Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 478-2-6

 

YMPLL 16.04.2024 § 53  

2262/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  ----------------

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-478-2-6

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  200 omakotitalon rakentaminen

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 171 §:n mukainen poikkeamisvalta 72 § 1 mom. sään­nök­sis­tä, joiden mukaan meren tai vesistön ran­ta-alu­ee­seen kuuluvalle ran­ta­vyö­hyk­keel­le ei saa rakentaa ra­ken­nus­ta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleis­kaa­vaa, jossa on erityisesti mää­rät­ty yleiskaavan tai sen osan käyt­­mi­ses­tä rakennusluvan myön­­mi­sen perusteena.

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee poikkeamista asuinrakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle 895-478-2-6.

 

   Rakennuspaikan pinta-ala on 2.23 ha ja sille on tällä hetkellä rakennettu asuinrakennus 89 m² sekä talousrakennus 42 m².

 

  Alueella on voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka on vahvistettu 25.8.1994. Kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaisella loma-asuntoalueella (RA).

 

  Rakentamista ohjataan kaavan lisäksi Uudenkaupungin rakennusjärjestyksellä. Rakennusjärjestyksen mukaan asuinrakennuspaikalla saa olla enintään:

  - yksiasuntoinen asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 200 m²

  - yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - kolme talousrakennusta, pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan

  - kerrosten lukumäärä saa olla enintään puolitoista (1½)

  

  Poikkeamista haetaan asuinrakennuksen rakentamiseen ran­ta­vyö­hyk­keel­le ilman ra­ken­ta­mi­seen oikeuttavaa kaavaa.

 

  Rakennus rakennetaan korvaamaan kiinteistöllä oleva asuinrakennus, joka on tuhoutunut tulipalossa. Vanha rakennus puretaan.

 

  Alueen naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hank­kees­ta.

      

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamistoimivalta ja poik­kea­mi­sen edellytykset

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä lais­sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi­men­pi­det­tä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muus­ta rajoituksesta.

 

  Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

  1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei­den käytön muulle järjestämiselle;

  2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

  3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta­voit­tei­den saavuttamista; tai

  4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai­heut­taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

  Perustelu

 

  Kiinteistö 895-478-2-6 on muodostunut 2.11.2021 yhdistämällä kolme kiinteistöä; 895-478-2-2, 895-478-9-2 ja 895-478-16-0.

  Kaikki kolme edellä mainittua kiinteistöä on merkitty kiinteistörekisteriin 11.2.1982.

 

  Vanha asuinrakennus sijaitsi kiinteistöllä 895-478-16-0, kiinteistön pinta-ala oli 4130 m². Kiinteistö ei ulottunut rantaan eikä sillä ollut rantarakennusoikeutta.

 

   Kiinteistöt 895-478-2-2 ja 895-478-9-2 rajoittuivat rantaan, mutta niillä ei kantatilalaskelman perusteella ollut rantarakennusoikeutta. Uuden rakennuksen sijoittaminen selkeästi näiden entisten rantakiinteistöjen alueelle ei siten ole mahdollista, vaan asuinrakennus on sijoitettava niin, että se tukeutuu vanhan kiinteistön 895-478-16-0 muodostamaan rakennuspaikkaan.

 

  Pääsääntöisesti vanhalla rakennuspaikalla uusi rakennus pitää sijoittaa olemassa olevaan pihapiirin. Pihapiirinä pidetään ELY-keskuksen ohjeistuksessa n. 20 m olemassa olevista rakennuksista.

 

  Asuinrakennus tulee sijoittaa nykyisen asuinrakennuksen pihapiiriin.

   Koska vanha asuinrakennus ja siihen liittyvä talousrakennus sijaitsevat aivan kiinteistön etelärajalla, voidaan pihapiirin tulkita ulottuvan enintään n. 50 m etäisyydelle nykyisestä asuinrakennuksesta.

 

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset, kun asuinrakennus sijoitetaan enintään 50 m etäisyydelle nykyisestä asuinrakennuksesta.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää myöntää poikkeamisen kiinteistölle 895-478-2-6 rakennettavalle asuinrakennukselle ehdolla, että asuinrakennus sijoitetaan enintään 50 m etäisyydelle nykyisestä asuinrakennuksesta.
    
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava poikkeamista vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 19.4.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 500,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa