tään erikseen asemakaavamuutoksen laillistuttua.

 

Alueella on voimassa 24.10.2002 voimaan tullut asemakaava, jossa alu­eet on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-17), puis­to­alu­eek­si (VP-5), jolle saa sijoittaa maanalaisen väestönsuojan sekä suo­ja­vi­her­alu­eek­si (EV-1).  Liikerakennuksen korttelialueella au­to­paik­ko­ja on varattava 1 ap/ 35 m² liiketilaa kohden. Tehokkuusluku e=0.3.

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa Lidlin tonttia niin, et­tä pysäköintialueesta saadaan riittävän turvallinen ja väljä tin­ki­mät­tä kuitenkaan uuden liikerakennuksen koosta.

 

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut hankkeesta osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää, että asemakaavan muutos voidaan käyn­nis­tää liitekartan mukaisella alueella, tontilla 895-8-25-11 sekä puis­to- ja suojaviheralueilla ja että Lidl Suomi Ky:n kanssa sol­mi­taan hanketta koskeva yhteistyösopimus. Lisäksi kaupunginhallitus päättää kuulla osallisia osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mal­la.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

KHALL 20.06.2022 § 268

Lidlin alueen asemakaavan muutos on tullut vireille kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päätöksellä 11.4.2022 § 149. Samalla on päätetty ase­ma­kaa­van muutokseen liittyvien tonttijärjestelyjen periaatteista.  Osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.4.- 23.5.2022 vä­li­sen ajan.

 

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut luonnoksen asemakaavan muu­tok­sek­si. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 1,35 ha ja kaa­va­muu­tok­sel­la muodostuu liikerakennusten korttelialuetta (KL-17) sekä lähivirkistysaluetta (VL).

 

Kaavaratkaisussa Lidlin rakennuksen laajeneminen mahdollistetaan kas­vat­ta­mal­la liikerakennusten korttelialuetta viereiselle puis­to­alu­eel­le sekä suojaviheralueelle. Suunnittelun pohjana on käytetty Lid­lin laatimaa alustavaa tontinkäyttösuunnitelmaa.

 

Puistoalueella sijaitsee vanhastaan maanalainen väestönsuoja. Väes­tön­suo­ja jäi puistoalueelle edellisen asemakaavoituksen yh­tey­des­sä, mutta sitä ei ole pidetty kunnossa yli kahteenkymmeneen vuo­teen. Kaupungin ja Lidl Suomi Ky:n välisellä sopimuksella on so­vit­tu, että Lidl Suomi Ky vastaa väestönsuojan purkamisesta sekä alu­eel­la olevien sähköjohtojen siirtämisestä.

 

Voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä s - suojeltava alue, on osoitettu liiketontin alueelle, jotta alueella oleva puusto säilyy. Uu­den tontin tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi merkintä on poistettu.

 

Suojaviheralueella ollut puusto ja puurivi säästetään kaa­va­mää­räyk­sil­lä.

 

Liikerakennusten korttelialuetta on yhteensä 13031 m², jossa ra­ken­nus­oi­keutta on 3000 k-m²  sekä lähivirkistysaluetta 490 m².

 

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén p. 050 074 3087

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää asettaa luonnoksen Lidlin alueen asemakaavan muutoksesta nähtäville ja pyytää viranomaisilta lausunnot.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

 

 

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 339 

 

 

Valmistelija: Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Luonnos asemakaavan muuttamiseksi on ollut virallisesti nähtävillä  30.6. -1.8.2022 välisenä aikana.

Luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota seuraaviin:

- kaavan poikkeamista voimassa olevasta yleiskaavasta ei ole perusteltu. 

- pyöräpysäköinnin toteuttamisvelvoitteesta on hyvä määrätä korttelialueilla, joille sijoittuu kaupallisia palveluita.

- Laivanrakentajantien varren lähivirkistysalueen kaavamerkinnäksi esitetään suojaviheraluetta (EV) lähivirkistysalueen sijaan.

- kaavaluonnoksen rakennusalan sijoittelu ei annan mahdollisuutta olemassa olevan rakennuksen säilyttämiseen; vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuksen sijoittaminen puistoalueelle lisää kaavan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.

-vaikutusten arvioinnissa on puutteita luonnonympäristön ja ilmastovaikutusten arvioinnissa.

 

Kaavan laatijan vastine lausuntoon:

 

- pyöräpysäköintiä koskeva mitoitus lisätty kaavamääräyksiin.

- lähivirkistysalueen merkintä on johdonmukainen Laivanrakentajantien varren muiden viheralueiden kanssa.

- korttelin rakennusala on sijoitettu tontinkäyttösuunnitelman pohjalta eikä sen kasvattaminen nykyiselle rakennusalalle ole tarkoituksenmukaista.

 

Kaavaselostusta täydennetty tarvittavilta osin.

Edellä esitetyin muutoksin voidaan asemakaavan muutos asettaa ehdotuksena nähtäville.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Lidlin alueen eli 8 . kaupunginosan korttelin 25 tontin 11, puistoalueen ja suojaviheralueen asemakaavamuutoksen sekä korttelialuetta koskevan tonttijaon ehdotuksena virallisesti nähtäville.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 464  

456/10.02.03/2022 

 

Valmistelija: Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Ehdotus asemakaavan muutoksesta ja tonttijaosta on ollut virallisesti nähtävillä  23.9. - 24.10.2022 välisenä aikana.

 

Ehdotuksista ei ole jätetty muistutuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus  ja Varsinais-Suomen liitto ovat ilmoittaneet, etteivät anna lausuntoa. ELY-keskus on kommentissaan esittänyt vielä, että lähivirkistysalueen merkintä muutettaisiin suojaviheralueen merkinnäksi ja että kaavan ilmastovaikutuksien tarkastelua tulee täydentää.

 

Kaavoittaja katsoo, että lähivirkistysaluemerkintä on johdonmukainen kaavan ympäristöön verrattuna.

 

Kaupunkisuunnittelu katsoo, että asemakaavan muutos ja tonttijako voidaan esittää hyväksyttäviksi.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 8. kaupunginosan korttelin 25 tontin 11 puistoalueen ja suojaviheralueen asemakaavamuutoksen sekä aluetta koskevan tonttijaon omalta osaltaan sekä esittää ne edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa