Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 467-1-283

 

YMPLL 20.02.2024 § 24  

2177/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  ----------------

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-467-1-283

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Saunan rakentaminen 17 m² ja vanhan saunan purkaminen

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 171 §:n mukainen poikkeamisvalta 72 § 1 mom. sään­nök­sis­tä, joiden mukaan meren tai vesistön ran­ta-alu­ee­seen kuuluvalle ran­ta­vyö­hyk­keel­le ei saa rakentaa ra­ken­nus­ta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleis­kaa­vaa, jossa on erityisesti mää­rät­ty yleiskaavan tai sen osan käyt­­mi­ses­tä rakennusluvan myön­­mi­sen perusteena.

 

  Uudenkaupungin rakennusjärjestys 12§ Rakennuksen sijainti ja sopeutuminen rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla

 

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee poikkeamista saunarakennuksen 17 m² rakentamisesta kiinteistölle 895-467-1-283.

 

   Rakennuspaikka muodostuu pinta-alaltaan 7300 m² saaresta ja sille on tällä hetkellä rakennettu lomarakennus 77 kem² ja saunarakennus 17 kem².

 

  Alueella on voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka on vahvistettu 25.8.1994. Kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaisella loma-asuntoalueella (RA).

 

  Rakentamista ohjataan yleiskaavan lisäksi rakennusjärjestyksellä.  

  Poikkeamista haetaan saunarakennuksen rakentamiseen ran­ta­vyö­hyk­keel­le ilman ra­ken­ta­mi­seen oikeuttavaa kaavaa ja saunarakennuksen sijoittamisesta 20 m lähemmäs rantaa.

 

  Rakennuspaikalla on vanha saunarakennus 17 kem², jonka paikalle on tarkoitus rakentaa vastaavankokoinen uusi sauna.

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamistoimivalta ja poik­kea­mi­sen edellytykset

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä lais­sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi­men­pi­det­tä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muus­ta rajoituksesta.

 

  Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

  1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei­den käytön muulle järjestämiselle;

  2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

  3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta­voit­tei­den saavuttamista; tai

  4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai­heut­taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

  Perustelu

 

  Lounais-Suomen ympäristökeskus on 26.2.2009 myöntänyt poikkeamisen lomarakennuksen rakentamiseksi ehdolla, että paikalla ollut vanha lomarakennus puretaan.

  

  Rakennuspaikalle rakennettava saunarakennus saa rakennusjärjestyksen 11 kohdan mukaan olla enintään 25 m². Rakennusjärjestyksen mukainen kokonaisrakennusoikeus ei myöskään ylity. Korkeusasema täyttää rakennusjärjestyksen vaatimuksen minimikorkeudesta.

 

  Olemassa oleva saunarakennus sijaitsee alle 15 m etäisyydellä rantaviivasta. Se sijaitsee kuitenkin kokonaisuuden kannalta sopivassa paikassa, lomarakennuksen läheisyydessä. Saari on melko pieni, sen pohjoispuoli on kallioinen ja rakennukset sijaitsevat saaren puustoisella puolella.

 

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset. Maastollisesti rakennuksen paikka on hyvä. Uudisrakennus on maalattava tummalla värillä eikä rannassa olevaa puustoa saa poistaa tai karsia.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää, myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen saunan rakentamiseen kiinteistölle 895-467-1-283.

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 23.2.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu  500,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa