Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 472-4-50

 

YMPLL 16.04.2024 § 50  

2337/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  -------------------

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-472-4-50

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Talousrakennuksen muuttaminen vierasmajaksi.

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 171 §:n mukainen poikkeamisvalta 72 § 1 mom. sään­nök­sis­tä, joiden mukaan meren tai vesistön ran­ta-alu­ee­seen kuuluvalle ran­ta­vyö­hyk­keel­le ei saa rakentaa ra­ken­nus­ta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleis­kaa­vaa, jossa on erityisesti mää­rät­ty yleiskaavan tai sen osan käyt­­mi­ses­tä rakennusluvan myön­­mi­sen perusteena.

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee poikkeamista vanhan olemassa olevan talousrakennuksen korjaamiseksi ja sen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vierasmajaksi sekä rakennusjärjestyksen mukaisesta 25 m² vierasmajan enimmäiskerrosalan ylityksestä.

 

   Kiinteistön pinta-ala on 22650 m² ja sille on tällä hetkellä rakennettu vierasmajaksi muutettava talousrakennus 52 m², asuinrakennus 61 m², navettarakennus 60 m², saunarakennus 55 m² ja talousrakennus 15 m². Yhteenlaskettu käytetty kerrosala on 243 m².

 

  Hakija omistaa 1/10 osuuden kiinteistöstä 895-472-4-50. Kiinteistön omistajat ovat tehneet hallinnanjakosopimuksen kiinteistön hallinnan jakamiseksi

 

  Alueella on voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka on vahvistettu 25.8.1994. Kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaisella loma-asuntoalueella (RA).

 

   Rakentamista ohjataan kaavan lisäksi Uudenkaupungin rakennusjärjestyksellä. Rakennusjärjestyksen mukaan

  rantaan rajoittuvalla asuinrakennuspaikalla saa olla enintään:

  - yksiasuntoinen asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 200 m²

  - yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - kolme talousrakennusta, pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan

  - kerrosten lukumäärä saa olla enintään puolitoista

  

  Alueen naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hank­kees­ta.

 

  Kiinteistö 895-472-4-50 on merkitty kiinteistörekisteriin 4.5.1977. Kaunissaari - nimisessä saaressa on ollut asuinrakennuspaikka jo vuonna 1929 suoritetussa lohkomistoimituksessa. Lohkomiskirjassa on merkintä tontista ja kolmesta rakennuksesta. Saaressa on siis vanhastaan ollut asuinrakennuspaikka. Rakennukset ovat sijainneet nykyisen kiinteistön 895-472-4-50 alueella.

  

  Poikkeamista haetaan talousrakennuksen 52 m² muuttamiseksi vierasmajaksi ran­ta­vyö­hyk­keel­le ilman ra­ken­ta­mi­seen oikeuttavaa kaavaa sekä rakennusjärjestyksen mukaisesta vierasmajan enimmäiskerrosalan ylityksestä.

    

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamistoimivalta ja poik­kea­mi­sen edellytykset

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä lais­sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi­men­pi­det­tä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muus­ta rajoituksesta.

 

  Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

  1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei­den käytön muulle järjestämiselle;

  2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

  3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta­voit­tei­den saavuttamista; tai

  4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai­heut­taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

  Perustelu

 

  Nykyinen rakennusten käyttö on loma-asunto käyttö. Laskettaessa kiinteistön rakennusoikeutta, voidaan olemassa oleva rakennuskanta huomioiden, käyttää vakituisen asumisen sallimaa kerrosalaa. Nykyrakennuksista muodostuu jo lomarakennuspaikan ylittävä rakennusoikeus. Eli koska kiinteistö on vanhastaan asuinrakennuspaikka, katsotaan sillä olevan rakennusoikeutta 300 m². Vierasmajan kerrosalan ylitys voidaan sallia, koska muutos tehdään vanhaa talousrakennukseen (ent, kanalarakennus), jonka muuttaminen vierasmajaksi säilyttää  kiinteistön alkuperäistä rakennuskantaa. Vanhan rakennuksen korjaaminen sopii paremmin ympäristöön kuin kokonaan uuden vierasmajan rakentaminen. Kokonaisrakennusoikeus ei muutoksella myöskään ylity.

 

  Rakennuksen ulkonäköä ei muutoksen johdosta saa merkittävästi muuttaa.

 

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen kiinteistölle 895-472-4-50 talousrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen vierasmajaksi ja rakennusjärjestyksen mukaiseen enimmäiskerrosalan ylitykseen.             
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 19.4.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 500,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa