Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Hallintosäännön tarkistaminen 1.8.2023 alkaen

 

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 153  

1582/00.01.01.00/2023 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin valtuusto hyväksyi 12.12.2022 päivitetyn hallintosäännön, joka tuli voimaan vuoden 2023 alusta. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden alussa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, ja kaupungin hallintosäännöstä poistettiin sosiaalilautakuntaa ja terveyslautakuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluita ja sen viranhaltijoita koskevat kohdat. 

 

Ympäristöterveydenhuollon lautakunnan toiminta jatkui ennallaan, ja ympäristöterveydenhuolto siirrettiin hallinto- ja elinvoimapalveluihin.

 

Sosiaalipalvelujen vastuulla olevat työllisyyspalvelut, mukaan lukien työllisyyskokeilu, jäivät edelleen kaupungille, ja ne siirrettiin 1.8.2022 alkaen elinkeinopalveluille, ja palvelualueen nimi muutettiin tässä yhteydessä muotoon elinkeino- ja työllisyyspalvelut.

 

Hallintosääntöön otettiin uutena määräykset kaupungin ja hyvinvointialueen välisestä yhteistyöstä, maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikasta sekä luku normaalista toimivallasta poikkeamisesta poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteessa. Tämän lisäksi luku mm. täyttölupamenettelystä luovuttiin.

 

Samassa yhteydessä todettiin, että hallintosäännön valmistelu jatkuu niin, että hallintosäännön uudistukseen sekä organisaation kehittämiseen haetaan soveltuva ulkopuolinen vetäjä johtamaan valmisteluprosessia. Valmisteluprosessi tuli toteuttaa kaupungin johtoryhmän sekä kaupunginhallituksen yhteistyönä. Valtuuston päätöksen mukaan hallintosäännön valmisteluprosessin tuli olla valmis kuluvan hallituskauden aikana, viimeistään 31.5.2023.

 

Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi johtamaan valmisteluprosessia valittiin FCG Oy.

 

Hallintosäännön uudistamiseen tähtäävän valmisteluprosessin tavoitteena on ollut luoda strategian mukainen, toimiva ja muuttuneeseen toimintaympäristöön soveltuva hallinto-organisaatio, jonka avulla luodaan edellytykset läpinäkyvälle ja sujuvalle päätöksenteolle, hyvälle omistajaohjaukselle sekä ylikunnalliselle yhteistyölle.

 

Hallintosäännön uudistamisprosessin aikana on keskitytty erityisesti niin viranhaltija- kuin luottamushenkilöorganisaatioihin ja pyritty luomaan vaihtoehtoisia organisaatiomalleja sekä pohtimaan erilaisia toimintamalleja sille, miten virkahenkilö- ja luottamushenkilöorganisaatiot saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin niin organisaatioiden sisällä kuin niiden välilläkin.

Prosessi alkoi käynnistyskokouksella 25.1. ja päättyi valtuuston iltakouluun 23.5.2023. Talven ja kevään aikana on järjestetty yhteensä kahdeksan  johtoryhmän, kaupunginhallituksen, valtuustoryhmien puheenjohtajien, valtuuston ja johtoryhmän palaveria, kokousta ja työpajaa, ja valtuustoryhmiltä pyydettiin maaliskuussa välikommentit työpajojen tuotoksista. Valmistelutyön aikataulu oheismateriaalina.

 

Hallintosääntöön on tehty kaupungin organisaatioon ja toimivaltuuksiin tarpeelliseksi katsotut muutokset sekä Kuntaliiton uuden hallintosääntömallin mukaiset tarkennukset ja korjaukset esimerkiksi vaikuttamistoimielimiä koskeviin pykäliin ja poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteiden toimivaltaa koskevaan lukuun.

 

Liitteenä olevassa hallintosäännössä lisäykset ja muutokset ovat punaisella fontilla ja poistetut tekstit on yliviivattu.

 

Tärkeimmät hallintosääntöön esitetyt muutokset:

 

Toimielinten jäsenmäärät 1.6.2025 alkaen:

 

7 § Kaupunginvaltuusto 37 (43)

 

10 § Lautakunnat

Tekninen lautakunta 9 (11)

Opetus- ja kasvatuslautakunta 9 (11)

 

11 § Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta 7+3 (9+3)

 

Muutokset 1.8.2023 alkaen:

 

8 § Kaupunginhallitus

 

Kaupunginhallitukseen perustetaan kaksi uutta jaostoa: kaupunkisuunnittelujaosto ja konserni- ja elinvoimajaosto.

 

Kaupunkisuunnittelujaosto

 

Kaupunginhallitus valitsee jaostoon viisi (5) jäsentä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä. Jäsenille valitaan viisi henkilökohtaista varajäsentä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä, tai kaupunginvaltuuston puheenjohtajistosta. Jaoston esittelijänä toimii kaupunginarkkitehti.

 

Konserni- ja elinvoimajaosto

 

Konserni- ja elinvoimajaostoon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja valtuuston puheenjohtaja. Jaoston puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

 

34 Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako

 

Pykälään on lisätty konserni- ja elinvoimajaoston konsernia koskevat tehtävät.

 

37 § Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen tehtävät ja toimivalta

 

Pykälään on lisätty  kaupunklsuunnittelujaoston tehtävät ja toimivalta sekä konserni- ja elinvoimajaoston elinvoimaa koskevat tehtävät.

 

62 § Toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen ottaminen sekä tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

 

Kaupunginvaltuusto ottaa palvelukseen

 

  • kaupunginjohtajan

 

Kaupunginhallitus ottaa palvelukseen

 

  •  palvelukeskusten johtajat, hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtajat sekä liikelaitoksen johtajan, mikäli yhteistoimintasopimuksesta ei muuta johdu

 

Kaupunginjohtaja ottaa palvelukseen

 

  • palvelukeskusten johtajien ja hallinto- ja elinvoimapalveluiden palvelualueiden johtajien suorat alaiset palvelukeskuksen johtajaa tai hallinto- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen johtajaa asiassa kuultuaan

 

Palvelukeskuksen johtaja tai hallinto- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen johtaja ottaa palvelukseen lähiesihenkilöä asiassa kuultuaan

 

  • liikelaitoksen johtajan suorat alaiset, mikäli yhteistoimintasopimuksesta ei muuta johdu
  • muun alaisuudessaan toimivan henkilöstön

 

Liikelaitoksen johtaja ottaa palvelukseen

 

 

 


-------

 

95 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi

 

Tarkastuslautakunnan tehtävät on tarkistettu uuden hallintosääntömallin  mukaiseksi.

 

Kuntalain 121 §:n 6) kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.Tarkastuslautakunta on 5.5.2023 § 44 esittänyt, että tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevat määräykset kirjataan hallintosääntöön esitetyn mukaisena.

 

 144 § Valtuutetujen aloitteet

 

Aloitteen käsittelyä koskevia määräyksiä on tarkennettu.

 

 

 184 § vuosipalkkiot

 

 Puheenjohtajiston vuosipalkkioita on korotettu.

 

Muutokset 1.1.2024 alkaen

 

21 § Palveluorganisaation palvelualueet

 

Teknisten ja ympäristöpalvelujen infrapalvelut jaetaan 1.1.2024  kahdeksi palvelualueeksi:

 

Infrapalvelut (hallinto, tekninen infra, varikko ja puistoyksikkö)

Ruoka- ja puhtauspalvelut

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset. Muutokset tulevat voimaan seuraavasti:  7,10,11 §:t muutokset toimielinten jäsenmääriin 1.6.2025. 21 § Teknisten ja ympäristöpalvelujen infrapalvelujen jakaminen kahdeksi palvelualueeksi  infrapalvelut ja ruoka- ja puhtauspalvelut 1.1.2024. Muilta osin hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2023.

 

 

 Keskustelun kuluessa Jari Valkonen esitti kohdassa "2. LUKU TOIMIELIORGANISAATIO", että " valtuusto, hallitus ja lautakunnat ja niiden jäsenmäärät pysyvät entisellään".

 

 Sami Virtanen kannatti Valkosen esitystä.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

 

 Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Jari Valkosen esitystä äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 9-2 kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Äänestysluettelo 1 liitteenä.

 

 Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri Kontu poistui kokouksesta klo 18.56.

 -----

 

Seppo Nikula esitti kohdassa "2. LUKU TOIMIELINORGANISAATIO; 8§ Kaupunginhallitus", että "kaupunginhallituksen alaisten jaostojen jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä". Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

-----

 

 Merja Koski esitti kohdassa "4. LUKU; 21§ Palveluorganisaation palvelualueet", että "rakennussuunnittelu ja -johto siirretään kaupunginsuunnittelun puolelle".

 

 Heli-Päivikki Laurén kannatti Kosken esitystä.

 

 Kaupungihallitus piti neuvottelutauon klo 19.30-19.40.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

 

 Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Merja Kosken esitystä äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 6-5 Merja Kosken ehdotuksen mukaisesti. Äänestysluettelo 2 liittenä.

 -----

 

 Rauno Aaltonen esitti kohdassa "6. luku TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALLAN JAKO; 37§ Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen tehtävät ja toimivalta", että "rakennusluvan käsittelyyn tarvittavan poikkeamisen ratkaisee ympäristö- ja lupalautakunta".

 

 Seppo Nikula kannatti Aaltosen esitystä.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

 

 Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Rauno Aaltosen esitystä äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 7-4 kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Äänestysluettelo 3 liitteenä.

 

 Seppo Nikula ja Rauno Aaltonen jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä.

 

 Seppo Nikula esitti eriävään mielipiteeseen seuraavan perustelun: " Ympäristö- ja lupalautakunnan tulee toimia kattavasti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena niin rakennus- kuin poikkeamislupa-asioissa".

 -----

 

 Tapio Pääkkö esitti kohdassa "14. LUKU VALTUUSTON KOKOUKSET; 116§ Läsnäolo kokouksessa", että "nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen kaksi edustajaansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa."

 

 Jari Valkonen kannatti Pääkön ehdotusta.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

 

 Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Tapio Pääkön esitystä äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 7-4 Tapio Pääkön ehdotuksen mukaisesti. Äänestysluettelo 4 liitteenä.

 -----

 

 Kohdassa "19. LUKU LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET" Raimo Löfstedt, Kari Koski, Rauno Aaltonen, Merja Koski, Laura Kontu ja valtuuston varapuheenjohtajat Jaana Reijonsaari-Korsman ja Lasse Virtanen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän luvun käsittelyn ajaksi.

 

 Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Janne Sjölundin.

 

 Kohdassa "184§ VUOSIPALKKIOT" Heli-Päivikki Laurén esitti, että "vuosipalkkioiden korotukset tulevat voimaan 1.6.2025 ja korotus on 30 prosenttia nykytasoon."

 

 Tapio Pääkkö kannatti Laurénin ehdotusta.

 

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi Heli-Päivikki Laurénin ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Pöytäkirja luvun 19 osalta tarkastettiin kokouksessa.

 -----

 

Päätös: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset sekä kaupunginhallituksen 29.5.2023 päättämät muutokset.

Muutokset tulevat voimaan seuraavasti:  7,10,11 §:t muutokset toimielinten jäsenmääriin ja 184§ muutokset vuosipalkkioihin 1.6.2025. 21 § Teknisten ja ympäristöpalvelujen infrapalvelujen jakaminen kahdeksi palvelualueeksi infrapalvelut ja ruoka- ja puhtauspalvelut 1.1.2024. Muilta osin hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2023.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa