Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 417

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen / Uudenkaupungin kaupunki

 

Ympäristö- ja lupalautakunta 23.08.2022 § 103 

 

 

Valmistelija: Vs. ympäristösihteeri Seija Niskala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lain­sää­dän­nös­sä on tapahtunut useita muutoksia, joten Uudenkaupungin vuonna 2014 annettuja määräyksiä tulisi päi­vit­tää. Kuntaliitto on vuonna 2019 julkaissut oppaan kunnallisten ym­­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten laatimisesta. Oppaan tavoitteena on yh­den­mu­kais­taa ja sujuvoittaa määräysten antamista sekä kannustaa kun­tia laatimaan ja päivittämään määräyskokoelmiaan.

 

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen käyn­nis­­mi­stä käsiteltiin ympäristö- ja lupalautakunnassa 21.06.2022 § 88.

 

Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Asian valmistelusta on myös tiedotettava kunnan verkkosivulla. Määräysten tulee olla saatavilla kunnan verkkosivuilla ja ne on toimitettava tiedoksi asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle ja valtion ympäristölupaviranomaiselle.

 

Päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset saa­te­taan Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuo­den 2022 aikana.

 

Ympäristönsuojelumääräysten luonnos sekä nykyiset ym­­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set ovat oheismateriaalina.

 

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää asettaa nähtäville Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojelumääräysluonnoksen perusteluineen sekä pyytää luonnoksesta lausunnot.

Luonnoksista pyydetään lausunnot 30.9.2022 mennessä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, kunnan terveydensuojelu-, jätehuolto- sekä rakennusvalvontaviranomaiselta, vesihuoltolaitokselta, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta sekä naapurikunnilta. Lisäksi julkisella kuulutuksella varataan kansalaisjärjestöille ja kuntalaisille mahdollisuus osallistua valmisteluun jättämällä mielipide määrä-aikaan mennessä.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa luonnokset nähtäville 30.9.2022 saakka Uudenkaupungin palvelupiste Passariin sekä Uudenkaupun-gin kaupungin kotisivuille sekä kuuluttaa luonnoksesta kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Lausunnoille ja mielipiteille varatun ajan jälkeen ympäristö- ja lupalautakunta käsittelee asiaa uudelleen, jonka jälkeen määräyksiä ehdotetaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

Ympäristö- ja lupalautakunta 18.10.2022 § 142 

 

Valmistelijat: Vs. ympäristösihteeri Seija Niskala ja

ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Lausunnon ovat antaneet Varsinais-Suomen ELY-keskus, Uudenkaupungin kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltoviranomainen, Varsinais-Suomen Pelastuslaitos ja Pyhärannan kunta. Mielipiteen ovat esittäneet Uudenkaupungin seudun ympäristöyhdistys ry sekä MTK-Lokalahti ja MTK-Vakka. Annetut lausunnot ja mielipiteet ovat esityksen liitteinä.

 

Lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet ovat liitteenä. Pykäliä 12, 17, 21, 23 ja 25 on muutettu vastineessa esitetyllä tavalla. Lausuntojen ja mielipiteiden jälkeen tarkennetut ympäristönsuojelu-määräykset perusteluineen ovat liitteenä.

 

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti Uudenkaupungin ympäristönsuojelumääräykset sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristönsuojelumääräykset hyväksytään ja saatetaan voimaantulevaksi 1.2.2023 alkaen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 417  

555/11.00.01/2022 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Uudenkaupungin ympäristönsuojelumääräykset liitteen mukaisena ja saattaa ne voimaantulevaksi 1.2.2023 alkaen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa