Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2024

 

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 45  

2217/02.02.00/2024 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Valtuusto on vuoden 2024 talousarviossa päättänyt, että käyt­­ta­lou­des­sa noudatetaan koko talousarvion osalta palvelualueittain net­to­me­no­si­to­vuut­ta ja sitovaksi eräksi määritellään toimintakate. In­ves­toin­neis­sa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen net­to­in­ves­toin­nit. Valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman in­ves­toin­ti­koh­teet ovat sitovia eli ne on toteutettava. Toimielin voi pal­ve­lu­alue­ta­sol­la siirtää määrärahoja investointikohteiden kesken.

 

Valtuusto on samalla päättänyt, että kaupunginhallitus antaa luvan ta­lous­ar­vios­sa olevien 100 000 euron ja sitä isompien in­ves­toin­ti­hank­kei­den toteuttamiseen. Investointiraja on 10 000 euroa.

 

Organisaatio

 

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungilla on neljä palvelukeskusta:

 

-          Hallinto- ja elinvoimapalvelut

-          Tekniset ja ympäristöpalvelut

-          Kasvun ja oppimisen palvelut ja

-          Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

 

Kaupunginhallituksen alaisiin palvelualueisiin kuuluvat hallinto- talous- ja ICT-palvelut, henkilöstöpalvelut, elinkeino- ja työllisyyspalvelut ja kaupunkisuunnittelu.

 

Palvelukeskuksen johtajan toimii kaupunginjohtaja.

 

Valtuudet ja käyttösuunnitelman hyväksyminen

 

Hallintosäännön 30 §:ssä "Johtavien viranhaltijoiden yleinen toi­mi­val­ta" määritellään mm. viranhaltijoiden hankinta- ja ostovaltuudet. Pal­ve­lu­kes­kuk­sen johtaja ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen pal­ve­lu­aluei­den johtajat päättävät alle 100 000 euron hankinnoista ja muun pal­ve­lu­alu­een johtaja alle 25 000 euron hankinnoista. Pal­ve­lu­yk­si­kön esimies päättää alle 10 000 euron hankinnoista. 

 

Hallintosäännön 36 ja 83 §:ien mukaan toimielimet päättävät ta­lous­ar­vi­oon pe­rus­tu­vat sitovuustason käyttösuunnitelmat. Käyt­­suun­ni­tel­mas­sa toimielin päättää, mi­ten valtuuston palvelualuei­den käyt­töön annetut määrärahat käy­te­tään ja miten asetetut tu­los­ta­voit­teet saa­vu­te­taan. 30 §:n "Johtavien viranhaltijoiden yleinen toimivalta" mu­kaan palvelukeskuksen johtaja päättää koko toimialan pal­ve­lu­yk­si­köi­den käyttösuunnitelmat ja niihin perustuvan toiminnan jär­jes­­mi­sen.

 

Valtuuston hyväksymät käyttötalouden tavoitteet määrittelevät pal­ve­lu­alu­een ja toimintojen tavoitteet.

 

Hallintosäännön 90 §:ssä on määrätty laskujen hyväksymisestä. Las­ku­jen hyväksyjistä päättää oman vastuualueensa osalta kau­pun­gin­joh­ta­ja ja palvelukeskuksen johtaja. Palvelukeskuksen johtajan ja alais­ten­sa viranhaltijoiden laskujen hyväksymisestä päättää kau­pun­gin­joh­ta­ja. Palvelukeskuksen johtaja ei luonnollisesti voi antaa it­sel­leen oikeutta hyväksyä palvelukeskuksen laskuja, vaan siitä päättää toi­mi­elin.

 

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat on vahvistettava 12.2.2024 men­nes­sä. Käyttösuunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tie­dok­si. Käyttösuunnitelmia voidaan tarvittaessa tarkistaa talousarviovuoden aikana määrärahamuutosten sekä organisaatio- ja henkilöstömuutosten johdosta.

 

Kaupunginhallitus vahvistaa määrärahat ja tuloarviot pal­ve­lu­alueil­le ti­leit­täin. 

 

Liitteenä olevassa käyttösuunnitelmassa on luettelo laskujen hy­väk­sy­jis­tä ja samalla ko. toi­min­non vastuuhenkilöstä.

 

Tilivelvolliset on määritelty talousarviossa.

 

 

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat on vahvistettava 12.2.2024 mennessä.

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat palvelualuetasoiset hallinto-, talous ja ICT-palvelujen, henkilöstöpalvelujen, elinkeino- ja työllisyyspalvelujen sekä kaupunkisuunnittelun käyttösuunnitelmat sekä kaupunginjohtajan laskujen hyväksymisoikeudet ja vastuuhenkilöt vuodelle 2024.  Lisäksi kaupunginhallitus antaa talousjohtajalle laskujen yleishyväksyntävaltuudet.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa