Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Hallintolain 50 §:n mukainen asiavirheen korjaaminen / Ympäristö- ja lupalautakunnan päätös 23.1.2024 § 8

 

YMPLL 20.02.2024 § 18  

2062/10.03.00.15/2023 

 

Valmistelija: Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Ympäristö- ja lupalautakunta on 23.1.2024 § 8 päättänyt asettaa ------------- velvoitteen määräajassa sakon uhalla poistaa kiinteistöltä 895-431-876-2 (käyttöoikeusyksikkö 0-2012- K1017) luvattoman laiturinjatkeen perustukset.

 

Asian käsittelyn jälkeen on ilmennyt, että asianosainen oli toimittanut rakennusvalvonnan postilaatikkoon ennen päätöksentekoa oheismateriaalissa olevan vastineensa, jonka mukaan hän on valmis poistamaan vaaditun laiturin osan kehotuksen mukaisesti jäiden lähdettyä viimeistään tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Vastine ei ole ollut lautakunnan eikä esittelijän tiedossa ennen päätöksentekoa. Asianosaisen asiamies on pyytänyt asian uudelleen käsittelyä, uhkasakon poistamista sekä päätöksestä perittävän maksun perumista. Rakennustarkastajan näkemyksen mukaan päätöksessä voidaan katsoa olevan sellainen menettelyvirhe, että asia voidaan käsitellä uudelleen.

 

Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen mm., jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

 

Koska lautakunnalla ei ole ollut käytössään päätöstä tehtäessä kaikkea asiaan vaikuttavaa selvitystä, voidaan asia hallintolain em. säännöksen perusteella käsitellä uudelleen. Asianosaisen selvitys huomioon ottaen asetettua uhkasakkoa sekä päätöksestä perittävää maksua voidaan pitää kohtuuttomana seurauksena asianosaiselle ottaen erityisesti huomioon, että asianosainen on aikaisemmin jo poistanut pääosan luvattomasta laiturista.

 

Oheismateriaali:

Lautakunnan päätös 23.1.2024 § 8

Vastine 30.1.2024

 

Esittelijä: Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää poistaa aikaisemman päätöksensä 23.1.2024 § 8 ja käsitellä asian uudelleen.

Ympäristö- ja lupalautakunta päättää kehottaa ----------- poistamaan kiinteistölle 895-431-876-2, käyttöoikeusyksikkö 0-2012- K1017 aikaisemmin luvatta rakennetun ja osittain jo poistetun luvattoman laiturinjatkeen perustukset kokonaisuudessaan (teräskuori ja kivet) viimeistään 31.5.2024 mennessä uhalla, että mikäli kehotusta ei noudateta, lautakunta voi asettaa kehotuksen lisäksi velvoitteen ja sen tehosteeksi uhkasakon.

Tästä päätöksestä ei peritä maksua asianosaiselta.

Perustelut

Päätöstä 23.1.2024 § 8 tehtäessä ei lautakunnalla ole ollut käytettävissään kaikkia asiaan vaikuttavia selvityksiä, minkä vuoksi asia on syytä käsitellä uudelleen.

Koska asianosainen on aikaisemmin jo poistanut osan luvattomasta laiturista sekä ilmoittanut poistavansa laiturinjatkeen perustukset toukokuun loppuun mennessä, ei ole tarpeen tässä vaiheessa asettaa velvoitetta ja sen tehosteeksi uhkasakkoa, koska suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kehotusta on pidettävä riittävänä.

Rakennusvalvontataksan mukaan päätöksestä, joka sisältää vain kehotuksen, ei peritä asianosaiselta maksua.

Lainkohdat:

Hallintolaki 50 § 1 mom. 1 ja 4 kohdat
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126a §
Rakennusvalvontataksa 26 §

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa