Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Luvattomien/ rakennusjärjestyksen vastaisten laitureiden poistaminen / 431-876-2

 

YMPLL 23.01.2024 § 8  

2062/10.03.00.15/2023 

 

Valmistelija: Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Asia

Päätös sakon uhan asettamisesta, koska laiturin jatkeen rakentaja ei ole poistanut luvatonta laiturinjatketta kokonaan annettuun määräaikaan mennessä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) 126 a §:n mukaan laiturin sijoittamiseen on oltava toimenpidelupa.

 

Luvaton laituri

Laituri on rakennettu yhteiskäyttölaiturin jatkeeksi sivulle. Yhteiskäyttölaituria hallinnoi Hankaankorvanpuhdintien tiekunnan osakkaat. Laiturin jatkeelle ei ole haettu toimenpidelupaa.

 

Asian käsittely ja kiinteistön omistajan kuuleminen

Hankaankorvanpuhdintien tiekunnan osakas otti yhteyttä rakennusvalvontaan ja kertoi yhden osakkaan, -----------, rakentaneen oman laiturin tiekunnan maalaiturin jatkeeksi. Laiturinjatke haittaa yhteislaiturin käyttöä. Tiekunnan osakkaista yhdeksän kymmenestä ei hyväksy ----------- omaa laituria ja ovat vaatineet poistamaan sen. Osakas ei ole suostunut vaatimuksiin, joten tiekunnasta on otettu yhteyttä rakennusvalvontaan luvattoman laiturinjatkeen poistamiseksi.

 

Rakennusvalvonta on tutkinut asiaa, todennut laiturinjatkeen luvattomaksi ja lähettänyt kehotuskirjeen luvattoman laiturin osan poistamiseksi 23.2.2023. Rakennusvalvonta teki tarkastuksen kohteessa 14.11.2023 ja totesi, että laiturin kansi oli poistettu, mutta laiturin perustus, joka on kivillä täytetty teräslieriö, oli poistamatta. Veteen jätetty laiturin perustus haittaa yhteislaiturin käyttöä.

 

Laiturinjatketta ei ole kokonaan poistettu annetun määräajan aikana, joten osakkaalle, joka on luvatta rakentanut laiturinjatkeen, varattiin uhkasakkolain 22 §:n mukaisesti tilaisuus selityksen antamiseen asiassa (kuulemiskirje 20.11.2023) ennen mahdollisen määräyksen antamista ja sakon uhan asettamista. Kuulemisessa osakkaalle annettiin tiedoksi, että hänet tullaan velvoittamaan poistamaan laiturin perustus sakon uhalla. Osakas on toimittanut kirjallisen selityksen 14.12.2023.

 

Esittelijä: Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi

 

Päätösehdotus: Uhkasakkolain (UhkasakkoL 113/1990) 7 §:n mukaan uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaisiin asianosaisiin, joilla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta.

Ympäristö- ja lupalautakunta päättää asettaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen uhkasakon laiturin jatkeen rakentaneelle tiekunnan osakkaalle.
Asianosainen:
----------
Alueen yksilöinti:
Kiinteistö              895-431-876-2, Käyttöoikeusyksikkö 0-2012-K1017
Osoite                  ----------------------

Rikkomus tai laiminlyönti:
Luvattoman laiturin jatkeen rakentaminen.

Päävelvoite ja tehoste päävelvoitteen laiminlyönnin varalle
Toimenpide, johon velvoitetaan (päävelvoite):
----------- on poistettava luvattoman laiturinjatkeen perustukset.

Määräaika:
Laiturin perustukset tulee olla poistettu viimeistään neljän (4) kuukauden kuluttua tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Tehoste:
Uudenkaupungin kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta asettaa -------------------------------------------------------------------; kiinteistö 895-431-876-2, Käyttöoikeusyksikkö 0-2012-K1017) MRL 182 §:n mukaisesti kahden tuhannen (2000) euron uhkasakon edellä mainitun päävelvoitteen tehosteeksi.

Uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä eikä noudattamatta jättämiselle ole pätevää syytä (UhkasakkoL 10 §). Uhkasakon tuomitseminen ei vaikuta sakon kertymiseen, mikäli laiminlyönti edelleen jatkuu.

Perustelut
Laiturin rakentamiseen on oltava toimenpidelupa. Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukaan yli 5 venepaikkaa tai yli 10 m leveä tai pitkä laituri vaatii toimenpideluvan ja myös em. kokoisen laiturin laajentaminen tarvitsee luvan.

Ilmoitusvelvollisuus
Jos edellä mainittu omaisuus tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä mainitusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutusasiakirjaan sitä koskeva maininta tai muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksen saajan nimi ja osoite.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 182.2 § ja 186 §
Uhkasakkolaki 6 §, 7 §, 8 §, 10 §, 18 §, 19 § ja 22 §
Uudenkaupungin rakennusjärjestys 3 §

Tästä päätöksestä ilmoitetaan poliisille maankäyttö- ja rakennuslain 186 §:n nojalla. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Tästä päätöksestä peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän rakennusvalvontataksan 26.3 §:n mukainen maksu 550 euroa.  

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Eija Rosendahl ehdotti, että päätösehdotuksesta poistetaan teksti "Ilmoitus saadaan jättää jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista."

 

Muutettu päätösehdotus:

 Uhkasakkolain (UhkasakkoL 113/1990) 7 §:n mukaan uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaisiin asianosaisiin, joilla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta.

Ympäristö- ja lupalautakunta päättää asettaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen uhkasakon laiturin jatkeen rakentaneelle tiekunnan osakkaalle.
Asianosainen:
----------
Alueen yksilöinti:
Kiinteistö              895-431-876-2, Käyttöoikeusyksikkö 0-2012-K1017
Osoite                  ----------------------

Rikkomus tai laiminlyönti:
Luvattoman laiturin jatkeen rakentaminen.

Päävelvoite ja tehoste päävelvoitteen laiminlyönnin varalle
Toimenpide, johon velvoitetaan (päävelvoite):
----------- on poistettava luvattoman laiturinjatkeen perustukset.

Määräaika:
Laiturin perustukset tulee olla poistettu viimeistään neljän (4) kuukauden kuluttua tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Tehoste:
Uudenkaupungin kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta asettaa --------------------- -------------------------- ------------------; kiinteistö 895-431-876-2, Käyttöoikeusyksikkö 0-2012-K1017) MRL 182 §:n mukaisesti kahden tuhannen (2000) euron uhkasakon edellä mainitun päävelvoitteen tehosteeksi.

Uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä eikä noudattamatta jättämiselle ole pätevää syytä (UhkasakkoL 10 §). Uhkasakon tuomitseminen ei vaikuta sakon kertymiseen, mikäli laiminlyönti edelleen jatkuu.

Perustelut
Laiturin rakentamiseen on oltava toimenpidelupa. Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen mukaan yli 5 venepaikkaa tai yli 10 m leveä tai pitkä laituri vaatii toimenpideluvan ja myös em. kokoisen laiturin laajentaminen tarvitsee luvan.

Ilmoitusvelvollisuus
Jos edellä mainittu omaisuus tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä mainitusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutusasiakirjaan sitä koskeva maininta tai muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksen saajan nimi ja osoite.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 182.2 § ja 186 §
Uhkasakkolaki 6 §, 7 §, 8 §, 10 §, 18 §, 19 § ja 22 §
Uudenkaupungin rakennusjärjestys 3 §

Tästä päätöksestä ilmoitetaan poliisille maankäyttö- ja rakennuslain 186 §:n nojalla.

Tästä päätöksestä peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän rakennusvalvontataksan 26.3 §:n mukainen maksu 550 euroa.  

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.

 

Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa