Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 431-3-130

 

YMPLL 16.04.2024 § 49  

2263/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  -------------

  -------------

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-431-3-130

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Katetun venesuojan rakentaminen

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 171 §:n mukainen poikkeamisvalta 58 §:stä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee poikkeamista katetun venesuojan (6m x 9m) rakentamiseksi kiinteistön rantaviivaan. Ranta on kallioinen ja veneen säilytyspaikka on louhittava. Rakennukseen tehdään osittain seinät, mutta se pyritään toteuttamaan niin, ettei rakennuksesta muodostu kerrosalaan laskettavaa tilaa ja näin ollen se ei kuluttaisi rakennusalaan kuuluvia neliöitä.

 

   Rakennuspaikan pinta-ala on 9230 m² ja sille on tällä hetkellä rakennettu vapaa-ajan asuinrakennus 85 m², saunarakennus 25 m² ja talousrakennus 102 m².

 

  Kiinteistö on 13.8.2009 voimaan tulleen Savikkaan ranta-asemakaavan mukaista omakotitalojen korttelialuetta (AO). Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa omakotitalon, saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Kokonaisrakennusoikeus on 250 m².

  

  Uudenkaupungin rakennnusjärjestyksen mukaan rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla venevajan kerrosala saa olla enintään 40 m². Venevajan ala otetaan huomioon rakennuspaikan yhteenlaskettua kokonaiskerrosalaa laskettaessa, mikäli se muodostaa kerrosalaa. Venevajan rakentamismahdollisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti.

  

  Poikkeamista haetaan venevajan rakentamiseksi ranta-asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle.

 

  Alueen naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hank­kees­ta.

      

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamistoimivalta ja poik­kea­mi­sen edellytykset

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä lais­sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi­men­pi­det­tä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muus­ta rajoituksesta.

 

  Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

  1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei­den käytön muulle järjestämiselle;

  2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

  3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta­voit­tei­den saavuttamista; tai

  4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai­heut­taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

  Perustelu

 

  Ranta on kallioinen ja veneen säilytyspaikka on louhittava. Venevajan sijoittaminen kiinteistön rantarajalle on perusteltua louhimistarpeen minimoimiseksi.

  

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää myöntää poikkeamisen kiinteistölle 895-431-3-130 rakennettavalle katetulle venesuojalle ehdolla, että katos pienennetään rakennusjärjestyksen sallimaan 40 m² kokoon.

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 19.4.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 500,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä)

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa