Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle/ Kyläyhdistys Hakava ry:n kunnallisvalitus

 

Sosiaalilautakunta 15.12.2022 § 187 

 

 

Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Marika Lehtinen

 etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kyläyhdistys Hakava ry anoo määrärahaa/avustusta kaupungilta/sosiaalilautakunnalta yhdistykselle aiheutuneisiin kustannuksiin Hallun koululle majoittuneiden ukrainalaisten pakolaisten johdosta. Anomuksessa on eritelty toteutuneita kustannuksia yhteensä 15.960 € kahdeksan kuukauden ajalta vuonna 2022.

 

Uudenkaupungin kaupungissa linjattiin helmikuun lopulla 2022, että kaupungin Aikuisten vastaanotto Arvo vastaa ukrainalaisten vastaanotosta ja koordinoinnista varautumisen näkökulmasta.

Tämän johdosta lähdettiin ko. yksikössä selvittämään mahdollisia majoitustiloja kaupungissa.

 

Hallun koulu oli esillä yhtenä vaihtoehtona ja heidän kanssaan sovittiin tutustumiskäynti 11.3.2022, jolloin voitaisiin myös arvioida tilojen soveltuvuutta ukrainalaisten majoittamiseen.  Tutustumiskäynnillä kerrottiin Hallun koulun soveltuvan ko. käyttöön, jos kaupunki tarvitsisi lisätilaa jo vuokrattujen moduulien lisäksi. Käynnillä sovittiin, että asiaan palataan, jos majoitustarvetta esiintyy. Vuokrattavan asunnon osalta sovittiin, että sitä voidaan myös mahdollisesti käyttää, jos tarvetta esiintyy. Siinä kohdin ei vielä tiedetty, kuinka paljon ukrainalaisia mahdollisesti kaupunkiin on tulossa.

 

Tutustumiskäynnin jälkeen Matti Puukin kanssa on oltu yhteydessä, ettei kaupungilla ole tarvetta Hallun koulun lisätilojen käyttöön. Puukki on ollut yhteydessä 13.5.2022 Aikuisten vastaanotto Arvoon, jolloin on käynyt ilmi, että koululle on jo majoittunut ukrainalaisia jonkin aikaa ilman, että majoituksen käytöstä olisi sovittu kaupungin kanssa. Koululla oleskelevia ukrainalaisia on pyydetty tulemaan Arvoon asioiden hoitamiseksi. Tämän jälkeen Hallun koululla olleet ukrainalaiset majoitettiin kaupungin moduuliin. Tässä yhteydessä Matti Puukin kanssa on käyty keskustelu, ettei kaupunki käytä Hallun koulun tiloja edelleenkään ukrainalaisten majoittamiseen. Kaupunki on päättänyt keskittää tilapäisen suojelun osalta kaikki tilapäistä majoitusta tarvitsevat ukrainalaiset Autonrakentajantien moduuleihin.

 

Aika maalis- ja huhtikuusta on ollut kaupungin varautumista ja sen kautta majoittamista sotaa pakenevien osalta moduuleihin. Tällöin ei ole kyse vapaaehtoisesta majoittumisesta ukrainalaisten osalta, vaan kaupunki on vastuussa kohdentaa heille majoittuminen. Kaupunki on tehnyt Maahanmuuttoviraston kanssa kuntasopimuksen 1.5.2022 alkaen tilapäisen majoituksen osalta ja siinä on sovittu majoitustiloiksi moduulit, joiden osalta kaupunki on voinut hakea korvauksia Migriltä.

 

Kaikki tilapäisen suojelun statuksen omaavat ukrainalaiset kuuluvat vastaanottokeskuksen asiakkaiksi ja heidän majoittamisekseen, on kunnan täytynyt tehdä sopimus Migrin kanssa.

 

Ne ukrainalaiset, jotka ovat itsenäisesti majoittuneet esim. tiloille tai muihin kohteisiin, kuuluvat yksityisen majoituksen piiriin, josta ei makseta korvauksia majoittajalle.

 

Kaupunki on katsonut, ettei sillä ole ollut tarvetta tehdä sopimusta Hallun koulun kanssa, vaan kevään aikana on selvinnyt, että moduulit riittävät majoitustiloiksi. Kuten kyläyhdistys anomuksessaan toteaa asumisen järjestäminen ja korvaaminen ukrainalaisille on valtion vastuulla kuntien kautta. Tämä tarkoittaa juuri kuntasopimusta Migrin kanssa. Hallun koululla olevasta majoittamisesta ei ole tehty ko. sopimusta.

 

13.5.2022 käydyssä keskustelussa on tehty selväksi, ettei kaupunki käytä Hallun koulua majoitustiloina. Jos kyläyhdistys on päättänyt edelleen majoittaa ukrainalaisia, se tapahtuu yhdistyksen omalla kustannuksella tai perivät majoittujilta vuokraa.

 

Matti Puukille on kerrottu, ettei kaupunki täten pysty korvaamaan majoitukseen liittyviä kustannuksia. Kyläyhdistys vetoaa siihen, että ovat tulleet yllättäen ja kieltäytyneet siirtymään muualle. Puukkia on ohjeistettu tässä tilanteessa ohjaamaan ukrainalaiset vastaanottokeskukseen tai aikuisten vastaanotto Arvoon selvittämää asumisasiaa.

 

Kyläyhdistys Hakava ry:n edustajien Matti Puukin ja Vesa Kiertokarin sekä kaupungin edustajina sosiaalipalvelujohtaja Marika Lehtinen, hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso ja vt. sosiaalityöntekijäTuuli Alamäki työikäisten palveluista, kanssa pidettiin tapaaminen avustusanomukseen liittyen 2.12.2022, josta muistio liitteenä.

 

Esittelijä: Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Lahtinen

 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kyläyhdistys Hakava ry:lle korvataan kyläyhdistyksen anomuksen perusteella ukrainalaisten tilapäisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden majoittamisesta Hallun koululla vuonna 2022 yhdistykselle aiheutuneita kustannuksia 10.360 euroa.  Tämä pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.

 

Ari Saastamoinen esitti, että Kyläyhdistys Hakava ry:lle korvataan heidän esittämänsä summa 15.960 euroa täysimääräisesti.  Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

 

Päätös: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin. 

Ennen kokousta lautakunnan jäsenille 15.12.2022 lähetetty Kyläyhdistys Hakava ry:n kirje päätettiin Ari Saastamoisen pyynnöstä liittää tämän asian pöytäkirjan liitteeksi.  Lisäasia päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn.

 

______

 

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 6 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Kyläyhdistys Hakava ry:lle korvataan kyläyhdistyksen anomuksen perusteella ukrainalaisten tilapäisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden majoittamisesta Hallun koululla vuonna 2022 yhdistykselle aiheutuneita kustannuksia 10.360 euroa.

 

Keskustelun kuluessa Laura Kontu esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Rauno Aaltonen kannatti Kontun esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

 

Ne, jotka kannattivat kaupuginjohtajan ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Laura Kontun esitystä äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä, 7 ei-ääntä ja 2 tyhjää.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 7-2 (2 tyhjää) palauttaa asian valmisteluun. Äänestysluettelo liitteenä.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti neuvottelutauon tämän asian käsittelyn aikana klo 18.32-18.37.

 

______

 

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 53  

1043/02.05.01.02/2022 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Kyläyhdistys Hakava ry:lle korvataan kyläyhdistyksen anomuksen perusteella ukrainalaisten tilapäisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden majoittamisesta Hallun koululla vuonna 2022 yhdistykselle aiheutuneita kustannuksia 10.360 euroa.

 

 Keskustelun kuluessa Kari Koski esitti, että anomusta ei hyväksytä.

 

 Seppo Nikula kannatti Kosken esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

 

Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Kari Kosken ehdotusta äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 7-4, että anomusta ei hyväksytä. Äänestysluettelo liitteenä.

 

______

 

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 84 

 

 

Valmistelija: Hallintoasiantuntija Jenni Teuri

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

 Kaupunginhallitus päätti 27.2.2022 § 53, että Kyläyhdistys Hakava ry:n anomusta tilapäisen suojelun piiriin kuuluvien ukrainalaisten henkilöiden majoittamisesta Hallun koululla vuonna 2022 aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ei hyväksytä.

 

Päätöksestä on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja sen on tehnyt asianosainen, joten oikaisuvaatimus tulee tutkia.

 

Asian valmistelu on selvitetty kaupunginhallituksen käsittelyä edeltäneen sosiaalilautakunnan 15.12.2022 §187 päätöksen esittelytekstissä.

 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperustetta, jonka johdosta aiemmin tehtyä päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
- todeta, että kaupunginhallituksen päätös 27.2.2023 § 53 on tehty oikeassa järjestyksessä,
- hylätä päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 140  

1043/02.05.01.02/2022 

 

Valmistelija: Hallintoasiantuntija Jenni Teuri

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Turun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa kaupunginhallituksen päätöksestä 27.3.2023 § 84 tehtyyn kunnallisvalitukseen.

 

Uudenkaupungin kaupunki on käsitellyt Kyläyhdistys Hakava ry:n avustushakemusta seuraavasti:

 

-          sosiaalilautakunta 15.12.2022 § 187

-          kaupunginhallitus 16.1.2023 § 6

-          kaupunginhallitus 27.2.2023 § 53

-          kaupunginhallitus 27.3.2023 § 84

 

Asian valmistelu on selvitetty kaupunginhallituksen käsittelyä edeltäneen sosiaalilautakunnan 15.12.2022 §187 päätöksen esittelytekstissä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Kyläyhdistys Hakava ry ei ole kunnallisvalituksessaan esittänyt sellaista laillisuusperustetta, jonka johdosta aiemmin tehtyä päätöstä olisi syytä muuttaa.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esitetyn lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa