Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Suunnittelutarveratkaisuhakemus kiinteistölle 456-1-8

 

YMPLL 20.02.2024 § 29  

2182/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  -------------

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-456-1-8

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen

 

  Rakentamisrajoitukset

  

  MRL 137 § Rakennusluvan erityiset edellytykset suun­nit­te­lu­tar­ve­alu­eel­la

 

  Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, ra­ken­nus­lu­van myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suun­nit­te­lu­tar­ve­alu­eel­la, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että ra­ken­ta­mi­nen:

 

  1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär­jes­­mi­sel­le;

  2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja

  3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luon­non- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir­kis­tys­tar­pei­den turvaamista.

 

  Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella, jolla rakentamispaine on vähäistä, on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, 1 mo­men­tis­sa säädetyt rakennusluvan erityiset edellytykset olemassa olevaa asu­tus­ta täydentävän, enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen rakennuksen osal­ta on katsottava selvitetyn yleiskaavassa.

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle 895-456-1-8. Kiinteistö on rakentamaton Kiinteistö muodostuu kolmesta erillisestä palstasta ja sen pinta-ala on yhteensä n. 3,5 ha. Rakennuspaikaksi aiotun palstan pinta-ala n. 1,3 ha. Hakija omistaa myös viereisen kiinteistön 895-456-1-6, jolla sijaitsee maatilan talouskeskus ja asuinrakennus. Kiinteistöt kuuluvat samaan maatilakokonaisuuteen.

 

  Alue on voimassa olevan maakuntakaavan mukaista maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueita voidaan käyttää harkitusti myös haja-asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen. Alue kuuluu pintaveden muodostumisalueeseen. Kaavamääräyksen mukaan suunnitelmissa ja toimenpiteissä alueella on otettava huomioon pohjaveden suojelu siten, että sen käyttömahdollisuuksia, laatua tai riittävyyttä ei vaaranneta. Vesiensuojeluviranomaisille on suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteiden yhteydessä varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

 

  Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Kalannin yleiskaavaehdotuksessa haettavan rakennuspaikan alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M), jolle saa rakentaa pääasiassa maa- ja metsätaloutta palvelevia tuotanto- ja talousrakennuksia. Maatilalla on maatilan talouskeskuksen kohdemerkintä (AM). Talouskeskuksen alueelle saa rakentaa enintään kaksi asuinrakennusta ja kaksi saunarakennusta sekä yhden 1 ½ -kerroksisen sivuasunnon.

 

   Rakentamista ohjaa kaavoituksen lisäksi Uudenkaupungin rakennusjärjestys.

  

  Perustelu

 

  Suunnittelutarveratkaisua haetaan uuden asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi. Alueella ei ole rakentamiseen oikeuttavaa kaavaa.

 

  Alueen naapureita on kuultu. Hakemukseen on saapunut yksi muistutus, jonka mukaan uusi rakennuspaikka tulee liian lähelle muistuttajan rakennuspaikkaa vieden lomakiinteistöltä oman rauhan.

 

  Uuden asuinrakennuksen kerrosala on 120 m² ja talous-/saunarakennuksen kerrosala 20 m².

 

  Rakennuspaikalta on lähimmän naapurin pihapiiriin n 50 m ja välissä on puustoa. Rakentamisen estäminen toisen omistamalle kiinteistölle ei ole perusteltua sillä perusteella, että alueen tulee säilyä muuttumattomana.

 

  Rakennus on maatilan talouskeskukseen liittyvä asuinrakennus, joka sijaitsee eri  rekisterikiinteistöllä, mutta tosiasiallisesti maatilan talouskeskuksen alueella. Rakennuksen sijoittuminen metsäiselle alueelle ja muiden rakennuspaikkojen lähistölle, on maisemallisesti hyvä ratkaisu.

 

  Rakennuspaikalta on alle 500 m Jokisivuntielle (yhdystie 12483), josta on joukkoliikenneyhteys Kalannin ja Uudenkaupungin keskustaan. Etäisyys Kalannin keskustaan on n. 4 km.

 

  Alueelle tulee vesiosuuskunnan vesijohto.

 

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelu-tarvealueella ovat olemassa.

 

  Rakentamisessa on otettava huomioon maakuntakaavan määräykset pohjaveden suojelusta.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää, että hakemuksen mukainen asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen kiinteistölle 895-456-1-8 täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella.             
  
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava suunnittelutarveratkaisua vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 23.2.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 380,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa