Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 290

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

     

Asemakaavan muuttaminen V kaupunginosan korttelissa 21 ja satama-alueilla / Suukarin asemakaavan muutos

 

2772/10.02.03/2021

 

KHALL 28.02.2022 § 74

 

Suukarin alueen asemakaavan muutos on tullut vireille kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päätöksellä  20.12.2021 § 567. Samalla on päätetty ase­ma­kaa­van muutokseen liittyvien tonttijärjestelyjen periaatteista. 

 

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut luonnoksen asemakaavan muu­tok­sek­si. Asemakaavoitukseen liittyvien tonttijärjestelyjen so­pi­muk­set on  allekirjoitettu.

 

Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 7 ha ja kaa­va­muu­tok­sel­la muodostuu satama-aluetta (LS-2 ja LS-5) sekä teollisuus- ja va­ras­to­ra­ken­nus­ten  (T-7 ja T-8) korttelialuetta.

 

Kalasataman alueen laajeneminen mahdollistaa ka­la­sa­ta­man kehittämistä varten tarpeellisen lisärakentamisen ja pa­ran­taa alueen kulkuyhteyksiä. Kalasatama-alueen viereen on sijoittunut ka­lan jatkojalostukseen liittyvä yritystoimintaa, joiden toimintaedellytyksiä myös pa­ran­ne­taan. Lisäksi saadaan avattua kalasatamasta toinen kulkuyhteys Suu­ka­rin­tien kautta.

 

Teollisuustonttien 895-5-21-14 ja 895-5-21-15 alueet eivät muutu.  Teol­li­suus­ton­tik­si jäävän Meritaidon alueen osalta on huomioitu ole­mas­sa olevan rakennuksen käyttäminen myös tontin pienentymisen jäl­keen. Rakennuksen ympärille jää riittävästi tilaa ajo­neu­vo­lii­ken­teel­le.  Tontille jää myös mahdollisuus lisärakentamiseen.

 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta on yhteensä 14836 m², rakennusoikeus 10351 k-m². Satama-aluetta on yhteensä 54941 m², jossa rakennusoikeutta 11893 k-m².

 

Lisätietoja  Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää asettaa osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man ja kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää lausunnot vi­ran­omai­sil­ta

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Hanna Vuola ja Kari Koski poistuivat esteellisinä kokouksesta (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 ______

 

KHALL 06.06.2022 § 237

Luonnos asemakaavan muuttamiseksi on ollut nähtävillä 8.10. - 9.11.2020 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei tehty huo­mau­tuk­sia.

 

Luonnoksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Var­si­nais-Suo­men ELY-keskus on antanut lausunnon kaavaluonnoksesta, Var­si­nais-Suo­men Liitto on ilmoittanut, ettei anna lausuntoa.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa on kiinnitetty huo­mio­ta seuraaviin asioihin:

-kaavan laadinnassa tulee selvittää lausuntotarve myös Tur­val­li­suus- ja kemikaalivirastolta sekä pelastusviranomaiselta, koska alue si­jait­see konsultointivyöhykkeellä.

-laiturialueiden ja lastinkäsittelyalueiden tulisi olla kes­to­pääl­lys­tet­ty­jä ja niihin tulevien sade- ja valumavesien johtamista tulee ohjeistaa ase­ma­kaa­vas­sa. Myös polttoaineiden ja kemikaalien käsittely ja va­ras­toin­ti olisi tarkemmin säädettävä kaavamääräyksissä. 

-kalasatama-alueen meluvaikutukset on arvioitava yhdessä He­po­ka­rin kauppamerenkulun sataman toiminnan kanssa.

-kaava-alueella sijaitsevat Maaperän tilan tietojärjestelmään (MAT­TI) merkityt kohteet tulee kuvata kaavaselostuksessa.

-meritulvariski ja alimmat rakentamiskorkeudet tulisi huomioida kaa­vas­sa.

 

Kaavanlaatijan vastine lausuntoon on selostuksessa.

 

Asemakaavaehdotukseen on lausuntojen johdosta teh­ty muutoksia:

 

Kaavamääräyksiä on tarkennettu yleisillä määräyksillä alueiden pääl­lys­­mi­ses­tä, vesien johtamisesta ja polttoaineiden käsittelystä.

 

Meritulvariskin osalta kaavaan otetaan määräys ra­ken­nus­jär­jes­tyk­sen mukaisesta alimmasta rakentamiskorkeudesta.

 

Selostusta on täydennetty ympäristöhäiriöiden arvioinnin  ja MAT­TI-koh­tei­den osalta.             

 

Suunnittelualueen pinta-ala on 6,8 ha, josta teollisuustonttien kort­te­li­aluet­ta on 1,48 ha. Loppuosa on satama-aluetta.

 

Asemakaavalla osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 22 244 k-m².

 

Lisätietoja Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää asettaa Suukarin kalasataman alueen asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot myös Tukesilta ja pelastusviranomaisilta.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Hanna Vuola, Kari Koski ja Merja Koski poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 ______

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.08.2022 § 290  

463/10.02.03/2022  

 

Valmistelija: Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi on ollut nähtävillä 16.6. - 18.7.2022 välisenä aikana.

 

Kaavaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

 

Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Tukesilta ja Pelastuslaitokselta.

 

Tukes on ilmoittanut, että sillä ei ole lausuttavaa kaavamuutos -ehdotukseen.

 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos on lausunnossaan ilmoittanut puoltavansa asemakaavaehdotusta.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kannanoton johdosta on kaavaan lisätty maininta siitä, että kaikkien ranta- ja vesialuetta koskevien toimenpiteiden vesilain mukaisten lupien tarve on arvioitava hyvissä ajoin ennen rakentamiseen ryhtymistä.

 

Kaupunkisuunnittelu katsoo, että asemakaavan muutos voidaan esittää hyväksyttäväksi.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Suukarin kalasasataman alueen asemakaavan muutoksen omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Hanna Vuola, Kari Koski ja Merja Koski poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa