Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 431-6-15

 

YMPLL 20.02.2024 § 22  

2175/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  ------------------------

 

  Rakennuspaikka 

 

  895-431-6-15

 

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Käyttötarkoituksen muutos / Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 171 §:n mukainen poikkeamisvalta 72 § 1 mom. sään­nök­sis­tä, joiden mukaan meren tai vesistön ran­ta-alu­ee­seen kuuluvalle ran­ta­vyö­hyk­keel­le ei saa rakentaa ra­ken­nus­ta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleis­kaa­vaa, jossa on erityisesti mää­rät­ty yleiskaavan tai sen osan käyt­­mi­ses­tä rakennusluvan myön­­mi­sen perusteena.

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee poikkeamista nykyisen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen pysyväksi asunnoksi.

 

Rakennuspaikan muodostaa n. 10 000 m² määräala kiinteistöstä 895-431-6-15 ja sille on tällä hetkellä rakentumassa rakennusluvan 895-2023-149 mukainen 143 k-m² lomarakennus. Lisäksi rakennuspaikalla on varasto/autokatos ja varasto/puukatos, joiden kokonaiskerrosalaan laskettava varastoiden ala on yhteensä 47 m².

 

  Alueella on voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka on vahvistettu 25.8.1994. Kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaisella loma-asuntoalueella (RA).

 

  Uudenkaupungin kaupunginhallitus on 13.2.2006 hyväksynyt kriteerit loma-asunnon muuttamiseksi pysyvään asumiskäyttöön. 12.6.2018 hyväksytyssä rakennusjärjestyksessä ehtoja on tarkennettu.

 

  14§ Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi

 

  Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos vaatii ensin poikkeamisluvan ja sen jälkeen rakennusluvan.

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseen asumiskäyttöön tulee poikkeamisluvassa täyttää seuraavat kriteerit:

 1. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 3000 m².
 2. Rakennuspaikalle tulee olla järjestettynä riittävä veden saanti ja jätevesien käsittely tulee toteuttaa rakennusjärjestyksessä esitetyllä tavalla.
 3. Poikkeamisluvan hakijan tulee esittää jätevesien käsittely- ja vesihuoltosuunnitelma poikkeamishakemuksen yhteydessä.
 4. Rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie, jota pitkin esim. palo-, pelastus- ja lieteautot pääsevät rakennuspaikalle, tai mahdollisuus tällaisen järjestämiseen, mistä otetaan ehto poikkeamislupaan.
 5. Ranta-asemakaava-alueella käyttötarkoitusta ei muuteta ilman käyttötarkoituksen muutoksen mukaista ranta-asemakaavan muutosta.
 6. Saaressa, joihin ei ole tieyhteyttä, ei muuteta käyttötarkoitusta ilman ranta-asemakaavaa ja sen yhteydessä esitettyjä perusteita. Poikkeuksena voidaan käsitellä vanhoja kalastajatiloja.
 7. Vanhat asumispaikat, joissa on vielä rakennukset jäljellä, voidaan edellä esitetyistä määräyksistä huolimatta muuttaa riittävillä perusteilla pysyvään asumiseen tarkoitetuiksi.
 8. Alueilla, jotka ovat luonnonarvoiltaan herkkiä ja joille voidaan sijoittaa vain pienehköjä rakennuksia, ei käyttötarkoitusta muuteta.
 9. Alavilla alueilla, joilla on tulvan, sortuman tai vyörymän vaara, ei loma-asuntojen käyttötarkoitusta muuteta.
 10. Käyttötarkoitusta ei myöskään muuteta, mikäli on nähtävissä, että yhdyskuntarakenne merkittävästi hajoaa ja muodostuu taaja-asutusta.
 11. Pääperiaatteena on, että teiden rakentaminen tai veden saanti ja jätevesien käsittelyn/viemäröinnin järjestäminen ei saa aiheuttaa kaupungille kustannuksia.

  

  Poikkeamista haetaan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokselle pysyvään asumiseen ilman rakentamiseen oikeuttavaa kaavaa.

 

  Alueen naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hank­kees­ta.

  

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamistoimivalta ja poik­kea­mi­sen edellytykset

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä lais­sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi­men­pi­det­tä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muus­ta rajoituksesta.

 

  Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

  1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei­den käytön muulle järjestämiselle;

  2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

  3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta­voit­tei­den saavuttamista; tai

  4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai­heut­taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

  Perustelu

 

  Kiinteistölle 895-431-6-15 on myönnetty poikkeamispäätös 895-2022-426 vanhan lomarakennuksen purkamiseksi ja uuden lomarakennuksen rakentamiseen.  Poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan 895-2023-149 mukainen lomarakennus on rakenteilla, rakennus on alun perin suunniteltu ympärivuotista asumista varten.

 

  Rakennuspaikka täyttää rakennusjärjestyksen vaatimuksen vähimmäispinta-alasta ja se on maasto-olosuhteiltaan sopiva vakituisen asunnon paikaksi. Kiinteistöllä on Lepäinen-Lyökki -vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriliittymä ja sille on olemassa oleva tieyhteys.

  Kiinteistöltä on n. 700 m Lepäistentielle (Lepäinen yhdystie 12473), josta on joukkoliikenneyhteys kaupunkiin.

  

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset ja Uudenkaupungin rakennusjärjestyksen 14 § edellytykset lomarakennuksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.

 

  Käyttötarkoituksen muutokseen tulee hakea erikseen rakennuslupa, jossa loma-asunto muutetaan pysyväksi asunnoksi.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää myöntää poikkeamisen kiinteistölle 895-431-6-15  käyttötarkoituksen muutokselle loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.                                                                      
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 23.2.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 500,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa