Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 339

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Asemakaavamuutos tontilla 895-8-25-11, puistoalueella 895-8-9903-0 ja suojaviheralueella 895-8-9907-0 / Levysepänkatu 2

 

 

233/10.02.03/2022

 

KHALL 11.04.2022 § 149

 

Lidl Suomi Ky omistaa tontin 895-8-25-11 osoitteessa Le­vy­se­pän­ka­tu 2. Tontilla sijaitsee Lidlin myymälä. Yhtiön tavoitteena on ra­ken­taa ko­ko­naan uusi myymälä tontille. Tontin pinta-ala on 8545 m², mut­ta ton­tin muodosta johtuen isomman rakennuksen sijoittaminen si­ten, et­tä pysäköintialue säilyisi väljänä ja turvallisena, on hankalaa.

 

Uuden myymälän rakentaminen ja sen järkevä sijoittelu onnistuisi luon­te­vim­min kasvattamalla tonttia kaupungin omistamille viereisille alueil­le, asemakaavan mukaiselle puistoalueelle ja suo­ja­vi­her­alu­eel­le. Lidlin rakennuksen kerrosala on nyt n. 1600 k-m2 ja uuden myy­­län kerrosala olisi n. 2600 k-m2.

 

Lidl Suomi on pyytänyt asemakaavan muuttamista omistamansa ton­tin 895-8-25-11 alueella siten, että tontista yhdessä kaupungin omis­ta­mien maa-alueiden kanssa, olisi mahdollista saada uuden ja isom­man lii­ke­ra­ken­nuk­sen rakentamiseen sopiva tontti.

 

Hankkeen toteuttamiseksi on päädytty laatimaan yhteistyösopimus yri­tyk­sen ja kaupungin välillä. Yhteistyösopimuksella sovitaan ase­ma­kaa­van muutoksen käynnistämisestä ja kaavoituksen tavoitteista se­kä osapuolten välisestä kustannusjaosta. Laajennusalueella si­jait­see käytöstä poistettu maanalainen väestönsuoja, jonka pur­ka­mi­ses­ta aiheutuu kustannuksia. Alueella kulkee myös sähköjohtoja, jot­ka on siirrettävä uudisrakentamisen tieltä.

 

Samalla sovitaan siitä, et­tä kaavoitettavaan alueeseen kuuluvia, kau­pun­gin omistamia maa-aluei­ta osoitetaan liitettäväksi Lidl Suomi Ky:n omis­ta­maan tonttiin. Luovutettavista alueista ja luo­vu­tus­hin­nois­ta pää­te­tään erikseen asemakaavamuutoksen laillistuttua.

 

Alueella on voimassa 24.10.2002 voimaan tullut asemakaava, jossa alu­eet on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-17), puis­to­alu­eek­si (VP-5), jolle saa sijoittaa maanalaisen väestönsuojan sekä suo­ja­vi­her­alu­eek­si (EV-1).  Liikerakennuksen korttelialueella au­to­paik­ko­ja on varattava 1 ap/ 35 m² liiketilaa kohden. Tehokkuusluku e=0.3.

 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa Lidlin tonttia niin, et­tä pysäköintialueesta saadaan riittävän turvallinen ja väljä tin­ki­mät­tä kuitenkaan uuden liikerakennuksen koosta.

 

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut hankkeesta osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää, että asemakaavan muutos voidaan käyn­nis­tää liitekartan mukaisella alueella, tontilla 895-8-25-11 sekä puis­to- ja suojaviheralueilla ja että Lidl Suomi Ky:n kanssa sol­mi­taan hanketta koskeva yhteistyösopimus. Lisäksi kaupunginhallitus päättää kuulla osallisia osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mal­la.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

KHALL 20.06.2022 § 268

Lidlin alueen asemakaavan muutos on tullut vireille kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päätöksellä 11.4.2022 § 149. Samalla on päätetty ase­ma­kaa­van muutokseen liittyvien tonttijärjestelyjen periaatteista.  Osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.4.- 23.5.2022 vä­li­sen ajan.

 

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut luonnoksen asemakaavan muu­tok­sek­si. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 1,35 ha ja kaa­va­muu­tok­sel­la muodostuu liikerakennusten korttelialuetta (KL-17) sekä lähivirkistysaluetta (VL).

 

Kaavaratkaisussa Lidlin rakennuksen laajeneminen mahdollistetaan kas­vat­ta­mal­la liikerakennusten korttelialuetta viereiselle puis­to­alu­eel­le sekä suojaviheralueelle. Suunnittelun pohjana on käytetty Lid­lin laatimaa alustavaa tontinkäyttösuunnitelmaa.

 

Puistoalueella sijaitsee vanhastaan maanalainen väestönsuoja. Väes­tön­suo­ja jäi puistoalueelle edellisen asemakaavoituksen yh­tey­des­sä, mutta sitä ei ole pidetty kunnossa yli kahteenkymmeneen vuo­teen. Kaupungin ja Lidl Suomi Ky:n välisellä sopimuksella on so­vit­tu, että Lidl Suomi Ky vastaa väestönsuojan purkamisesta sekä alu­eel­la olevien sähköjohtojen siirtämisestä.

 

Voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä s - suojeltava alue, on osoitettu liiketontin alueelle, jotta alueella oleva puusto säilyy. Uu­den tontin tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi merkintä on poistettu.

 

Suojaviheralueella ollut puusto ja puurivi säästetään kaa­va­mää­räyk­sil­lä.

 

Liikerakennusten korttelialuetta on yhteensä 13031 m², jossa ra­ken­nus­oi­keutta on 3000 k-m²  sekä lähivirkistysaluetta 490 m².

 

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén p. 050 074 3087

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää asettaa luonnoksen Lidlin alueen asemakaavan muutoksesta nähtäville ja pyytää viranomaisilta lausunnot.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

 

 

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 339  

456/10.02.03/2022 

 

Valmistelija: Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Luonnos asemakaavan muuttamiseksi on ollut virallisesti nähtävillä  30.6. -1.8.2022 välisenä aikana.

Luonnoksesta ei ole jätetty huomautuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota seuraaviin:

- kaavan poikkeamista voimassa olevasta yleiskaavasta ei ole perusteltu. 

- pyöräpysäköinnin toteuttamisvelvoitteesta on hyvä määrätä korttelialueilla, joille sijoittuu kaupallisia palveluita.

- Laivanrakentajantien varren lähivirkistysalueen kaavamerkinnäksi esitetään suojaviheraluetta (EV) lähivirkistysalueen sijaan.

- kaavaluonnoksen rakennusalan sijoittelu ei annan mahdollisuutta olemassa olevan rakennuksen säilyttämiseen; vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuksen sijoittaminen puistoalueelle lisää kaavan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.

-vaikutusten arvioinnissa on puutteita luonnonympäristön ja ilmastovaikutusten arvioinnissa.

 

Kaavan laatijan vastine lausuntoon:

 

- pyöräpysäköintiä koskeva mitoitus lisätty kaavamääräyksiin.

- lähivirkistysalueen merkintä on johdonmukainen Laivanrakentajantien varren muiden viheralueiden kanssa.

- korttelin rakennusala on sijoitettu tontinkäyttösuunnitelman pohjalta eikä sen kasvattaminen nykyiselle rakennusalalle ole tarkoituksenmukaista.

 

Kaavaselostusta täydennetty tarvittavilta osin.

Edellä esitetyin muutoksin voidaan asemakaavan muutos asettaa ehdotuksena nähtäville.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Lidlin alueen eli 8 . kaupunginosan korttelin 25 tontin 11, puistoalueen ja suojaviheralueen asemakaavamuutoksen sekä korttelialuetta koskevan tonttijaon ehdotuksena virallisesti nähtäville.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa