Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Ympäristönsuojelun valvonnan toteutuminen vuonna 2023 ja vuoden 2024 valvonta

 

YMPLL 20.02.2024 § 14  

1290/11.00.02/2023 

 

Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Ympäristö- ja lupalautakunta vahvisti Uudenkaupungin ym­­ris­tön­suo­je­lun valvontasuunnitelman vuosille 2022-2025 ko­kouk­ses­saan 15.2.2022 § 27.

 

Vuoden 2023 aikana käsiteltiin seuraavia lupa-asioita; Me­lu­il­moi­tus­pää­tök­siä tehtiin 10 kpl, poikkeamisia ympäristönsuojelumääräyksistä hyväksyttiin 22 kpl, tilapäisiä leirintäalueita hyväksyttiin 2 kpl, jätelain 100 §:n mukaisia rekisteröintejä käsiteltiin 5 kpl.

 

Tarkastuskäyntejä valvontasuunnitelman mukaisiin ym­­ris­­lu­van­va­rai­siin kohteisiin tehtiin 39 kpl ja maa-aineslupakohteisiin 10 kpl. Suun­ni­tel­mal­lis­ten ympäristölupavelvollisten laitosten ja maa-ai­nes­lu­pa­koh­tei­den määräaikaistarkastusten lisäksi tehtiin 57 muuta ym­­ris­tön­suo­je­lu­lain, jätelain ja vesilain mukaista tarkastusta ja maas­to­käyn­tiä. Lisäksi osallistuttiin kymmeneen ELY-keskuksen te­ke­mään ympäristölu­pa­tar­kas­tuk­seen ja kolmeen AVIn ympäristölupaneuvotteluun.

 

Vuoden 2023 lopussa valvontaohjelmassa oli kaikkiaan 117 ym­­ris­­lu­van­va­rais­ta, ilmoitusvelvollista tai rekisteröityä valvontakoh­det­ta.

 

Vuonna 2024 määräaikaistarkastuksia tehdään valvontaluokituksen pe­rus­teel­la. Suunniteltujen tarkastuskohteiden määrä on 30 kpl. Uusille lupavelvollisille kohteille tehdään tarkastus toiminnan aloit­ta­mi­sen yhteydessä, jotta luvassa asetettujen toi­min­ta­edel­ly­tys­ten toteutuminen pystytään varmistamaan. Lisäksi tarkastetaan lu­van­va­rais­ten, rekisteröityjen ja ilmoitusvelvollisten kohteiden toi­mit­ta­mat raportit ja muut päätöksissä määrätyt selvitykset.

 

Maa-aineslupien ottoalueet tarkastetaan vuosittain, ot­to­aluei­ta on yhteensä 12 kpl.

 

Määräaikaistarkastukset sekä säännölliseen valvontaan liittyvät tar­kas­tuk­set ovat maksullisia. Valvontataulukko on oheismateriaalina.

 

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää merkitä tiedokseen vuoden 2023 ympäristönsuojelun valvonnan toteutumisen sekä vuoden 2024 suunnitellun valvonnan.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa