Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.04.2023/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Haimionhiekan ranta-asemakaavan muutos

 

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 10 

 

 

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Markus Gerke
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kiinteistön 895-404-4-20 Haimionhiekat omistajat hakevat alueelleen ranta-asemakaavan muutosta.

 

Kaavan laatijaksi maanomistaja esittää Arkkitehti SAFA Thomas Hagströmia, arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström tmi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:ssä kerrotaan maanomistajien oi-keuksista ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi huo-lehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omis-tamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yh-teydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osallis-tumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan ranta-asemakaava-alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto on toimitettu kaupungille 14.12.2022.

Kaavatyön tavoitteena on muuttaa kiinteistön käyttötarkoitusta AO-1-korttelialueeksi (erillispientalojen korttelialue). Samalla yhtenäistetään rakennuspaikan rakennusoikeus rakennusjärjestyksen mukaiselle tasolle.

 

Suunnittelualueen koko on noin 0,6 ha. Suunnittelualue sijaitsee n. 15 km ajomatkan päässä Uudenkaupungin keskustasta.

 

Muutosalueen rantaviivan pituus on n. 90 metriä. Kiinteistöllä sijaitsee ympärivuotiseen asumiseen soveltuva lomarakennus talousrakennuksineen

 

Ympäristöministeriön 20.3.2013 vahvistamassa Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalous- / retkeily- / virkistysaluetta (MRV). Loma-asutuksen mitoitus on 5-7 lay/km, vapaata rantaa 40%.

 

Haimion uimaranta ja näköalapaikka on lisäksi huomioitu merkinnällä V(023), valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä virkistyskohde.

 

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

 

Haimion ranta-asemakaavassa alue on osoitettu RA-1-alueeksi (loma-asuntojen korttelialue).

 

Ranta-asemakaavan muutoksella järjestetään rakentaminen alueella

maastollisesti järkevästi. Kaavamääräyksillä sopeutetaan rakentaminen alueen maisemaan. Jätevesi- ja jätehuolto toteutetaan tonteilla voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Rakentamattoman rannan osuus pysyy muuttumattomana.

Kaavan toteuttaminen ei vaadi kaupungilta uusien teiden / katujen rakentamista.

Kaavan ilmastovaikutusten arvioidaan kokonaisuudessaan olevan suhteellisen pieniä. Ympärivuotinen asuminen kuormittaa luonnollisesti luontoa enemmän kuin pelkkä loma-asuminen, mm. jätevesien, jätehuollon ym. vastaavien takia.

Lähialueella on kuitenkin jo jonkin verran ympärivuotista asumista, joten tarvittavat palvelut ovat suhteellisen helposti järjestettävissä. Rakennuslupien yhteydessä rakennusvalvonta valvoo, että esim. jätevesien käsittely järjestetään voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavamuutos voidaan asettaa nykyisessä muodossaan nähtäville.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Haimionhiekan ranta-asemakaavan muutoksen laadinnan, ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta osallisille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosluonnoksen nähtäville ja pyytää lausunnot viranomaisilta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 03.04.2023 § 94  

1147/10.02.03/2023 

 

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Markus Gerke 

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi 

 

 

Haimion ranta-asemakaavan muutoksen kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 26.1-27.2.2023. 

 

Lisäksi kaavaluonnoksesta on pyydetty ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton lausunnot. 

 

Kaavanmuutosluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä. Varsinais-Suomen liitto ja ELY-keskus ilmoittivat, etteivät anna lausuntoja kaavasta, mutta kommentoivat sitä yleisellä tasolla. 

 

Varsinais-Suomen liitto: 

 

Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaoston on 30.1.2023 kokouksessaan käsitellyt asiat, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen. Näihin kuului mm Haimion ranta-asemakaavan muutos. 

 

Ilmoituksessa pyydettiin kuitenkin huomioimaan Haimionhiekan ranta-asemakaavan muutosluonnoksen kohdalla, että tiedot ja ote voimassa olevasta maakuntakaavasta tulisi päivittää. 

  

ELY-keskus: 

 

ELY-keskus ei anna lausuntoa Haimionhiekan ranta-asemakaavan valmisteluaineistoista, mutta toteaa luonnoksista seuraavaa: 

 

Voimassa olevan MRL:n mukaan ranta-asemakaava on kaavamuotona tarkoitettu ensisijaisesti loma-asutuksen järjestämistä varten. Mikäli rakennuspaikkoja osoitetaan ranta-asemakaavassa ympärivuotiseen käyttöön, tulee kerralla tarkastella laajempaa aluetta. Laajemman alueen tarkastelussa on mahdollista osoittaa ympärivuotisia rakennuspaikkoja, mikäli valtaosa suunnittelualueen rakennuspaikoista on loma-asunnon rakennuspaikkoja. ELY-keskus katsoo, että yhden rakennuspaikan käsittävä kaavamuutosalue on tällaiseen muutokseen liian suppea. 

 

Kaavaehdotukset eivät noudata MRL:n mukaista ranta-asemakaavan tarkoitusta. Oikeuden ratkaisut antavat viitteitä siitä, että vakituisen asumisen osoittamiseksi laadittujen ranta-asemakaavojen hyväksymispäätökset tulevat hallinto-oikeudessa usein kumotuiksi valituksen kohteiksi joutuessaan.    

 

ELY-keskus korostaa kunnan vastuuta ottaa päätöksenteossaan johdonmukaisesti huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavojen sisältövaatimukset sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu.  

Yleismääräyksiin tulee lisätä maininta puuston säilyttämisestä, esimerkiksi: "Rakennuspaikan rakentamaton osa on hoidettava luonnontilaisena. Rakennuspaikalla on rantapuusto säilytettävä" 

  

Kaavanlaatija: 

 

Yleisiin määräyksiin lisätään maininta puuston säilyttämisestä. 

 

Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavaehdotus voidaan asettaa päivitetyssä muodossa virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Haimion ranta-asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa