Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 494

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Uudenkaupungin kaupungin selvitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista, toimitiloista sekä henkilöstöstä

 

KHALL 21.02.2022 § 70

 

 

Asian taustaa

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siirto tapahtuu voimaanpanolain 616/2021, Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, mukaisesti.

 

Järjestämisvastuun siirrossa hyvinvointialueelle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö, opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit sekä tukipalveluhenkilöstö, jos henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet kohdistuu siirtyvään toimintaan. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon, opiskeluhuollon ja tukipalveluhenkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka siirtyy. Kaupungin järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialueelle siirtyy järjestämisvastuuseen kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle suoraan lain nojalla niin sanottuna yleisseuraantona 1.1.2023, jolleivat hyvinvointialue ja kunta yksittäisistä sopimuksista sovi toisin. Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee voimaanpanolain 26 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta.

 

Hyvinvointialueelle annettava selvitys

 

Kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi kunnan tulee antaa samassa määräajassa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.

 

Kunnan on täydennettävä annettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on 16.12.2021 toimittanut alueen kunnille tietopyynnön lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien, henkilöstön ja tietojen siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

 

Selvitys on käsiteltävä organisaation hallintosäännön mukaisessa toimielimessä siten, että päätös ja selvitystiedot voidaan toimittaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle osoitteessa https://vsshp.twebasiointi.fi/hta/28.2.2022 klo 14.00 mennessä

 

 Uudenkaupungin selvitys

 

 Kaupungin selvitys noudattelee ohjeistusta. Selvityksessä kaupunki ilmoittaa hyvinvointialueelle voimaanpanolain edellyttämät lakisääteiset tiedot ja antaa muut hyvinvointialueen pyytämät tiedot.

 

 Uudenkaupungin kaupungin selvitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle:

 

 Liite 1: Siirtyvää henkilöstöä koskevat tiedot

 Liite 2. Siirtyvä omaisuus

 Liite  3: Osakkeet ja muut ilmoitettavat tiedot

 Liite  4: Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toiminnan toimitilat

 Liite  5: Keskeneräiset sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toimitilainvestoinnit

 Liite 6:  Siirtyvät sopimukset

 Liite  7: Jaettavat sopimukset ja ei-siirtyvät

 Liite  8. Asiakirjahallinto

 

 Siirtyvää henkilöstöä koskevat tiedot

 

 Hyvinvointialueelle on arvioitu siirtyvän yhteensä 561 henkilöä, joiden  henkilöstökustannukset sivukuluineen ovat 28 220 000 euroa, arvio 31.12.2022. Liite 1.

 

 Tietojen keruu koskien luovutettavia henkilöstö- ja palvelussuhdetietoja sekä selvitys luovutettavista tiedoista on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa 19.1.2022 ja 9.2.2022.

 

 

 Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot

 

 Liitteessä 2 on selvitykset siirtyvästä omaisuudesta, jotka tullaan luovuttamaan hyvinvointialueelle. Tietopyynnöllä on pyydetty ensisijaisesti erittely omaisuudesta, jolla on tasearvoa. Tämän lisäksi on pyydetty erittely kalustosta, jotka on hankittu leasing-rahoituksella. Erittelyt auttavat aloittavan hyvinvointialueen taseen muodostamisessa sekä antavat tiedon taloudellisista vastuista. Tarkemmat tiedot siirtyvistä leasingillä hankituista  ICT-laitteista liitteenä.

 

 Siirtyviä osakkeet ja muut ilmoitettavat tiedot, liite  3.

 

 Toimitiloja koskevat tiedot vuokrasopimusten muodostamiseksi

 

 Voimaanpanolain 22 §:n mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa vähintään 31 päivään joulukuuta 2025 asti (siirtymäkausi). Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Toimitiloja voi siirtyä hyvinvointialueen hallintaan myös kunnalta siirtyvän vuokrasopimuksen nojalla.

 

 Tiloihin kuuluva irtaimisto siirtyy hyvinvointialueen omistukseen (laki toimeenpanosta § 23). Jos tiloihin sisältyy kiinteiksi luokiteltavia laitteita/rakenteita, niin ne eivät siirry hyvinvointialueelle, vaan ne sisältyvät tilavuokraan.

 

 Toimitiloja koskevat tiedot on esitetty liitteessä  4.

 

 Keskeneräisten ja tulevien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toimitilainvestointien kokonaisarvo 31.12.2021,        1 062 000,00 euroa, liite  5.

 

 Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot

 

 Liitteessä 6 on selvitys siirtyvistä sopimuksista. Selvityksessä on huomioitu sopimukset, joiden on katsottu olevan toiminnan keskeytyksettömän jatkon kannalta tärkeitä ja jotka ovat voimassa 28.2.2022 ja sen jälkeen.Sopimuksiin kuuluvat ns. soten sopimukset ja mm. toimitilojen vuokrasopimukset.

 

 Selvityksessä on huomioitu ensinnäkin sopimukset, jotka ovat pelkästään hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden ja aluepelastuslaitoksen käytössä. Tällaiset sopimukset siirtyvät lähtökohtaisesti sellaisenaan hyvinvointialueelle.

 

 Selvityksessä on lisäksi huomioitu myös koko kaupunkia koskevat sopimukset, jotka ovat toiminnan keskeytyksettömän jatkon kannalta tärkeitä ja jotka saattavat jakaantua kaupungin ja hyvinvointialueen kesken sekä ei siirtyvät sopimukset.

 

 Liitteessä 6 esitetyt sopimukset on kirjattu hyvinvointialueen Tweb-järjestelmään.

 

 Lista jaettavaksi ehdotetuista ja ei-siirtyvistä sopimuksista on koottu erilliseen liitteeseen 7.

 

 Asiakirjahallinto

 

 Kunnan on annettava hyvinvointialueelle tiedot asiakirjahallinnon osalta.

 

 Pyydetyt tiedot:

 

1) Terveydenhuollon asiakirjahallinnon tiedot

a. Sähköinen lomakekysely terveydenhuollon asiakirjahallinnosta

b. Excel-liite terveydenhuollon arkistot

2) Sosiaalihuollon asiakirjahallinnon tiedot

a. Sähköinen lomakekysely sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta

b. Excel-liite sosiaalihuollon arkistot

3) Pelastustoimen asiakirjahallinnon tiedot

a. Sähköinen lomakekysely pelastustoimen asiakirjoista

 b. Excel-liite pelastustoimen arkistot

 

 Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tiedot  ovat liitteenä  8 (täydentyy).

 

 Pelastustoimi järjestetään maakunnallisesti, ja se kuuluu Turun kaupungin organisaatioon.

 

 Selvityksen käsitteleminen toimielimissä

 

 Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kuntien antamat selvitykset viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Aluevaltuuston päätös toimii saantokirjana, joten erillisiä sopimuksia mainitusta omaisuudesta ei tehdä lukuun ottamatta kaupungin omistamia toimitiloja, joista kaupunki ja hyvinvointialue tekevät erikseen vuokrasopimukset.

 

 Kuntalain 14 §:n mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille. Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännössä ei ole siirretty toimivaltaa millekään toimielimelle hyvinvointialueelle annettavan selvityksen osalta.

 

 Hyvinvointialueelle siirtyy kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut kokonaisuudessaan. Järjestämisvastuun siirtyminen aiheuttaa myöhemmin erikseen päätettäviä muutoksia Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntöön. Selvitysten antamisen toimeenpanoon liittyvät tehtävät kuuluvat kaupunginhallitukselle.

 

 Kaupunginjohtaja valtuutetaan toimittamaan selvitys hyvinvointialueelle sekä antamaan selvityksen antamisen jälkeen tarvittavat täydennykset.

 

Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657

 Henkilöstöjohtaja Annamaaria Seikola, puh. 0440 564 875

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

 

- antaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 26 §:n mukaisen liitteenä olevan selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista,

 

- antaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle arvion siirtyvän henkilöstön määrästä ja palkkakuluista sekä

 

- valtuuttaa kaupunginjohtajan toimittamaan selvityksen hyvinvointialueelle sekä antamaan selvityksen antamisen jälkeen tarvittavat täydennykset 30.6.2022 mennessä.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

 

 ______

 

KVALT 22.02.2022 § 12

 

Kaupunginhallituksen ehdotus:

 

Kaupunginvaltuusto päättää

 

- antaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 26 §:n mukaisen liitteenä olevan selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista,

 

- antaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle arvion siirtyvän henkilöstön määrästä ja palkkakuluista sekä

 

- valtuuttaa kaupunginjohtajan toimittamaan selvityksen hyvinvointialueelle sekä antamaan selvityksen antamisen jälkeen tarvittavat täydennykset 30.6.2022 mennessä.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 494  

1095/00.02.01/2022 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaupunginjohtaja on 30.6.2022 toimittanut hyvinvointialueelle kevään aikana tehdyt lisäselvitykset. Sen jälkeen tietoja sopimuksista, omaisuudesta, vastuista ja toimitiloista sekä henkilöstöstä on täydennetty ja tarkennettu useaan eri otteeseen, mutta muutokset eivät olleet kokonaisuuden kannalta merkittäviä. 

 

Kaupunginvaltuusto on 31.10.2022 § 90 hyväksynyt siirtyvän henkilöstön, joka päivitetään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa 1.1.2023, liikkeen luovutuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle ja hyväksynyt henkilöstön siirtosopimuksen sekä valtuuttanut kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Kaupunginhallitus käsittelee hyvinvointialueen kanssa tehtävät tilojen vuokrasopimukset 19.12.2022.

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuuston käsittely

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 30.03.2022 ottanut vastaan Uudenkaupungin kaupungin antaman selvityksen ja esityksen vastaan sekä merkinnyt selvityksen tiedokseen ja saattanut sen aluehallitukselle asian valmistelua varten ja velvoittanut aluehallituksen tuomaan asian aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä. Linkki: Pöytäkirja (tweb.fi)

 

Aluevaltuusto hyväksyi Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta annetun lain § 26 mukaisen Uudenkaupungin kaupungin selvityksen ja päätti omaisuuden, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle kokouksissaan 21.9.2022 ja 23.11.2022. Linkki: Pöytäkirja (tweb.fi)

 

Koska siirtyvän toiminnan sopimus- ja omaisuuskanta elää vuoden vaihteeseen saakka, muutoksia on varauduttu käsittelemään uusin päätöksin loppuvuoden aikana. Sopimusten ja omaisuuden osalta on valmisteltu seuraava täydennys ja laadittu esitys vastaanotettavista sopimuksista ja omaisuudesta. Aluevaltuusto käsitteli täydennyksen 14.12.2022. Linkki: Esityslista (tweb.fi)

 

Hyvinvointialueelle 30.6.2022 jälkeen toimitetut täydennykset ja selvitykset

 

Liite 1: Varhalle ilmoitetut sopimukset

Liite 2: Päättyvät sopimukset

Liite 3: Leasingomaisuus päivitetty

Liite 4: Leasingvastuut Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

Liite 5: U-sote, lääkintälaitteet

Liite 6: U-sote, muu luetteloitava omaisuus

Liite 7: Suun terveydenhuollon laitteet ja korjaukset

Liite 8: Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden huollot ja korjaukset v. 2012 lähtien

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä liitteenä olevat toimitetut täydennykset ja muutokset kaupunginvaltuuston 22.2.2022 antamaan ja kaupunginjohtajan 30.6.2022 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle antamiin selvityksiin,
- valtuuttaa talousjohtajan tekemään selvityksiin tarvittavat tarkennukset, lisäykset ja niihin liittyvät sopimukset sekä tekemään sosiaali- ja terveyspalvelujen häiriöttömän siirron edellyttämät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja kaupungin väliset määräaikaiset sopimukset,
- tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja
- antaa luvan päätöksen täytäntöönpanolle.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että tekninen johtaja Jari Nikkari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.44.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa