Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 408

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen liikkeen luovutus Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 408  

844/00.02.00/2022 

 

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Asian taustaa

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimen järjestämisestä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 ja Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021).

 

Uudistuksen toimeenpanosta säädetään erillisessä toimeenpanolaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021).

Lain 18 §:ssä määritellään siirtyvä henkilökunta ja todetaan henkilöstön siirtyvän liikkeen luovutuksen periaatteella hyvinvointialueelle.

 

18 § Henkilöstön asema

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

 

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

 

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan palvelukseen.

 

Liikkeen luovutukseen liittyvä lainsäädäntö

 

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi (2001/23/EY), työsopimuslaki, laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (11.4.2003/304) sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella.

?

Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

?

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain?25 §?todetaan, että työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.?Saman pykälän 1 momentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten työehtosopimuslain?(436/1946) 5 §:ssä?säädetään.

?

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:

 

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;?

2) luovutuksen syyt;?

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä?

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

 

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.?

 

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa siirtyvien henkilöiden palkka- ja muista työsuhteeseen liittyvistä saatavista, lomakorvauksista, lomapalkasta, lomarahasta, ylityö- ja muista mahdollisista työaikakorvauksista, eläke- ja sosiaaliturva- yms. maksuista, siltä osin kuin ne kohdistuvat ja perustuvat aikaan ennen?luovutushetkeä,?ellei toisin sovita. Tätä periaatetta noudatetaan tässäkin liikkeen luovutuksessa.

?

Liikkeen luovutuksen käsittely yhteistoiminnassa Uudenkaupungin kaupungissa

 

Liikkeen luovutusta, sen ajankohtaa, syitä ja henkilöstövaikutuksia on käsitelty Uudenkaupungin kaupungin jatkuvan yhteistoimintamenettelyn neuvotteluissa vuoden 2022 aikana sekä erillisessä liikkeen luovutukseen keskittyvässä neuvottelussa 19.9.2022. Neuvotteluun osallistui edustaja hyvinvointialueen HR-valmistelusta.

 

Liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvat lain määrittelemä henkilöstö (liite 1), yhteensä 457 henkilöä, joka päivitetään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa. Uudenkaupungin kaupunki ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue laativat siirtosopimuksen (liite 2), jonka yhteydessä hyväksytään hyvinvointialueen laatima henkilöstön siirtosuunnitelma (liite 3).

 

Henkilöstön edustajilla ei ole huomautettavaa asian suhteen ja edustajat toteavat, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen liikkeen luovutusta koskeva yhteistoimintavelvoite on toteutettu. Henkilöstölle on järjestetty lisäksi henkilöstöryhmittäin tiedotustilaisuudet koskien liikkeen luovutuksen henkilöstövaikutuksia. Tilaisuuksiin on kutsuttu koko siirtyvä henkilöstö.

 

Liikkeen luovutuksen käsitteleminen kunnan toimielimissä

 

Kuntalain 14§:n mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto itse ole siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille. Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännössä ei ole siirretty toimivaltaa millekään toimielimelle liikkeen luovutuksen osalta.

 

Liikkeen luovutuksen käsitteleminen hyvinvointialueen toimielimissä

 

Liikkeen luovutukseen liittyvää omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön vastaanottoa ja siihen liittyviä asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueen valmisteluorganisaation ja Uudenkaupungin kaupungin kanssa. Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuuston tulee käsitellä kunnan/kuntayhtymän antama selvitys viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Voimaanpanolain 26 §:ssä säädetty kunnan/kuntayhtymän antama selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu aluevaltuuston päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto merkitsi 30.3.2022 tiedokseen Uudenkaupungin antaman Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaanpanolaki) § 26 mukaisen selvityksen ja velvoitti tuomaan asian hyväksyttäväkseen 30.9.2022 mennessä.

 

Kunnalla on ollut mahdollista täydentää selvitystään 30.6.2022

mennessä mikäli tiedoissa on tapahtunut olennaisia muutoksia tai

hyvinvointialue on katsonut selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 6.9.2022 (§ 235). Aluevaltuusto on käsitellyt asian kokouksessaan 21.9.2022 (§115) ja päättänyt merkitä tiedoksi tiedot koskien toimitiloja, siirtyvän henkilöstön määrää ja arviota lomapalkkavelasta sekä hyväksyä siirrettäväksi hyvinvointialueelle aluevaltuuston kokouksen 21.9.2022 115§ pöytäkirjan liitteiden 1-4 mukaisen omaisuuden, sopimukset ja vastuut.

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus tulee käsittelemään liikkeen luovutusta koskevan päätöksen 15.11.2022.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- hyväksyy liitteen 1 mukaisen siirtyvän henkilöstön, joka päivitetään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa 1.1.2023, liikkeen luovutuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle,
- hyväksyy liitteen 2 mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa