Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 404-3-15

 

YMPLL 20.02.2024 § 25  

2178/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  -----------

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-404-3-15

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Vierasmajan rakentaminen 25 m²

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 171 §:n mukainen poikkeamisvalta 72 § 1 mom. sään­nök­sis­tä, joiden mukaan meren tai vesistön ran­ta-alu­ee­seen kuuluvalle ran­ta­vyö­hyk­keel­le ei saa rakentaa ra­ken­nus­ta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleis­kaa­vaa, jossa on erityisesti mää­rät­ty yleiskaavan tai sen osan käyt­­mi­ses­tä rakennusluvan myön­­mi­sen perusteena.

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee poikkeamista vierasmajan 25 m² rakentamiseen kiinteistölle 895-404-3-15.

 

   Rakennuspaikan pinta-ala on 3700 m² ja sille on tällä hetkellä rakennettu lomarakennus 40 m² ja talousrakennus 14 m².

 

  Rakentamista ohjataan Uudenkaupungin rakennusjärjestyksellä. Rakennusjärjestyksen mukaan lomarakennuspaikalla saa olla enintään:

  - yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään

   150 m²

  - yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - kolme talousrakennusta, pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan

  - kerrosten lukumäärä saa olla enintään yksi. Venevajan kerrosala saa olla enintään 40 m2. Venevajan ala otetaan huomioon rakennuspaikan yhteenlaskettua kokonaiskerrosalaa lasketta-

  essa. Venevajan rakentamismahdollisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti.

 

  Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

  Kalannin alueen osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.11.2023 - 5.1.2024 välisenä aikana. Yleiskaavaehdotuksessa kiinteistö sijaitsee loma-asuntoalueella ja sillä on olemassa oleva rakennuspaikka. Rakennuspaikan rakennusoikeus on 150 m², jossa lomarakennuksen kerrosala saa olla korkeintaan 100 m² ja saunarakennuksen 25 m². Rakennuspaikalle saa rakentaa 25 m² suuruisen vierasmajan ja kaksi talousrakennusta. Osayleiskaavaa voidaan käyttää rantavyöhykkeellä rakennusluvan myöntämisen perusteella.

  

  Poikkeamista haetaan vierasmajan rakentamiseen ran­ta­vyö­hyk­keel­le ilman ra­ken­ta­mi­seen oikeuttavaa kaavaa

 

  Alueen naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hank­kees­ta.

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamistoimivalta ja poik­kea­mi­sen edellytykset

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä lais­sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi­men­pi­det­tä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muus­ta rajoituksesta.

 

  Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

  1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei­den käytön muulle järjestämiselle;

  2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

  3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta­voit­tei­den saavuttamista; tai

  4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai­heut­taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

  Perustelu

 

  Rakennuspaikka sijaitsee vesistöön viettävässä rinnemaastossa ja vierasmaja rakennetaan rannasta katsottuna lomarakennuksen taakse.

 

  Vierasmaja saa olla rakennusjärjestyksen mukaan enintään 25 m². Hakemuksen mukainen rakentaminen on rakennusjärjestyksen ja käsiteltävänä olevan yleiskaavaehdotuksen mukaista.

  

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää myöntää poikkeamisen kiinteistölle 895-404-3-15 hakemuksen mukaisen vierasmajan rakentamiseksi.
     
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 23.2.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 500,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa