Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 466

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 2

 

207/10.02.04/2022

 

KHALL 28.03.2022 § 110

 

Kiinteistöjen 895-522-1-191 Härkäniemi ja 895-522-1-240 Koivula omis­ta­ja hakee alueelleen ranta-asemakaavan muutosta.

 

Kaavan laatijaksi maanomistaja esittää DI Pasi Lappalaista Nosto Con­sul­ting Oy:stä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:ssä kerrotaan maanomistajien oi­keuk­sis­ta ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi huo­leh­tia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omis­ta­mal­leen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yh­tey­des­sä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laa­dit­ta­van ranta-asemakaava-alueen tulee muodostaa tarkoituksenmu­kai­nen kokonaisuus.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto on toi­mi­tet­tu kaupungille 9.3.2022.

 

Kaavatyön tavoitteena on laajentaa matkailua palvelevien ra­ken­nus­ten korttelialuetta (RM) ranta-alueella ja osoittaa laajennettavalle alu­eel­le saunan rakennusala, lisätä loma-asuntojen ra­ken­nus­oi­keut­ta 200 k-m2 korttelissa 111 sekä poistaa vierasmajan rakennusala (vm) korttelin 101 tontilta 1.

 

Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Pitkäluodon saaren län­si­ran­nal­la noin 15 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään. Suun­nit­te­lu­alu­eel­le on kiinteä tieyhteys.

 

Suunnittelualue koskee Lokalahden Pitkäluodon ran­ta-ase­ma­kaa­van muutoksen (vahvistettu 16.12.2010) korttelia 111 ja 112 sekä osaa kort­te­lis­ta 101, virkistysaluetta ja maa- ja metsätalousaluetta.

 

Suunnittelualue koskee kiinteistöä 895-522-1-191 Härkäniemi ja 895-522-1-240 Koivula. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa noin 390 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 365 metriä. Suun­nit­te­lu­alu­een pinta-ala on noin 15,0 hehtaaria.

 

Alueelta on laadittu luontoselvitys edellisen kaavamuutoksen yh­tey­des­sä vuonna 2008. Luontoselvityksessä alueella ei todettu olevan eri­tyi­siä suojeltavia luontoarvoja, vaan alueen kasvillisuus, eläimistö ja linnusto ovat tavanomaisia.

 

Lomakylän alueella on seitsemän uutta kaksikerroksista lomamökkiä (ra­ken­net­tu vuonna 2020) ja kuusi vanhempaa lomamökkiä (ra­ken­net­tu vuonna 1985) RM-alueella, kaksi lomamökkiä ja rantasauna AO-alu­eel­la, iso kokoustila-rantasauna, venevalkama (16 lai­tu­ri­paik­kaa) ja venevaja, toimisto- ja kahvilarakennukset, huoltorakennuksia ja lasten leikkipaikka sekä jalkapallo-, lentopallo- ja tenniskentät.

 

Suunnittelualueella on voimassa Lokalahden Pitkäluodon ran­ta-ase­ma­kaa­van muutos (vahvistettu 16.12.2010). Suunnittelualueelle on ran­ta-ase­ma­kaa­van muutoksessa osoitettu matkailua palvelevien ra­ken­nus­ten korttelialuetta (RM), pientalojen korttelialuetta (AO-1), maa- ja metsätalousaluetta (M, M-1) sekä lähivirkistysaluetta mat­kai­lu­alu­een käyttöön (VU).

 

Kaavamuutoksella halutaan lisätä loma-asuntojen kerrosalaa, jotta par­vi­ker­ros voidaan ottaa käyttöön. Lisäksi toisen saunan ra­ken­nus­paik­ka muuttuu. Korttelissa 101 poistetaan myös vierasmajan ra­ken­nus­ala. Lisäksi tullaan sallimaan pieniä huoltorakennuksia M-1 alu­eel­le yhteensä 20-km2.

 

Kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja.

 

Kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3010 k-m². Kaa­va-alu­een aiempi rakennusoikeus oli yhteensä 2810 k-m² eli ra­ken­nus­oi­keu­den määrä kasvaa yhteensä 200 k-m².

 

Kaavamuutoksesta aiheutuvat vaikutukset rakennettuun ym­­ris­töön on arvioitu kaavanlaatijan toimesta vähäisiksi.

 

Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavan muutokset rakentamiseen ovat vähäiset. Kaavaa tulee tarkentaa siten, että rannassa olevalle 250 m2 rakennusalalle tulee osoittaa käyttötarkoitus.

 

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, p. 0500 743 087

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää käynnistää Lokalahden Pitkäluodon ran­ta-ase­ma­kaa­van muutoksen, ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta osal­li­sil­le ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaa­va­muu­tos­luon­nok­sen nähtäville ja pyytää lausunnot vi­ran­omai­sil­ta.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

 

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 311 

 

 

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Markus Gerke

 etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 14.4.2022 - 16.5.2022.

 

 Lisäksi kaavaluonnoksesta on pyydetty ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton lausunnot. Kaavoittaja on antanut lausuntoihin vastineet ja muuttanut kaavaluonnosta ELY-keskuksen ja kaupungin edellyttämällä tavalla siten, että rannassa olevalle 250 m2 rakennusalalle on annettu käyttötarkoitus ks eli kokoontumis- ja saunarakennuksen kerrosala.

 

 Varsinais-Suomen liitto katsoi, että kaavamuutos ei antanut aihetta lausunnon antamiseen. ELY-keskuksella ei tässä vaiheessa ollut myöskään muuta kommentoitavaa toimialaltaan kuin mitä edellä on esitetty.

 

 Luonnoksesta on jätetty yksi huomautus jossa todetaan seuraavasti:

 

 "Meillä on ollut yli 10 vuoden ajan vapaa-ajan asunto osoitteessa Koivulantie 172. Kun Meri-Koivulan alueelle rakentui muutama vuosi sitten 7 kpl lomamökkejä, alkoi joinakin viikonloppuina kuulua melua terassillemme ja jopa mökin sisään asti. Jos ymmärrämme oikein, kaava-muutoksella haetaan noin 200 m2 lisärakennusoikeutta rannan tuntumaan korttelin 111 länsireunalle. Tämä on huomattavasti lähempänä kuin nykyiset rakennukset, jolloin on oletettavaa, että häiriöt kuuluvat entistä voimakkaampina. Suunnitelman sivulla 9 sinisellä rajatun suunnittelualueen mukaiselta rakennuspaikalta kun on vain kymmeniä metrejä länsipuolen muiden omistamiin rakennuksiin.

 

 Emme vastusta lisärakennusoikeutta, mutta toivoisimme, että muutokseksi lisärakennusoikeus sijoitettaisiin ranta-alueella korttelin 111 seuraavaa itäreunalle, jolloin uudelta rakennukselta olisi noin sata metriä muiden omistamiin kiinteistöihin, ja samalla häiriöäänien kuuluvuus pienenee."

 

 Kaavan laatija on kirjoittanut huomautukseen seuraavan vastineen:

 

 "200 k-m2:n lisärakennusoikeutta esitetään olemassa olevalle rakennusalalle korttelin 111 keskiosaan, jotta olemassa olevien rakennusten yläkerrokset saadaan otettua käyttöön. Korttelin rakennusalat ja niiden sijainti eivät oleellisesti muutu kaavamuutoksessa. Korttelin 111 rantaan ja länsipuolen naapureita lähinnä oleva rakennusala esitetään siirrettäväksi muualle, ja tilalle osoitetaan maa- ja metsätalousaluetta."

 

 Kaavamuutoksessa esitetään rakennusoikeutta siirrettävän suurin piirtein toivotun mukaisesti.

 

 Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavaehdotus voidaan asettaa muutetussa muodossa virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 466  

601/10.02.03/2022 

 

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Markus Gerke

 etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 2 on ollut ehdotuksena nähtävillä 8.9.-12.10.2022 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään lausuntoa eikä muistutusta, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus kommentoi kaavaehdotusta seuraavasti:

 

Asemakaavamuutoksen ilmastovaikutuksia ei ole eritelty kaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Vaikutusten arviointia on näiltä osin syytä täydentää. Hiilineutraaliustavoitteet huomioiva maankäyttö ei saa aiheuttaa merkittävää metsäkatoa. Kehityksen tulisi olla nieluja ja metsäalaa lisäävää, mikäli asetettuihin ilmastotavoitteisiin aiotaan päästä kuntatasolla, kansallisesti ja globaalisti. Selostuksen muotoilua rakennusjärjestyksen mukaisesta saunarakennuksen sijoittamisesta suhteessa vesistöön (s. 16) on syytä muotoilla uudelleen (esimerkiksi: saa rakentaa -> tulee rakentaa), jotta rakennusjärjestyksen määräykset tulee selkeästi ilmaistuiksi. Kevyempien rakennelmien (katokset ym.) osalta tulee täsmentää, että etäisyyden vesistöön tulee olla vähintään rakennusjärjestyksen määräämä metrimäärä.

 

Kaavanlaatija on tehnyt seuraavan vastineen kommenttiin:

Lisätään ilmastovaikutusten arviointi kaavaselostuksen vaikutusten arviointiin. Ranta-asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta metsäalaan. Kaavamuutoksen vaikutukset ilmastoon ovat neutraalit. Kaavaselostuksen rakennusjärjestystä käsittelevä osuus on suora lainaus Uudenkaupungin rakennusjärjestyksestä. Rakennusjärjestyksessä esitettyä sanamuotoa ei ole mahdollista muuttaa ranta-asemakaavaa laadittaessa.

 

Kaupunkisuunnittelu katsoo että kaavamuutos on hyväksyttävissä.

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 2  ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa