Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 293

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Vastaus Turun hallinto-oikeuden vastinepyyntöön koskien Kalannin koulun määräaikaisen rehtorin viran valintaa

 

2354/01.01.01/2021

 

KHALL 27.09.2021 § 425

 

 

Sari Sahlgren on tehnyt kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen Uudenkaupungin opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksestä 11.8.2021 § 92.

 

Turun hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitusta:

 

1. hankkimaan opetus- ja kasvatuslautakunnan lausunnon, jossa

 

- annetaan selostus asiasta

- vastataan valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä

- lausutaan esitetystä selvityksestä

 

2. antamaan oman selityksensä

 

Hallinto-oikeus on myöntänyt lisäaikaa lausunnon antamiselle 18.11.2021 saakka.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

- merkitä saapuneen lausuntopyynnön tiedoksi,

- pyytää asiasta opetus- ja kasvatuslautakunnan lausunnon Turun hallinto-oikeuden lausuntopyynnön mukaisesti.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

OPEKAS 20.10.2021 § 115

 

Kaupunginhallitus on Turun hallinto-oikeuden lausuntopyynnön johdosta pyytänyt opetus- ja kasvatuslautakuntaa antamaan lausunnon, jossa

 

-

annetaan selostus Sari Sahlgrenin tekemää hallintovalitusta koskevassa asiassa

-

vastataan valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä

-

lausutaan esitetystä selvityksestä.

 

Pöytäkirjanote opetus- ja kasvatuslautakunnan Kalannin koulun rehtorin valintaan liittyvästä päätöksestä on lähetetty hakijoille sähköpostitse 11.6.2021. Sari Sahlgren teki 22.6.2021 oikaisuvaatimuksen opetus- ja kasvatuslautakunnan 9.6.2021 / § 82 päätöksestä, jolla Kalannin koulun määräaikaiseksi rehtoriksi valittiin Johanna Kivistö. Oikaisuvaatimuksessa Sahlgren vaati opetus- ja kasvatuslautakunnan 9.6.2021 / § 82 päätöksen kumottavaksi, koska päätös on lainvastainen. Lisäksi Sahlgren vaati, että hänet tulee ansioituneempana valita virkaan. Sahlgren esitti oikaisuvaatimuksessa näkemyksenään, että hän on perustuslain yleisillä nimitysperusteilla sekä viran hakuilmoituksessa etukäteen asetetuilla valintaperusteilla vertailtaessa selkeästi pätevämpi ja ansioituneempi kuin virkaan valittu henkilö.

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta on vastannut oikaisuvaatimukseen 11.08.2021 / § 92 ja esittänyt samalla Johanna Kivistön valinnan perustelut sekä seikat, joiden nojalla Johanna Kivistön ja Sari Sahlgrenin ansioita on vertailtu. Lautakunnalla ei ole lisättävää 11.08.2021 annettuun vastaukseen ja valinnan perusteluihin. Neljä lautakunnan jäsentä olisi kuitenkin halunnut kumota tehdyn valintapäätöksen ja käynnistää kokonaan uudelleen rehtorin viran valintaprosessin. Lautakunta päätti äänin 7-4 hylätä oikaisuvaatimuksen esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Sari Sahlgren vaatii hallinto-oikeudelle tekemässä valituksessaan virkavalintapäätöksen kumoamista myös sillä perusteella, että asia on valmisteltu tarkoitushakuisesti ja hyvän hallintotavan vastaisesti. Sahlgren katsoo, että viran määräaikaiselle aukijulistamiselle ei ole perusteita ja määräaikaisuuspäätöksestä puuttuu päivämäärä.

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta käsitteli Kalannin koulun rehtorinviran täyttölupapyyntöä 21.4.2021 § 47 otsikolla "Kalannin koulun rehtorinviran 1002 (vakanssi numero 23) täyttäminen toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2021 alkaen / Täyttölupapyyntö". Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan pääsääntönä virkasuhteeseen otettaessa on toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde. Pääsääntöisyyttä osoittaa se, että määräaikaiselle virkasuhteelle on säädetty lain 3 §:n 2 momentissa erityiset perusteet, joista jonkun on täytyttävä, jotta määräaikaisuus olisi sallittua. Esittelijä esitti, että virka julistettaisiin haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana, koska esittelijän näkemyksen mukaan viran määräaikaiselle aukijulistamiselle ei ollut viranhaltijalain mukaisia perusteluja. Esittelijä perusti näkemyksensä edellä mainittuun kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

 

Mahdollisesti toteutettavissa tulevissa uudelleenjärjestelyissä voi tietyissä tapauksissa olla kyse perusteesta, joka tekee määräaikaisuuden sallituksi, sillä myös organisaatiossa vireillä olevat muutokset, jotka voivat merkitä henkilöstön tarpeen uudelleenarviointia ja joiden suunnittelemisesta, valmistelemisesta tai toteuttamisesta on yleensä jo päätetty, voivat olla peruste nimittää viranhaltija määräajaksi avoinna olevaan virkasuhteeseen. Yläkoulujen yhdistymisen oli päätetty tapahtuvan siinä vaiheessa, kun uusi sivistys- ja hyvinvointikeskus valmistuu Uudenkaupungin keskustaan (Opetus- ja kasvatuslautakunnan päätös 24.3.2021 § 22). Valmistumisajankohdasta on kuitenkin esitetty vasta arvio eikä keskuksen rakentamista ole vielä aloitettu. Näin ollen esittelijä katsoi, että sivistys- ja hyvinvointikeskuksen valmistumisesta ei vielä ole päätetty tavalla, joka antaisi perusteen rehtorin viran määräaikaiselle täyttämiselle.

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti kuitenkin äänin 10-1 esittää kaupunginhallitukselle viran määräaikaista täyttämistä siten, että määräaika päättyy Uudenkaupungin yläkoulujen oppilaaksiottoalueiden yhdistyessä. Koska sivistys- ja hyvinvointikeskuksen tarkkaa valmistumisajankohtaa ei ole tiedossa, päätökseen ei voitu kirjata määräaikaisuuden tarkkaa päättymispäivämäärää.

 

Edellä sanottujen sekä Sahlgrenin valituksessaan esittämien seikkojen nojalla on ilmennyt, että viran määräaikaisuuden perusteet ovat tulkinnanvaraiset. Valituksessa esitettyjen seikkojen nojalla, ja ottaen lisäksi huomioon edellä sanotun pääsäännön, jonka mukaan virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva, on ilmennyt vahvoja perusteita sille, että rehtorin virka olisi tullut julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana.

 

Edellä esitetyin perustein opetus- ja kasvatuslautakunta lausuu Sari Sahlgrenin hallinto-oikeudelle tekemän valituksen johdosta, että valitus tulee hyväksyä ja opetus- ja kasvatuslautakunnan 09.06.2021 tekemä virkavaalipäätös § 82 sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan 11.08.2021 tekemä oikaisuvaatimuspäätös § 92 koskien Kalannin koulun rehtorin määräaikaista valintaa tulee kumota. Tämän johdosta myös virkavalinta on tehtävä uudestaan ja prosessi tulee käynnistää alusta siten, että virka julistetaan avoimesti haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana.

 

Lisätiedot: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola, puh. 040 480 2089

 

Opetustoimenjohtajan ehdotus:

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle esittelytekstin mukaisen lausunnon.

 

 Keskustelun kuluessa Mika Sjöblom teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

 "Lautakunta viittaa lausuntonaan asiassa oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä antamiinsa perusteluihin 11.8.2021 § 92, eikä katso asiassa esitetyn perusteita päätöksensä muuttamiseen."

 

 Sjöblomin vastaehdotusta kannattivat Mika Toivonen ja Lasse Virtanen.

 

 Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli äänestettävä.

 

 Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa opetustoimenjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Mika Sjöblomin vastaehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

 Ennen äänestyksen aloittamista pidettiin lyhyt neuvottelutauko.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä opetustoimenjohtajan ehdotus sai viisi (5) ääntä (Helén, Turunen, Pietikäinen, Simmons, Reijonsaari-Korsman) ja Sjöblomin vastaehdotus kuusi (6) ääntä (Sjöblom, Virtanen, Orell-Nacar, Pöntinen, Toivonen, Tättilä).

 

Päätös: Mika Sjöblomin vastaehdotus tuli äänestyksen jälkeen äänin 6 - 5 opetus- ja kasvatuslautakunnan päätökseksi.

 

 Apulaisrehtori Virve Pihlava-Lahtinen poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 19.47.

 

_______

 

KHALL 15.11.2021 § 498

 

 Sari Sahlgren on tehnyt kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeudelle               Uudenkaupungin kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunnan                             09.06.2021 § 82 tekemästä virkavaalipäätöksestä sekä opetus- ja               kasvatuslautakunnan 11.08.2021 § 92 tekemästä                             oikaisuvaatimuspäätöksestä koskien Kalannin koulun rehtorin viran               määräaikaista valintaa.

 

 Turun hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta:

 

 1. hankkimaan opetus- ja kasvatuslautakunnan lausunnon, jossa

 

 - annetaan selostus asiassa

 - vastataan valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden                              perusteluihin sekä

 - lausutaan esitetystä selvityksestä; ja

 

 2. antamaan oman selityksensä.

 

 Turun hallinto-oikeus on antanut lisäaikaa lausunnon antamiselle               18.11.2021 saakka.

 

Kaupunginhallitus on hallinto-oikeuden pyynnön johdosta pyytänyt opetus- ja kasvatuslautakunnan lausunnon. Opetus- ja kasvatuslautakunta on 20.10.2021 § 115 tekemällään päätöksellä päättänyt lausua, että lautakunta viittaa lausuntonaan asiassa oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä antamiinsa perusteluihin 11.08.2021 § 92, eikä katso asiassa esitetyn perusteita päätöksensä muuttamiseen. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 6-5.

 

 Esittelijä oli esittelytekstissä sanotuin perustein esittänyt opetus- ja               kasvatuslautakunnalle, että Sahlgrenin valitus tulee hyväksyä ja               opetus- ja kasvatuslautakunnan 09.06.2021 tekemä virkavaalipäätös               § 82 sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan 11.08.2021 tekemä               oikaisuvaatimuspäätös § 92 koskien Kalannin koulun rehtorin               määräaikaista valintaa tulee kumota. Tämän johdosta myös                             virkavalinta on tehtävä uudestaan ja prosessi tulee käynnistää               alusta siten, että virka julistetaan avoimesti haettavaksi toistaiseksi               voimassa olevana.

 

 Asian tausta:

 

 Opetus- ja kasvatuslautakunta on käsitellyt Kalannin koulun                rehtorinviran täyttölupapyyntöä 21.4.2021 § 47 otsikolla "Kalannin               koulun rehtorinviran 1002 (vakanssi numero 23) täyttäminen                             toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2021 alkaen / Täyttölupapyyntö".               Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan pääsääntönä               virkasuhteeseen otettaessa on toistaiseksi voimassa oleva                             virkasuhde. Pääsääntöisyyttä osoittaa se, että määräaikaiselle               virkasuhteelle on säädetty lain 3 §:n 2 momentissa erityiset                             perusteet, joista jonkun on täytyttävä, jotta määräaikaisuus olisi               sallittua.

 

 Esittelijä oli esittänyt, että virka julistettaisiin haettavaksi toistaiseksi               voimassa olevana, koska esittelijän näkemyksen mukaan viran               määräaikaiselle aukijulistamiselle ei ollut viranhaltijalain mukaisia               perusteluja. Esittelijä oli perustanut näkemyksensä edellä mainittuun               kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 2 momenttiin, jonka               mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan               omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen               säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan                             virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu               näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista                             virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

 

 Mahdollisesti toteutettavissa tulevissa uudelleenjärjestelyissä voi               tietyissä tapauksissa olla kyse perusteesta, joka tekee                             määräaikaisuuden sallituksi, sillä myös organisaatiossa vireillä               olevat muutokset, jotka voivat merkitä henkilöstön tarpeen                             uudelleenarviointia ja joiden suunnittelemisesta, valmistelemisesta               tai toteuttamisesta on yleensä jo päätetty, voivat olla peruste                             nimittää viranhaltija määräajaksi avoinna olevaan virkasuhteeseen.                            

Yläkoulujen yhdistymisen oli päätetty tapahtuvan siinä vaiheessa, kun uusi sivistys- ja hyvinvointikeskus valmistuu Uudenkaupungin keskustaan (Opetus- ja kasvatuslautakunnan päätös 24.03.2021 § 22). Valmistumisajankohdasta oli kuitenkin esitetty vasta arvio eikä keskuksen rakentamista ole vielä aloitettu. Näin ollen esittelijä oli katsonut, että sivistys- ja hyvinvointikeskuksen valmistumisesta ei vielä ollut päätetty tavalla, joka antaisi perusteen rehtorin viran määräaikaiselle täyttämiselle.

 

 Opetus- ja kasvatuslautakunta oli kuitenkin päättänyt äänin 10-1               esittää kaupunginhallitukselle viran määräaikaista täyttämistä siten,               että määräaika päättyy Uudenkaupungin yläkoulujen                             oppilaaksiottoalueiden yhdistyessä. Koska sivistys- ja                             hyvinvointikeskuksen tarkkaa valmistumisajankohtaa ei ollut                             tiedossa, päätökseen ei ole voitu kirjata määräaikaisuuden tarkkaa               päättymispäivämäärää.

 

 Sahlgren teki oikaisuvaatimuksen opetus- ja kasvatuslautakunnan               09.06.2021 § 82 päätöksestä, jolla Kalannin koulun määräaikaiseksi               rehtoriksi valittiin Johanna Kivistö. Oikaisuvaatimuksessa Sahlgren               vaati opetus- ja kasvatuslautakunnan 09.06.2021 § 82 päätöksen               kumottavaksi, koska päätös on lainvastainen. Lisäksi Sahlgren vaati,               että hänet tulee ansioituneempana valita virkaan. Sahlgren esitti               oikaisuvaatimuksessa näkemyksenään, että hän on perustuslain               yleisillä nimitysperusteilla sekä viran hakuilmoituksessa etukäteen               asetetuilla valintaperusteilla vertailtaessa selkeästi pätevämpi ja               ansioituneempi kuin virkaan valittu henkilö.

 

 Opetus- ja kasvatuslautakunta on vastannut oikaisuvaatimukseen               11.08.2021 § 92 ja esittänyt samalla Johanna Kivistön valinnan               perustelut sekä seikat, joiden nojalla Johanna Kivistön ja Sari               Sahlgrenin ansioita on vertailtu. Neljä lautakunnan jäsentä olisi               kuitenkin halunnut kumota tehdyn valintapäätöksen ja käynnistää               kokonaan uudelleen rehtorin viran valintaprosessin. Lautakunta               päätti äänin 7-4 hylätä oikaisuvaatimuksen esittelijän                             päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 Sari Sahlgren vaatii hallinto-oikeudelle tekemässä valituksessaan               virkavalintapäätöksen kumoamista myös sillä perusteella, että asia

 on valmisteltu tarkoitushakuisesti ja hyvän hallintotavan vastaisesti.               Sahlgren katsoo, että viran määräaikaiselle aukijulistamiselle ei ole               perusteita ja määräaikaisuuspäätöksestä puuttuu päivämäärä.

 

 Johtopäätös:

 

 Todetaan, että rehtorin viran määräaikaisuuden perusteet ovat               tulkinnanvaraiset, kun huomioidaan edellä asian käsittelyssä esille               tuodut sekä Sahlgrenin valituksessaan esittämät seikat ja perusteet.               Edellä sanottujen sekä Sahlgrenin valituksessaan esille tuomien               seikkojen nojalla, ja ottaen lisäksi huomioon edellä sanotun                             pääsäännön, jonka mukaan virkasuhde on toistaiseksi voimassa               oleva, on ilmennyt vahvoja perusteita sille, että rehtorin virka olisi               tullut julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana.

 

 Edellä esitetyin perustein kaupunginhallitus lausuu Sari Sahlgrenin               hallinto-oikeudelle tekemän valituksen johdosta, että valitus tulee               hyväksyä ja opetus- ja kasvatuslautakunnan 09.06.2021 tekemä               virkavaalipäätös § 82 sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan                             11.08.2021 tekemä oikaisuvaatimuspäätös § 92 koskien Kalannin               koulun rehtorin määräaikaista valintaa tulee kumota. Tämän                             johdosta myös virkavalinta on tehtävä uudestaan ja prosessi tulee               käynnistää alusta siten, että virka julistetaan avoimesti haettavaksi               toistaiseksi voimassa olevana.

 

 

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle esittelytekstin mukaisen lausunnon.

 

 

 Keskustelun kuluessa Seppo Nikula teki asiassa seuraavan esityksen lausunnoksi Turun hallinto-oikeudelle:

 

 "Kaupunginhallitus katsoo Johanna Kivistön ansioituneemmaksi Kalannin yhtenäiskoulun määräaikaiseksi rehtoriksi seuraavin perusteluin:

 

 1. Johanna Kivistö on toiminut Kalannin koulussa opettajana noin viiden vuoden ajan. Tämän kokemuksensa perusteella hän tuntee erittäin hyvin koulun henkilöstön, toimintakulttuurin ja keskeiset kehittämistarpeet. Vahvan kouluyhteisön tuntemuksensa vuoksi Kivistö pystyy nopeasti tarttumaan ajankohtaisiin keskeisiin rehtorin tehtäviin. Lisäksi Kivistö on toiminut sijaisrehtorina Kalannin yhtenäiskoulussa marraskuusta 2020 alkaen. Tuona aikana Kalannin koulun osalta on valmisteltu vaativia sisäilmaongelmien ratkaisuja, tehty päätös väistötiloihin siirtymisestä sekä päätös Kalannin koulun oppilaaksiottoalueen muuttamisesta. Kivistö on ollut kaikissa näissä prosesseissa aktiivisena toimijana ja hän on osoittanut näissä tilanteissa hyviä yhteistyötaitoja sekä vahvaa henkilöstöjohtamista ja hänen on helppo jatkaa vaikuttavaa johtamistyötään tämän kokemuksen perusteella. Valinnassa painotettiin jatkuvuutta näiden isojen muutosten johtamisessa. Sijaisrehtorina Kivistö on osoittautunut ahkeraksi ja asioihin tunnollisesti paneutuvaksi johtajaksi. Hänen työllään on myös erittäin vahva henkilöstön tuki. Sari Sahlgrenilla on pidempi koulunjohtajakokemus, yhteensä noin 9 vuotta, mutta kokemus on suhteellisen pienestä alakoulusta sekä vuosilta 1994-2003. Sahlgrenilla ei ole lainkaan kokemusta yhtenäiskoulun johtamisesta ja hän on vuoden 2003 jälkeen ollut 15 vuotta poissa opettajan tehtävistä. Hakuilmoituksessa ei määritetty rehtorikokemuksen kestoa ja Johanna Kivistön rehtorikokemus katsottiin riittäväksi. Sahlgren on palannut opettajan tehtäviin 1.8.2018, mistä lähtien hän on toiminut luokanopettajana Uudessakaupungissa.

 

 2. Johanna Kivistöllä on pidempi aineenopettajakokemus kuin Sari Sahlgrenilla, mitä pidettiin tärkeänä, koska määräaikaisen rehtorin keskeisenä tehtävänä on johtaa Kalannin yläkouluopetuksen siirtyminen uuteen 3-4 vuoden päästä valmistuvaan sivistys-ja hyvinvointiyksikköön. Tämä johtamistyö edellyttää erittäin tiivistä yhteistyötä Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yläkoulun kanssa. Rehtorin tulee mm. johtaa koulujen yhteisten aineenopettajaryhmien suunnittelutyötä. Opetus- ja kasvatuslautakunta on tehnyt päätöksen oppilaaksiottoalueen muuttamisesta siten, että Kalannin yhtenäiskoulun yläkouluikäiset oppilaat siirtyvät Uudenkaupungin keskustan yhtenäiskouluun uusien tilojen valmistuttua. Aineenopettajaosaamisen katsottiin olevan erityisen tärkeää tuon ison kokonaisuuden ja muutostilanteen valmistelussa ja johtamisessa.

 

 3. Johanna Kivistön ja Sari Sahlgrenin Primus-, Kurre- ja Wilma- taidot arvioitiin kutakuinkin samanlaisiksi. Johanna Kivistön taidot katsottiin hieman paremmiksi, koska äskettäin sijaisrehtorina toimineena hänellä on ajankohtaisin käsitys ja kokemus hallinto-ohjelmista. Kivistö on myös perehdyttänyt uutta koulusihteeriä hallinto-ohjelmien käyttöön.

 

 4. Molemmat hakijat täyttävät muodolliset kelpoisuusvaatimukset koulutuksen osalta. Kivistöllä on lisäksi johtamisvalmiuksia merkittävästi tukeva ekonomin koulutus.

 

 Rehtorin tehtävän määräaikaisuuden perusteena on Uudenkaupungin kaupungin yläkoulujen oppilaaksiottoalueiden yhdistyminen uusien koulutilojen valmistuttua Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen.

 

 Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti yläkoulujen oppilaaksiottoalueiden yhdistämisestä kokouksessaan 24.3.2021. Perusteluna olivat Kalannin koulun pieni ja vähenevä oppilasmäärä sekä uuden sivistys- ja hyvinvointikeskuksen (SIHY) valmistuminen Uudenkaupungin keskustaan. Kaupunginvaltuusto päätti keskuksen rakentamisesta kokouksessaan 20.4.2020. Asiaan liittyvästä asemakaavamuutoksesta tehtiin kunnallisvalituksia, jotka eivät menestyneet. Korkein hallinto-oikeus on tuoreeltaan 12.11.2021 antamallaan päätöksellä evännyt valituksen tehneiltä muutoksenhakuluvat ja rakentaminen pääsee vihdoin käynnistymään tammikuussa 2022. Opetus- ja kasvatuslautakunta teki rehtorivalinnan yksimielisesti kokouksessaan 9.6.2021, eikä eriäviä mielipiteitä asiassa ollut.

 

 Kaupunginhallitus toteaa, että opetus- ja kasvatuslautakunnan lautakunnan päätös 21.4.2021 Kalannin koulun rehtorin virassa on lain mukainen. Määräaikaisuuteen noudatetaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta. Seuraavassa pykälä viranhaltijalaista:

 

 3 §

 Virkasuhteen kestoaika

 

 Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.

 

 Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

 

 Viranhaltijalla, joka on ilman 2 momentin mukaista perustetta otettu määräajaksi tai joka on ilman perusteltua syytä toistuvasti otettu peräkkäin määräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä.

 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen 19/2003, liite 2 tukee määräaikaisuuden perustetta (lausunnon liitteenä).

 

 Yhteenvetona Uudenkaupungin kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että Sari Sahlgrenin valitus tulee hylätä."

 

 Jari Valkonen ja Laura Kontu kannattivat Nikulan esitystä.

 

 Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 14.59 - 15.03.

 

 Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

 

 Ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Seppo Nikulan ehdotusta äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 7-4 antaa Turun hallinto-oikeudelle Seppo Nikulan esityksen mukaisen lausunnon. Äänestysluettelo liitteenä.

 

 ______

 

 

Kaupunginhallitus 15.08.2022 § 293  

488/01.01.01.01/2022 

 

Turun hallinto-oikeus on varannut Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle tilaisuuden lausua valittajan vastineen ja lisäkirjelmän johdosta. Turun hallinto-oikeus on myöntänyt lisäaikaa vastauksen antamiselle 2.9.2022 saakka.

 

Sari Sahlgren vaatii, että Uudenkaupungin opetus- ja kasvatuslautakunnan 9.6.2021 tekemä päätös § 82 sekä 11.8.2021 tekemä oikaisuvaatimuspäätös § 92 kumotaan lainvastaisena. Lisäksi hän vaatii, että hänet tulee ansioituneempana valita virkaan.

 

Hän uudistaa kunnallisvalituksessa kaiken aiemmin esittämänsä ja haluaa lausua vielä Uudenkaupungin kaupungin lausunnosta seuraavaa: Uudenkaupungin kaupunki ei ole vastineessaan tuonut esille mitään sellaisia uusia seikkoja, joilla se voisi osoittaa, että tekemäni kunnallisvalitus olisi perusteeton.

 

Yhteenvetona Sahlgren lausuu seuraavaa:

 

Uudenkaupungin kaupungin vastineesta Turun hallinto-oikeudelle ilmenee, että kaupungin virkamiesten tavoitteena on ohjata kaupungin toimintaa lain ja hyvän hallintomenettelyn mukaisesti. Äänestystulokset lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa osoittavat, että joitakin luottamushenkilöitä ohjaa ennemminkin poliittiset

ja/tai henkilökohtaiset tavoitteet. Näistä syistä heidän vastaehdotuksensa ja perustelunsa ovat irrelevantteja.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla on kuitenkin yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää itseään, saada palveluita ja edetä työuralla. Työnantajan velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta: Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niiden toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen

tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. (Yhdenvertaisuuslaki § 7)

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta, että sillä ei ole lausuttavaa valittajan lausuman johdosta.

 

 Keskustelun kuluessa Seppo Nikula esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 18.59-19.05.

Merkittiin, että Hanna Vuola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa