Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Asemakaavoituksen aloittaminen Pyhäsalmen alueella

 

 

842/10.02.03/2014

 

TEKLA 04.03.2014 § 21

 Liite  Kartta suunnittelualueesta

 Liite Sijaintikartta

 

 Uudenkaupungin Seurakunta on pyytänyt kaupunkia aloittamaan ase­ma­kaa­voi­tuk­sen Pyhäsalmen alueella. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan tammikuussa ja hyväksyi esityksen, jossa läh­de­tään alueen kaavoitukseen.

 

 Vuonna 2010 arkkitehti Ar­ja Pennanen on laatinut diplomityönään kaa­va­suun­ni­tel­man alu­eel­le. Suunnitelma on esitelty kirk­ko­neu­vos­ton jäsenille ja neuvosto teki silloin pää­tök­sen, että kaavoitukseen pa­la­taan myöhäisemmässä vai­hees­sa.

 

 Pyhäsalmen rannalle sijoittuvan alueen pinta-ala on 32 hehtaaria. Ran­ta­vii­vaa alueella on n. 600 metriä. Diplomityössä alueelle oli esi­tet­ty n. 20 tontin alue. Alue sijoittui rannasta n. 250 metrin päähän. Ase­ma­kaa­val­la on tarkoitus tuoda rakentamista enemmän rantaan, jol­loin alueesta saadaan houkuttelevampi. Alueen rakentuminen edes­aut­tai­si Pyhämaan kirkonkylän kehittämistä ja mahdollisesti aut­taisi palveluiden säilymisessä alueella.

 

 Alue sijoittuu n. 3 kilometrin päähän Pyhämaan kirkonkylän kes­kus­ta-alu­eel­ta.

 

 Pyhämaassa ei ole tällä hetkellä muita asemakaavoitettuja alueita. Ase­ma­kaa­va laadittaisiin kaupungin toimesta ja seurakunta maksaisi kaa­voi­tuk­sen kulut. Kaavoitus maksaa arviolta n. 10.000-15.000 eu­roa.

 

Lisätietoja  Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 0500 743 087

 

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallituksella, että ase­ma­kaa­va­työ Pyhäsalmen ranta-alueella Uudenkaupungin Seu­ra­kun­nan omistamalla alueella voidaan käynnistää. Kaavoituksen kulut n. 10.000-15.000 euroa maksaa Uudenkaupungin Seurakunta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Mika Sjöblom ja Eila Polojärvi eivät esteellisinä osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

 

_______

 

KHALL 10.03.2014 § 83

 

 Liitteet  Kartta suunnittelualueesta

  Sijaintikartta

 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että asemakaavatyö Pyhäsalmen ranta-alueella Uudenkaupungin Seurakunnan omistamalla alueella voidaan käynnistää. Kaavoituksen kulut n. 10.000-15.000 euroa maksaa Uudenkaupungin Seurakunta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Lasse Virtanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 ______

 

KHALL 13.04.2015 § 154 

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.03.2014 seu­ra­kun­nan maa-alueen asemakaavoittamisesta Pyhäsalmen alueella, Py­­maas­sa. Ely-keskuksen kanssa pidetyssä neuvottelussa pää­dyt­tiin siihen, että alueelle ei voi ilman laajempaa maankäytöllistä tar­kas­te­lua kaavoittaa asemakaavalla ehdotettua määrää rantaan tu­keu­tu­vaa asumista.

 

Päädyttiin siihen, että asiaa tutkitaan laatimalla kyläyleiskaava. Ky­­yleis­kaa­va laaditaan, sillä tarkkuudella, että sen pohjalta voidaan myön­tää rakennusluvat. suunnittelualueen pinta-ala on n. 270 ha.

  

Suoraan rakennuslupaan oikeuttavassa kyläyleiskaavassa on osoitettava,               kuinka monta rakennuspaikkaa kullekin kiinteistölle sallitaan. Kaavasta on myös käytävä selville rakennuspaikkojen likimääräinen sijainti.

  

Kyläyleiskaavoituksen lopputuloksena tulee olla toteutuskelpoinen, maaseutumainen ja eheä kylärakenne. Rakennuspaikkojen määrä ja sijainti tulee suunnitella kokonaisuuden kannalta kohtuullisella, hy­vien suunnitteluperiaatteiden mukaisella ja tasapuolisella tavalla.

 

Kaavassa määritellyt rakentamismahdollisuudet, rajoitukset ja maankäyttö on suunniteltava niin, että maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti. Kyläyleiskaavaa laadittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen eri toimijoiden välillä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kyläläisillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Hyvin toteutettu kaavoitusprosessi on kaikkien yhteinen etu. Kaavan vaikutusten arviointi ja riittävät selvitykset parantavat kaavoituksen laatua. Ne auttavat eri osa puolia hahmottamaan, miten kaava muuttaa heidän elinympäristöään.

 

Uudenkaupungin seurakunta on varannut kaavoitukseen noin 17.000 €. Seurakunta maksaa kaavoituksen. Kaupunkisuunnittelu käyt­tää kaavan laadinnassa apunaan arkkitehti Marko Kivistöä.

 

Lisätietoja  Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 0500 743 087 

 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kyläyleiskaavan laatimistyö Pyhäsalmen alueella voidaan käynnistää. Kaavoituksen kulut n. 17.000 euroa maksaa Uudenkaupungin Seurakunta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Lasse Virtanen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta.

 

 Merkittiin, että tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 ______

 

 

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 12  

1081/10.02.03/2022 

 

Valmistelija:  Kaavasuunnittelija Markus Gerke
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

 

Pyhämaan Kettelin kylään ollaan laatimassa kyläyleiskaavaa.

Kaavatyön tarkoituksena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukainen, oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava Kettelin kylän / Pyhäsalmen alueelle. Kaava-alueessa on mukana sekä sisämaan kyläaluetta että ranta-alueita. Kyläyleiskaava mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen suoraan kaavan perusteella myös ranta-alueille.

Kaavatyö käynnistettiin vuonna 2014.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.5-4.6.2015.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittely ja kaavoitushankkeen yleinen tiedotustilaisuus pidettiin Pyhämaan koululla 4.6.2015. Hanketta esittelivät kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja arkkitehti Marko Kivistö.

Kyläyleiskaavaa laaditaan Kettelin kyläkeskuksen ympärille n. 270 ha laajuiselle alueelle. Alue rajoittuu idässä ja lännessä mereen. Suunnittelualueeseen kuuluu osa Pyhämaan 1993 laaditusta osayleiskaavan alueesta.

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa alueella monipuolinen pientalorakentaminen ja elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäminen sen yhteyteen, jotta Pyhämaan alueen elinvoimaisuus voidaan turvata tulevaisuudessa. Koulun ja lähipalvelujen säilyminen ovat tärkeitä vireässä kirkonkylässä. Tavoitteena on lisärakentamisen sopeuttaminen arvokkaaseen ja omapiirteiseen maisemaan, suojellen luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä edistäen olemassa olevan rakennuskannan säilymistä. Kaavoituksella tutkitaan lisärakentamismahdollisuudet Pyhäsalmen ja koko Kettelin kylän alueella.

Suunnittelualue käsittää pääpiirteissään Kettelin kylän alueen. Kaavoitus on käynnistynyt seurakunnan aloitteesta laajentuen käsittämään koko kylän alueen. Seurakunnan omistama alue jakautuu osittain myös rantakaavoitettavaan alueeseen, joka on kyläkaavan ulkopuolella. Kaupunki ja seurakunta tekivät kaavoituksesta sopimuksen, jonka perusteella seurakunta maksaa osittain kaavoitustyön kustannukset. Alun perin lähdettiin tekemään asemakaavaa, mutta ELY-keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa päädyttiin kyläyleiskaava -menettelyyn.

Alue kuuluu pääosin RKY-alueeseen eli arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöalueeseen. Alueelle on laadittu rakennuskannan inventointi, arkeologinen inventointi sekä luontoselvitys.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää kuulla osallisia Kettelin alueen kyläyleiskaavaluonnoksesta sekä pyytää lausunnot ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Turun museokeskukselta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Heli-Päivikki Laurén ja valtuuston II vpj Lasse Virtanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.58.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa