Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 366

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen 8. kaupunginosan korttelin 30 tontilla 1 autotehtaan kohdalla

 

2231/10.02.03/2021

 

KHALL 12.04.2021 § 167

 

Valmet Automotive Oy hakee muutosta asemakaavaan omistamansa kiinteistön 895-8-30-15 kohdalla.Tarpeet kaavamuutokselle ovat tulleet esille kaupungin ja yrityksen välisissä neuvotteluissa.

 

 Kaavamuutos on tarpeellinen, jotta tehdasrakennuksia voidaan laajentaa autotehtaan tontilla Raumantien suuntaan. Lisäksi on tarvetta tutkia liikenneyhteyksien toimivuutta tontilta Raumantien suuntaan.

 

 Asemakaavassa, joka on tullut voimaan 5.11.2012, alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-4). Korttelialueella myymälä- ja toimistotiloja varten saa käyttää enintään 40 % tontille sallitusta kerrosalasta. Alueelle saa rakentaa asuntoja ainoastaan kiinteistön hoitoon tarvittavaa henkilökuntaa varten. Autopaikkoja on varattava yksi toimisto- ja tuotantotilojen 100 m² kohden ja yksi myymälätilojen 30 m² kohden. Alueen sisäinen liikennejärjestely tulee esittää laajennuksen yhteydessä. Tontin tehokkuusluku e = 0.5.

 

 Uudenkaupungin keskeisen alueen yleiskaavassa vuodelta 1994 alue on osoitettu käyttötarkoitukseltaan teollisuus- ja varastoalueeksi (T).

 Vakka-Suomen maakuntakaavassa, joka on vahvistettu vuonna 2013, alue on merkitty käyttötarkoituksella TP työpaikkojen alueeksi.

 

 Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkentaa nykyistä asemakaavaa, jotta tehdasrakennusten laajentaminen Raumantien suuntaan mahdollistuu tontilla sekä tarkastella mahdollisuuksia parantaa tontilta kulkemista Raumantien suuntaan.

 

 Kaupunkisuunnittelu on valmistellut hankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

Lisätietoja  Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää, että asemakaavan muutos voidaan käynnistää 8. kaupungin osan korttelin 30 tontilla 11.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää kuulla osallisia osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

KHALL 25.04.2022 § 165

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.4. - 31.5.2021 välisen ajan. Asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta saatiin 1 kirjallinen mielipide. Mielipiteessä kiinnitettiin huo­mio­ta tehtaan laajenemisen ja uuden liittymän aiheuttamaan me­lun lisääntymiseen.

 

Raumantien suuntaan melu aiheutuu pääsääntöisesti tontin län­si­reu­nas­sa olevalta koeajoradalta. Rata siirtyy asemakaavan to­teu­tu­mi­sen myötä toisaalle, mutta mielipiteen johdosta teetetään me­lu­sel­vi­tys nykytilanteesta.

 

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut luonnoksen asemakaavaksi ja ase­ma­kaa­van muutokseksi.

 

Asemakaavoitettavaa aluetta on laajennettu siten, että nykyisten ase­ma­kaa­voi­tet­tu­jen alueiden keskellä oleva Raumantien alue ote­taan mukaan asemakaavaan. Raumantien varrella oleva ke­vyen­lii­ken­teen väylä on paikoitellen toteutettu asemakaavan mukaiselle puis­to­alu­eel­le (895-16-9903-0), näillä kohdin muutetaan osa puistoalueesta kaa­van mukaiseksi liikennealueeksi.

 

Tontille 895-8-30-15 on suunnitteilla nesteytetyn maakaasun (LNG) va­ras­ton ja siihen liittyvän höyrytyslaitteiston rakentaminen. Hanke on huomioitu tontin kaavamääräyksessä.

 

Kaavaprosessin aikana tontin 895-8-30-15 ja kiinteistön 895-450-2-4 omistajat ovat solmineet tilusvaihtosopimuksen kiin­teis­­jen välisen rajan muuttamisesta. Maa-alueiden vaihtaminen näkyy kaa­va­rat­kai­sus­sa. Tontista luovutettavalta alueelta asemakaava ku­mo­taan ja tonttiin liitettävästä alueesta tulee asemakaavoitettua aluet­ta.

 

Valmet Automotive Oy:n omistamalle tontille on osoitettu uusi liit­ty­mä seututieltä 196 (Raumantie), samalla on Raumantien suuntaista ton­tin istutettavaa osaa kavennettu. Tämä mahdollistaa mm. py­­köin­ti­alu­een rakentamisen tehdasrakennuksen itäpuolelle.

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 8 kau­pun­gin­osan kortteliin 30 tontti 16 sekä liikennealuetta (LT). Valmet Au­to­mo­ti­ven tonttialue osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten kort­te­li­alu­eek­si kaavamerkinnällä T-12.

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 72,69 ha, josta korttelialuetta 68,97 ha. Rakennusoikeutta kaava-alueella on yhteensä 34486 k-m², tehokkuusluku on e=0,5.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen virallisesti nähtäville sekä pyytää viranomaisilta lausunnot.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 366  

739/10.02.03/2022 

 

Valmistelija: Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Luonnos asemakaavan muuttamiseksi on ollut nähtävillä 12.5-13.6.2022 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei tehty huomautuksia.

 

Luonnoksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon kaavaluonnoksesta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa on esitetty mm. meluselvityksen perusteella ratkaistavaksi melusuojauksen tarve sekä maantiehen liittyvien katujen näkymäalueiden tarpeellisuus. Kaavan vaikutusten arviointiin on edellytetty täydentämistä alueelle sijoittuvan LNG-varaston ja siihen liittyvän höyrytyslaitteiston osalta sekä hulevesien vaikutusten arviontia.

 

Asemakaavaehdotuksen karttaan on lausuntojen perusteella tehty täydennyksiä osoittamalla liittymänuolilla maantiehen liittyvät katualueet sekä lisäämällä jalankulun ja pyöräilyn yhteyssillan kaavamerkintä.

Selostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnin osalta. Näkemäalueita ja melusuojausta ei selvitysten perusteella ole tarpeen osoittaa.

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 8 kaupunginosan kortteliin 30 tontti 17 sekä liikennealuetta (LT). Valmet Automotiven tonttialue osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä T-12.

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 72,69 ha, josta korttelialuetta n. 69 ha. Rakennusoikeutta kaava-alueella on yhteensä 345021 k-m², tehokkuusluku on e=0,5.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Autotehtaan alueen asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot viranomaisilta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa