Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Suunnittelutarveratkaisuhakemus kiinteistölle 487-6-106

 

YMPLL 20.02.2024 § 28  

2181/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  Ravinto- ja matkailupalvelu Pyhämaan Pirtti Ky

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-487-6-106

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Käyttötarkoituksen muutos / majoitus- ja liikerakennuksen muutos vakituiseksi asunnoksi

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 137 Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella

 

  Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, ra­ken­nus­lu­van myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suun­nit­te­lu­tar­ve­alu­eel­la, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että ra­ken­ta­mi­nen:

 

  1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär­jes­­mi­sel­le;

  2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja

  3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luon­non- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir­kis­tys­tar­pei­den turvaamista.

 

  Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella, jolla rakentamispaine on vähäistä, on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, 1 mo­men­tis­sa säädetyt rakennusluvan erityiset edellytykset olemassa olevaa asu­tus­ta täydentävän, enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen rakennuksen osal­ta on katsottava selvitetyn yleiskaavassa.

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee suunnittelutarveratkaisua majoitus- ja liikerakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinrakennukseksi kiinteistöllä 895-487-6-106. Kiinteistön pinta-ala on 2000 m².

 

  Alueella on voimassa Pyhämaan kylän yleiskaava, joka on vahvistettu 7.10.1993. Yleiskaavassa rakennuspaikka on osittain AL/s asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään ja osittain YY kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. AL/s alueella rakentamisen sopeutumisesta ympäristöön on annettu erityisiä suosituksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennusten julkisivussa tulee olla ensisijaisesti lautaverhous. Vanhaa rakennusta perusparannettaessa on säilytettävä tai palautettava alkuperäinen ikkunajako ja -koko, seinäpintojen materiaali ja jaottelu, listoitus ja kattomuoto.

    

  Rakentamista ohjataan kaavan lisäksi Uudenkaupungin rakennusjärjestyksellä.

  

  Suunnittelutarveratkaisua haetaan majoitus- ja liikerakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinrakennukseksi.

 

  Alueen naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hank­kees­ta.

 

  Pyhämaan keskustan kiinteistöjen rakennukset on luetteloitu museon informaatioportaaliin (MIP). Rakennusten arvoluokka on paikallinen ja ne ovat historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokkaita.

 

  Vakka-Suomen maakuntakaavassa alue on luokiteltu aluekokonaisuudeksi sra 4406, RKY 2009 aluerajauksella. Varsinais-Suomen voimassa olevassa maakuntakaavassa kiinteistö sijaitsee rakennetun ympäristön suojelualuella "Pyhämaan kirkot ja kyläasutus" , jonka suunnittelumääräys : Suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistäviä.

 

  Perustelu

 

  Rakennus sijaitsee kyläkeskuksessa eikä käyttötarkoituksen muutos aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakennukseen ei ole tarkoitus tehdä muutoksia ja se on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon.

  Käyttötarkoituksen muutos ei heikennä rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa, vaan sillä edistetään olemassa olevan rakennuksen käyttöä ja ylläpitoa.

  

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella.

 

  Käyttötarkoituksen muutokselle tulee hakea vielä erillinen rakennuslupa.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää, että hakemuksen mukainen rakentaminen kiinteistölle 895-487-6-106 täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella.
     
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava suunnittelutarveratkaisua vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on  23.2.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 380,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa