Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Maisemointisuunnitelman hyväksyminen / Suomen Kiviteollisuus Oy / Korven tarvekivilouhimo, Taivassalo

 

YMPLL 12.03.2024 § 33  

2113/11.03.03/2024 

 

Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Korven louhimo on toiminut jo vuodesta 1977. Alue on kallioista metsämaata. Suomen Kiviteollisuus Oy:n Pietilän louhimon sijaitsee

välittömästi Korven louhimon luoteispuolella.

 

Taivassalon tekninen lautakunta on myöntänyt toiminnalle viimeisimmän maa-ainesluvan 28.11.2013. Lupa on myönnetty kiinteistöille Korpi Rn:o 1:67 ja Norjala Rn:o 1:27. Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan kivenlouhintaan kiinteistöille Norjala 1:27, Korpela 1:43 ja Vähäkorpi 1:44 28.5.1996. Ympäristölupa ei ole nykylainsäädännön mukainen ja toiminnalle olisi tullut hakea ympäristölupa ennen toiminnan uudelleen aloittamista. Louhimolla ei ole ollut ottotoimintaa 2000-luvulla.

 

Ottoalue (9,4 ha) sijaitsee vuokra-alueilla kiinteistöillä 833-415-1-67, 833-415-1-142-, 833-415-1-72. Ot­ta­mis­alu­eel­le on muodostunut vesiallas. Sivukivialue sijaitsee louhimon luoteiskulmassa.

 

Viimeisin tarkastus alueelle tehtiin syksyllä 2023. Tällä käynnillä keskusteltiin maisemoinnin toteuttamisesta.

 

Luonnonkiven louhinnan loputtua louhimo maisemoidaan. Parhaat ym­­ris­­käy­tän­nöt (BEP) luonnonkivituotannossa (Suo­men ym­­ris­tö 5/2014) oppaan mukaan luonnonkiven louhinnan lo­put­tua, lou­hi­mon mai­se­moin­nin tavoitteena on saattaa alue tur­val­li­sek­si ja so­peut­taa se ym­­röi­vään luontoon ja maisemaan sekä vä­hen­tää ot­ta­mis­toi­min­nan hai­tal­li­sia vaikutuksia ympäristöön. Mai­se­moin­nis­sa tu­lee lou­hi­moi­den erityispiirteet säilyttää ja edistää ot­ta­mis­alu­een jäl­ki­käyt­­mah­dol­li­suuk­sia. Myös sivukivien myöhemmän käy­tön tulee ol­la mah­dol­lis­ta. Luonnonkivilouhimon erityispiirteitä ovat pysyvät vaa­ka­ta­sot, tii­vis ja ehyt pohja, vesiallas ja si­vu­ki­vi­ka­sat.

 

Maisemoinnista esitetään alustava suunnitelma ottosuunnitelmassa jo maa-aineslupien hakuvaiheessa ja siitä voidaan antaa lu­pa­mää­räyk­siä. Varsinainen maisemointisuunnitelma on yleensä mah­dol­lis­ta tehdä lähempänä lupakauden päättymistä. Maisemoinnista ja kun­nos­ta­mi­ses­ta vastaa maa-ainesluvan haltija. Jälkihoito tehdään jo­ko vaiheittain ottamisen aikana tai viimeistään ottamisen päätyttyä. Luon­non­ki­vi­lou­hi­moi­den toiminta-aika on pitkä, jo­ten alueelliset maan­käyt­­suun­ni­tel­mat voivat tarkentua ja muuttua sen aikana ja siis poiketa suunnitelmavaiheessa voimassa olleista.

 

Suomen Kiviteollisuus Oy on 12.12.2023 esittänyt Korven louhimon jäl­ki­hoi­to­suun­ni­tel­man. Jälkihoitotoimenpiteinä esitetään, että alue saa­te­taan turvalliseksi jättäen kuitenkin mahdollisuus alueen hyö­dyn­­mi­seen tulevaisuudessa. Louhimoalueella sijaitsevia

rakennelmia ei pureta pois vaan niiden käyttö jatkuu uuden vuokrasopimuksen mukaisesti valmiin kiven varastointi ja lastausalueena. Lisäksi alueella sijaitsevat kylmävarastot sekä huoltohalli jäävät sijoilleen ja niiden käyttötarkoitus jatkuu

ennallaan. Alueella sijaitseva pääsivukivikasa tulee

toimimaan soveltuvin osin Suomen Kiviteollisuus Oy:n kivivarastona. Suunniteltu jälkihoito koskee siis varsinaista ottoaluetta.

 

Jälkihoitosuunnitelmassa kerrotaan alueen riskien hallinnasta seuraavaa: "alueella on sivukivikasoja sekä louhimon jyrkänteitä. Uuden vuokrasopimusalueen itäinen sivu, jolla rakennukset ovat, on jo pääosin aidattu kivilohkareilla. Louhimoalueen pohjoispäädyssä kulkee yksityisalueella, louhimokäytössä tie jolla kulku ainoastaan yhtiön Pietilä - louhimolle. Tien sivu suunniteltu merkittäväksi ohjainkeiloilla sekä esim. lippusiimoilla.(verkkoaidan kestävyys talvioloissa lähinnä aurauksen suhteen epävarma, aitaus kivestä kaventaa nykyistä tietä paikkapaikoin vaarallisesti).

Louhimon luoteiskulmassa on jo maisemoitunut sivukivikasa. Louhimon läntiseen reunaan esitetään rakennettavaksi teräsverkkoaitaa noin 1,3 metriä korkeaksi, samainen aita jatkuisi louhimon eteläiseen sivuun asti, aina seuraavaan sivukivikasaan asti. Kyseinen louhimon sivu on jo luonnostaan" aidattu" sillä noin 10-20 metrin päässä louhimin reunasta alueen läpi kulkee noin 10-15 metriä korkea, lähestulkoon pystysuora seinämä estäen tehokkaasti alueelle pääsemisen. Paikkapaikoin mahdollista tehdä aitaa myös yli kuution kokoisista kivistä. Alueelle kulkee yksi tie jolla lukittava portti sekä videovalvonta. Tien käyttö on välttämätöntä Pietilän louhimon tarpeisiin. Rakennettavaan aitaan lisätään tarpeellinen määrä louhimon reunasta varoittavia kylttejä."

 

Suunnitelman mukaan sivukivikasat jätetään nykyiseen tilaan odottamaan mahdollista jälkikäyttöä. Kasoja ei peitetä ylimääräisellä maa-aineksella jatkokäyttö ajatellen, mutta jo syntynyt ja tuleva kasvusto jää. Kasojen ympäristöön sijoitetaan varoituskylttejä. Nykyiset sivukivikasat sellaisenaan ovat lisänneet luonnon moninaisuutta.

 

Louhimoalueella on yksi suuri vesiallas, joka on todennäköisesti täyttynyt maksimi korkeuteensa . Veden syvyys korkeimmillaan on noin 20 metriä, eikä pinnasta ole havaittu suurempia muutoksia. Vesi on puhdasta sade- ja sulamisvettä, pohjavedenosuus on todennäköisesti todella vähäinen. Vesiallas jätetään nykyiseen tilaansa.

 

Jälkihoitotoimet esitetään aloitettavaksi viranomaismääräysten mukaan. Jälkihoidon arvioitu kesto on kak­si vuotta.

 Jälkihoitosuunnitelmasta on pyydetty lausunto ottoalueen kiin­teis­­jen omistajilta ja ELY-keskukselta. Kiinteistöjen omistajat eivät antaneet asiassa lausuntoa.

 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus on todennut 29.2.2023, mm. että se ei anna asiasta erillistä lausuntoa, mutta toteaa, että: "suunnitelman perusteella Korven tarvekivilouhimon jälkihoito vaikuttaisi sisältävän turvallisuusriskejä. Etenkin kokonaan aitaamattomiksi jätettävät kohdat aiheuttavat putoamisriskin, kun esim. pienet lapset ja eläimet eivät osaa lukea varoituskylttejä. Ilman tukevaa aitaa ei myöskään voi taata esim. alueella mahdollisesti hämärässä / pimeällä liikkuvien turvallisuutta. Mikäli kallion ottamisalueelle jätetään jyrkkiä seinämiä, tulee niiden turvallisuudesta huolehtia. Turvallisuutta voidaan parantaa aitaamalla kaikki jyrkät reunat niin, ettei putoamisvaaraa ole."

 

 Suomen Kiviteollisuus Oy:lle varattiin mahdollisuus antaa vastine an­ne­tus­ta toteamuksesta. Vastine saapui 1.3.2023. Vas­ti­nees­sa tuodaan esiin, että: "ELY:n toteamuksessa kannetaan huolta alueen aitaamisesta, johon hakija toteaa, että alue aidataan hakemuksen mukaisesti kokonaan. Alueen pohjoisosassa kulkeva työmaatie palvelee läheistä Pietilän louhimoa ainoana kulkureittinä louhimolle. Näin ollen sen käyttö, huolto ja turvallisuus kuuluvat Pietilän louhimon toimiin. Kun Pietilän louhimon maisemointi tulee ajankohtaiseksi, on tällöin syytä rakentaa myös kyseiselle tieosuudelle ( noin 50 metriä ) kiviaita tai vastaava. Väliaikana työmaatien reunasta varoitetaan hakemuksessa esitettävin toimin."

 

 Korven louhimon jälkihoitosuunnitelma, ELY-keskuksen toteamus ja Suomen Kiviteollisuus Oy:n vastine ovat oheismateriaalina.

 

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

 

Päätösehdotus: Suomen Kiviteollisuus Oy:n Taivassalon Korven louhimon maisemointisuunnitelma hyväksytään seuraavin tarkennuksin:
- Jälkihoitotoimenpiteet tulee toteuttaa 31.12.2024 mennessä.
- Alueen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita varsinkin teiden ja kulkuväylien läheisyydessä.
- Alueelle tehtävien kivi- tai teräsverkkoaitojen korkeuden tulee olla vähintään 1,5 metriä ja teräsverkkoaidan aidantolppien tulee olla teräksisiä. 
- Sivukivikasojen turvallisuus tulee varmistaa.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa