Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 467-1-285

 

YMPLL 12.03.2024 § 40  

2261/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  ------------------

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-467-1-285

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Vapaa-ajan asunnon 111 purkaminen ja uuden vapaa-ajan asunnon 108rakentaminen

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 171 §:n mukainen poikkeamisvalta 72 § 1 mom. sään­nök­sis­tä, joiden mukaan meren tai vesistön ran­ta-alu­ee­seen kuuluvalle ran­ta­vyö­hyk­keel­le ei saa rakentaa ra­ken­nus­ta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleis­kaa­vaa, jossa on erityisesti mää­rät­ty yleiskaavan tai sen osan käyt­­mi­ses­tä rakennusluvan myön­­mi­sen perusteena.

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee poikkeamista vanhan olemassa olevan lomarakennuksen (111 m²) purkamiseksi ja uuden rakentamiseksi purettavan paikalle. Uuden vapaa-ajan asuinrakennuksen kerrosala on 108 m².

 

   Kiinteistö on rekisteröity 14.9.1973 ja sen pinta-ala on 13400 m². Kiinteistölle on tällä hetkellä rakennettu vapaa-ajan asuinrakennus 111 m², pihasauna 49 m², talousrakennus 22 m², varastorakennus 110 m² ja savusauna 8 m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 300 m².

   

  Alueella on voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka on vahvistettu 25.8.1994. Kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaisella loma-asuntoalueella (RA).

 

  Rakentamista ohjataan yleiskaavan lisäksi Uudenkaupungin rakennusjärjestyksellä. Rakennusjärjestyksen mukaisesti rantaan rajoittuvan lomarakennuspaikan rakennusoikeus on 150 -200 m² ja rakennuspaikalla saa olla enintään:

 

  - yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään

   150 m²

  - yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - kolme talousrakennusta, pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan

  - kerrosten lukumäärä saa olla enintään yksi. Venevajan kerrosala saa olla enintään 40 m2. Venevajan ala otetaan huomioon rakennuspaikan yhteenlaskettua kokonaiskerrosalaa lasketta-

  essa. Venevajan rakentamismahdollisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti.

  

  Poikkeamista haetaan loma-asuinrakennuksen rakentamiseksi ranta­vyö­hyk­keel­le ilman ra­ken­ta­mi­seen oikeuttavaa kaavaa ja enimmäisrakennusoikeuden ylitykselle.

 

  Hakemuksen mukaisen uudisrakennuksen rakentamisen edellytyksenä on olemassa olevan loma-asuinrakennuksen purkaminen.

 

  Alueen naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hank­kees­ta.

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamistoimivalta ja poik­kea­mi­sen edellytykset

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä lais­sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi­men­pi­det­tä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muus­ta rajoituksesta.

 

  Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

  1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei­den käytön muulle järjestämiselle;

  2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

  3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta­voit­tei­den saavuttamista; tai

  4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai­heut­taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

  Perustelu

 

  Hakemuksen mukaiselle rakennuspaikalle on rakennettu yhteensä 300 km² kem² (korjattu hallintolain § 51 mukaisesti kirjoitusvirheenä), joten rakennusjärjestyksen 11 § lomarakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus 200 m² on ylittynyt. Hakemuksen mukainen uudisrakennus on 3 m² pienempi kuin purettava vapaa-ajan asuinrakennus eli enimmäisrakennusoikeuden ylitys on 97 m².

 

  Lomarakennus 111 m², sauna 49 m² ja vaja on rakennettu v. 1975 myönnetyn rakennusluvan perusteella. Talousrakennuksen laajennukselle on myönnetty rakennuslupa v. 1983, jossa on myönnetty lupa laajentaa 24 m² autotalli talous- ja askartelutilalla yhteensä 110 m²:iin.

 

  Rakennuspaikan enimmäiskerrosalan ylitys johtuu varastorakennuksen isosta kerrosalasta. Uusi vapaa-ajan asuinrakennus on kerrosalaltaan pienempi kuin nykyinen lomarakennus.

 

  Uusi vapaa-ajan asuinrakennus rakennetaan nykyisen rakennuksen paikalle ja se sijaitsee kiinteistön takarajan tuntumassa, jolloin etäisyys rantaviivasta on n. 70 m.

 

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen kiinteistölle 895-467-1-285  rakennettavalle vapaa-ajan asuinrakennukselle.

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 15.3.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 500,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa