Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 361

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Työterveyshuollon palveluiden hankinta

 

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 361  

754/02.08.00/2022 

 

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hankinnan kohde

 

Uudenkaupungin kaupunki (jäljempänä myös "Hankintayksikkö") on pyytänyt 9.8.2022 julkaistulla sosiaali- ja muita erityispalveluja koskevalla hankintailmoituksella tarjouksia Uudenkaupungin kau-pungin henkilöstön kokonaisvaltaisesta ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaisesta työterveyshuoltopalveluiden toteuttamisesta. Hankinnassa on ollut kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-sopimuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") liitteen E mukaisista työterveyshuollon palveluista, joita koskee 400.000 euron kansallinen kynnysarvo. Hankintasopimuksen ennakoitu arvo on ollut noin 360.000 euroa (alv 0%) vuodessa, jolloin hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on ollut yhteensä noin 1.800.000 euroa (alv 0%).

 

Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely, jossa kaikki halukkaat ovat voineet jättää tarjouksen hankinnassa. Hankinta-asiakirjat ovat olleet saatavissa Tarjouspalvelu-portaalista.

 

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Työterveyshuollon sisältö määritellään tarkemmin työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa, jota päivitetään vuosittain yhteistyössä Palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan hankinnan kohteena olevat työterveyshuoltopalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden sekä Hankintayksikön kulloisenkin työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

 

Työterveyshuolto kilpailutetaan kolmen (3) vuoden määräajaksi. Lisäksi Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella. Hankintamenettelyn lopputuloksena Hankintayksikkö valitsee yhden (1) Palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen. Työterveyspalveluiden tuottaminen tulee aloittaa 1.1.2023.

 

Tarjoajat pystyivät esittämään hankinnasta lisätietokysymyksiä 23.08.2022 mennessä. Lisätietokysymyksiä esitettiin yhteensä kymmenen (10) kappaletta.

 

Tarjoukset on tullut jättää Tarjouspalvelu-portaalissa viimeistään 9.9.2022 klo 12.00.

 

 

 

Tarjousten vastaanottaminen

 

Uudenkaupungin kaupunki vastaanotti määräaikaan mennessä tarjoukset seuraavilta tarjoajilta:

. Mehiläinen Oy

. Suomen Terveystalo Oy 

Tarjousten avauspöytäkirja on hankintapäätöksen liitteenä 2.

 

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

 

Hankintalain 83 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi asettaa tarjouspyynnössä tarjoajille niiden taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

 

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

 

Hankintayksikkö tarkasti tarjoajien soveltuvuutta koskevat tiedot. Tarjoajien todettiin täyttävän tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin. Tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousten vertailu

 

Tarjousten valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena käytetään hinta- ja laatuvertailua.

 

Hankintayksikkö laski hinta- ja laatupisteet yhteen tarjouspyynnössä ilmoitettuja kriteerejä noudattaen. Vertailukriteerit on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

 

Hinnan painoarvo oli 20 %. Halvin vertailuhinta saa painoarvoa vastaavan määrän pisteitä. Muiden tarjoajien pisteet lasketaan suhteessa halvimpaan kaavalla halvin vertailuhinta / tarjoajan vertailuhinta * 20 pistettä.

 

Laadun painoarvo oli 80 %. Laatuvertailu suoritetaan arvioimalla seuraavia asioita:

1) Asiakastyytyväisyyskysely (enintään 20 pistettä)

2) Toimipisteiden lukumäärä (enintään 10 pistettä)

3) Työkykyjohtamisen palvelut (enintään 20 pistettä)

4) Kustannustehokkaat toimintamallit (enintään 30 pistettä)

 

Tarjoajien kohdittain saamat laatupisteet lasketaan lopuksi yhteen muodostaen näin laatupisteiden kokonaispistemäärän.

 

Tarjoajat saivat tarjousvertailussa pisteitä seuraavasti:

 

 

Tarjoaja

 

 

Hinnan vertailupisteet

 

Laadun vertailupisteet

 

 

Vertailupisteet

 

Sijoitus

 

Mehiläinen Oy

 

 

 20

 

 

75

 

 

95

 

1.

 

 

Suomen Terveystalo Oy

 

14,35

 

 

79,34

 

 

93,69

 

 

 

2.

 

 

 

Tarjousten vertailu ilmenee tarkemmin hankintapäätöksen liitteestä 3.

 

Hankintapäätös ja hankintasopimuksen solmiminen

 

Uudenkaupungin kaupunki valitsee tarjouspyynnön mukaisesti yhden (1) Palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee hankintasopimuksen.

 

Uudenkaupungin kaupunki päättää valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Mehiläinen Oy:n työterveyshuollon palveluntuottajaksi.

 

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintayksikkö sekä hankintapäätöksellä valittu tarjoaja ovat molemmat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

 

Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista valitulta toimittajalta tarkastetaan tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset sekä tarjoajayritystä ja sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäviä henkilöitä koskevat rikosrekisteriotteet hankintalain 80 §:ssä tarkoitettujen pakollisten poissulkemisperusteiden selvittämiseksi.

 

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

 

Tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta luottamukselliseksi määriteltyjä tietoja, tulevat julkisiksi asianosaisille, eli tarjoajille, tämän hankintapäätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkiseksi tarjousasiakirjat tulevat sen jälkeen, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää edellä esitetyn mukaisesti:

1. valita Uudenkaupungin kaupungin työterveyshuoltopalveluiden palveluntuottajaksi Mehiläinen Oy:n,
2. valtuuttaa henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen valitusajan päätyttyä.

 

 Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

 

 "Kaupunginhallitus päättää edellä esitetyn mukaisesti:

 

  1. valita Uudenkaupungin kaupungin työterveyshuoltopalveluiden palveluntuottajaksi 1.1.2023 alkaen Mehiläinen Oy:n kolmen (3) vuoden määräajaksi. Lisäksi varataan mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella.
  2. valtuuttaa henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen valitusajan päätyttyä."

 

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa