Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 365

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Vähä-Ytterin ranta-asemakaavan muutos

 

 

208/10.02.04/2022

 

KHALL 28.03.2022 § 112

 

 

Kiinteistön 895-441-5-2 omistaja on hakenut omistamalleen kiin­teis­töl­le Vähä-Ytterin saaressa makeanveden altaalla ran­ta-ase­ma­kaa­van muutosta.

 

Kaavan laatijaksi maanomistaja esittää arkkitehti Thomas Hag­strö­miä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:ssä kerrotaan maanomistajien oi­keuk­sis­ta ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi huo­leh­tia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omis­ta­mal­leen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yh­tey­des­sä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laa­dit­ta­van ranta-asemakaava-alueen tulee muodostaa tarkoituksen mu­kai­nen kokonaisuus.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosaineisto on toi­mi­tet­tu kaupungille 15.2.2022.

 

Ranta-asemakaavanmuutoksen tavoitteena on RA-korttelialueen siir­to maastollisesti parempaan paikkaan, perusteluina haastava kul­ku ja luontoarvot (mm. korkeat kalliot). Olemassa oleva tontti muut­tui­si metsätalousalueeksi (M/s). Samalla rakennusten yh­teen­las­ket­tu kokonaiskerrosala nostettaisiin rakennusjärjestyksen mu­kai­ses­ti kahteensataan (200 m2) kerrosalaneliöön. Uuden RA-kort­te­li­alu­een koko ja rantaviivan pituus olisivat hiukan pienemmät kuin ole­mas­sa olevan tontin (6500 m2 tontti ja  87m rantaviiva).

 

Suunnittelualue sijaitsee Vähä-Ytterin saaressa, n. 10 km Uu­den­kau­pun­gin keskustasta luoteeseen (linnuntietä). Muutosalueen ran­ta­vii­van pituus on n. 250 metriä. Kaavoitettavan alueen koko on noin 2,9 ha.

 

Alueella on tehty luontoselvityksiä vuonna 2004 ja 2009. Saarella on jon­kin verran loma-asutusta, suurelta osin saari on rakentamatonta met­­aluet­ta. Koko saaren alueelle on laadittu ranta-asemakaava, lu­kuun ottamatta yhtä kiinteistöä. Saarelle on osoitettu 8 lo­ma-asun­to­paik­kaa kaavassa ja kaavoittamattomalla rakennuspaikalla on myös olemassa oleva loma-asunto. Koko saaren pinta-ala on n. 28 ha.

 

Muutosalueen eteläosa (uuden kaavaluonnoksenmukainen ra­ken­nus­paik­ka)

- Nopeasti syvenevä kovapohjainen kallioranta tultaessa etelärajalta 40 metriä rannansuuntaisesti pohjoiseen päin, jonka jälkeen lop­pu­osa matalampirantaista "ohutta" kaislikkoa aina suunnitellun tontin poh­jois­ra­jal­le asti.

- Eteläisellä rannalla loivasti noin puoli metriä (0,5) merenpinnasta nou­se­vaa kalliota mentäessä noin seitsemän (7) metriä sisämaahan päin, jonka jälkeen tasaisesti noin kuuteen (6) metriin me­ren­pin­nas­ta nousevaa metsäpohjaista maata mentäessä tontin itärajalle eli noin kahdeksaankymmeneen (80)

metriin rannasta.

- Pohjoisemmalla rantaviivalla tasaisesti merenpinnasta nouseva met­­mäi­nen pohja aina tontin itärajalle asti.

- Puustoltaan sekametsää (mänty, koivu ja kuusi), rannassa leppää.

 

Suunnittelualueella on voimassa Vähä-Ytterin ranta-asemakaava, jo­ka on hyväksytty 28.02.2011.

 

Kaavamuutoksesta aiheutuvat vaikutukset rakennettuun ym­­ris­töön on arvioitu kaavanlaatijan toimesta vähäisiksi.

 

Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavan muutos parantaa luon­to-olo­suh­tei­den säilymistä saaressa.

 

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, p. 0500 743 087

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää käynnistää Vähä-Ytterin ran­ta-ase­ma­kaa­van muutoksen ja ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta osal­li­sil­le sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaa­va­muu­tos­luon­nok­sen nähtäville ja pyytää lausunnot viranomaisilta.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

 

 

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 365  

592/10.02.03/2022 

 

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Markus Gerke

   etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 14.4.-16.5.2022.

 

Lisäksi kaavaluonnoksesta on pyydetty ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton lausunnot.

 

Varsinais-Suomen liitto ei katsonut aihetta lausunnon antamiseen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei antanut lausuntoa Vähä-Ytterin ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta, mutta toteaa seuraavaa:

Hanke tarkoittaa yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan osoittamista toiseen paikkaan ja näin ollen kaavaluonnos poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta. Rantasaunan rakennusala tulee pienentää ja sijoittaa siten, että rakentamiskorkeus +2,30 (N2000-järjestelmässä) toteutuu, eikä sen alapuolelle sijoitettaisi kastuessa vaurioituvia rakenteita. Riittävien ja yhtenäisten vapaan rannan osuuksien määrä tulee varmistaa kaavan laadinnassa. ELY-keskuksella ei tässä vaiheessa ole toimialaltaan muuta kommentoitavaa.

 

Kaavoittaja on antanut ELY-keskuksen lausuntoon seuraavanlaisen vastineen:

Poikkeaminen yleiskaavasta on maastomuotoja huomioiden perusteltua. Rakennuspaikkojen määrä pysyy muuttumattomana, ja rakentaminen nyt esitetylle alueelle on maisemallisesti perusteltua. Vapaan rannan osuus pysyy myös miltei muuttumattomana. Aiemmin yhtenäinen vapaa rantaviiva jakautuu uudessa kaavaehdotuksessa kahteen osaan. Maastomuotojen takia kaavanlaatijan näkemyksen mukaan yleisen edunmukainen tilanne kuitenkin paranee. Tällä tavalla korkea, kallioinen rantaosuus säästyy rakentamiselta ja säilyy yleisessä käytössä, kun vastaavasti matalampi, puustoinen osuus muuttuu tonttimaaksi. Rantasaunan rakennusalan osalta kaavanlaatija esittää, ettei rakennusaloja siirretä. Saunan rakennusalan siirto kauemmas rannasta rikkoisi hyvän rakennusten sijoittelun ja kokonaiskuvan. Kaavaluonnoksen mukainen sijoittelu mahdollistaa saunan rakentamisen suojaiselle, valmiiksi puuttomalle paikalle, joka täyttää muut rantaan liittyvät määräykset. Tällöin ei olisi tarvetta kajota suojapuustoon. Siirtämällä saunan paikkaa muualle aiheuttaisi väkisin enemmän puunkaatoa, ja sauna sijoittuisi silloin näkyvämmälle paikalle. Rakennuslupavaiheessa kaupungin rakennusvalvonta valvoo, että rakentaminen noudattaa voimassa olevia vähimmäiskorkoasemia.

 

Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.

 

Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavaehdotus voidaan asettaa nykyisessä muodossa virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

Esittelijä:  Kaupunginjohtaja Atso Vainio 

 

Päätösehdotus:

 Kaupunginhallitus päättää asettaa Vähä-Ytterin ranta-asemakaavan muutoksen virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa