Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 449

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Hallintosäännön tarkistaminen 1.1.2023 alkaen

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 412 

 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alussa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, ja kaupungin hallintosäännöstä on tämän takia poistettava sosiaalilautakuntaa ja terveyslautakuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluita ja sen viranhaltijoita koskevat kohdat.   

 

Ympäristöterveydenhuollon lautakunan toiminta jatkuu ennallaan, ja ympäristöterveydenhuolto esitetään siirrettäväksi hallinto- ja elinvoimapalveluihin.

 

Sosiaalipalvelujen vastuulla olevat työllisyyspalvelut, mukaan lukien työllisyyskokeilu, jäävät edelleen kaupungille, ja ne on 1.8.2022 alkaen siirretty elinkeinopalveluille, ja palvelualueen nimi on tässä yhteydessä muutettu muotoon elinkeino- ja työllisyyspalvelut.

 

Kaupungin toimielinrakenteeseen tai palvelukeskusrakenteeseen ei esitetä muita muutoksia.

 

Hallintosääntöön on otettu uutena määräykset kaupungin ja hyvinvointialueen välisestä yhteistyöstä, maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikasta sekä luku 5 A normaalista toimivallasta poikkeamisesta poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteessa. Tämän lisäksi luku 6 Toimivalta henkilöstöasioissa on uudistettu. Täyttölupamenettelystä luovuttaisiin. Toimielimet ottaisivat jatkossa palvelukseen johdon ja esimiehet. Palvelukeskuksen johtajat, liikelaitoksen johtaja ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen johtajat ottaisivat palvelukseen muun alaisuudessan toimivan henkilöstön.

 

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajiston kokouspalkkiota esitetään korotettavaksi.

 

Muilta osin muutokset ovat pieniä nimikkeiden muutoksia tarkennuksia, lisäyksiä ja korjauksia. Uusi hallintosääntö ja lista tärkeimmistä muutoksista liitteenä.

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja lisäykset. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023.

 

 

 Keskustelun kuluessa Merja Koski esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 443 

 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hallintosääntöluonnokseen on tehty edellisen käsittelyn jälkeen korjauksia seuraaviin kohtiin:

 

§ 175 Asiakirjojen allekirjoittaminen

§ 28 Viranhaltijan tehtävät ja toimivalta/ Varhaiskasvatuksen johtaja

§ 69 Lomauttaminen tai irtisanominen

 

Korjaukset näkyvät erillisessä liitteessä.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja lisäykset. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023.

 

 Keskustelun kuluessa Laura Kontu teki asiassa seuraavan  muutosesityksen:

 

 "Hallintosääntöön esitetyt muutokset hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti, muutamaa poikkeusta sekä hallintosäännön valmisteluprosessin jatkoehdotusta lukuun ottamatta.

 

 Virkojen ja tehtävien nykyinen täyttölupamenettely voidaan poistaa hallitukselta jo tässä vaiheessa, mutta rekrytointiprosessi ja hyväksyntäketjut tulee käydä tarkemmin läpi jatkovalmistelun aikana.

 

 Luottamushenkilöiden palkkioita ei tule tässä vaiheessa korottaa ja esitetyt korotukset tulee poistaa päätösehdotuksesta. Luottamushenkilöiden palkkioiden mahdollinen korotustarve tulee käydä läpi jatkovalmistelun aikana.

 

 Lisäksi päätämme, että hallintosäännön valmistelu jatkuu niin, että etsimme hallintosäännön uudistukseen sekä organisaation kehittämiseen soveltuvan ulkopuolisen vetäjän johtamaan

 valmisteluprosessia. Valmisteluprosessi toteutetaan kaupungin johtoryhmän sekä kaupunginhallituksen yhteistyönä. Hallintosäännön uudistamiseen tähtäävän valmisteluprosessin

 tavoitteena on luoda strategian mukainen, toimiva ja muuttuneeseen toimintaympäristöön soveltuva hallinto-organisaatio, jonka avulla luomme edellytykset läpinäkyvälle ja sujuvalle päätöksenteolle, hyvälle omistajaohjaukselle sekä ylikunnalliselle yhteistyölle.

 

 Hallintosäännön uudistamisprosessin aikana keskitymme erityisesti niin virkahenkilö- kuin luottamushenkilöorganisaatioihin ja pyrimme luomaan vaihtoehtoisia organisaatiomalleja sekä pohtimaan erilaisia skenaarioita sille, miten saamme virkahenkilö- ja luottamushenkilöorganisaatiot toimimaan mahdollisimman hyvin niin organisaatioiden sisällä kuin niiden välilläkin. Hallintosäännön

 valmisteluprosessin tulee olla valmis kuluvan hallituskauden aikana, viimeistään 31.5.2023."

 

 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kysyi, voidaanko Kontun tekemä muutosesitys hyväksyä yksimielisesti.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää hallintosäännön muutokset ja lisäykset sekä valmisteluprosessin jatkon hyväksyttäväksi valtuustolle Laura Kontun tekemän muutosesityksen mukaisesti.

Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Maaru Seikola osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 449  

836/00.01.01.00/2022 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.11.2022 § 443 hyväksynyt hallintosäännön muutokset 1.1.2023 alkaen eräin poikkeuksin. Yhtenä poikkeuksena esityksessä todetaan rekrytointiprosessi ja hyväksyntäketjut, jotka tulee käydä tarkemmin läpi jatkovalmistelun aikana. Sanamuoto jättää tulkinnanvaraa sen suhteen, mitkä hallintosäännön kohdat siirtyvät jatkovalmisteluun, ja tältä osin päätöstä on tarpeen täsmentää.

 

Rekrytointiprosessin menettelytavat määritellään hallintosäännön 6 luvun Toimivalta henkilöstöasioissa kohdissa 54§ (Kelpoisuusvaatimukset), 55§ (Viran haettavaksi julistaminen) ja 56§ (Työsopimussuhteiseen tehtävään hakeminen).

 

Kohdissa 57§ (Toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen ottaminen sekä tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen) ja 58§ (Määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottaminen sekä tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen) määritellään toimivalta henkilöstövalinnoissa.

 

Hallintosäännön 6 luvun osalta tulee tarkentaa, mitkä kohdat siirretään jatkovalmisteluun.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää täydentää 14.11.2022 § 443 päätöstä seuraavasti:

1. Kaupunginhallitus hyväksyy pohjaesityksen mukaisesti hallintosääntöluonnoksen 6 luvun Toimivalta henkilöstöasioissa kohdat 51§ - 56§ sekä 59§ - 71§ sillä muutoksella, että kohdat, joissa viitataan palvelussuhteeseen ottavaan viranhaltijaan tai toimielimeen, muutetaan muotoon "palvelussuhteeseen ottava taho",
2. Kaupunginhallitus siirtää jatkovalmisteluun hallintosääntöluonnoksen 6 luvun Toimivalta henkilöstöasioissa kohdat 57§ ja 58§.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa