Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 340

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Erkinkallion ja Kallioniemen ranta-asemakaavan muutos

 

303/10.02.04/2022

 

KHALL 25.04.2022 § 163

 

Kiinteistöjen 895-431-3-55 Erkinkallio ja 895-431-3-121 Kallioniemi omis­ta­jat ovat hakeneet ranta-asemakaavan muutosta Lepäisten ky­läs­sä Maantaustankarissa.

 

Kaavan laatijaksi maanomistajat esittävät Arkkitehtuuritoimisto Tho­mas Hagström tmi / arkkitehti SAFA Thomas Hagstömiä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:ssä kerrotaan maanomistajien

oikeuksista ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi

huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta

omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on

oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä

tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan

toimesta laadittavan ranta-asemakaava-alueen tulee muodostaa

tarkoituksen mukainen kokonaisuus.

 

Ranta-asemakaavaa esitetään muutettavaksi kahden tontin osalta. Ton­tit muutetaan loma-asuntotonteista pysyvän asunnon ra­ken­nus­pai­koik­si. Lisäksi esitetään rakennuspaikkojen ko­ko­naisra­ken­nus­oi­keu­den korottamista 300 k-m².

 

Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Lepäisten kylässä Maan­taus­tan­ka­ris­sa.

 

Suunnittelualueella sijaitsee ranta-asemakaavassa kaksi lo­ma-asun­to­jen rakennuspaikkaa, joista toinen on rakennettu. Lisäksi ran­ta-ase­ma­kaa­vas­sa on yksi vakituisen asunnon rakennuspaikka. Nyt muutettavat tontit ovat loma-asuntotontteina kaavassa ja toinen niis­tä on rakentamaton. Lisäksi kaavassa on vähän kauempana kuu­si rakennettua loma-asuntotonttia.  Rakennusoikeutta suun­nit­te­lu­alu­een rakennuspaikoille on voimassa olevassa ran­ta-ase­ma­kaa­vas­sa osoitettu nyt kaavassa muutettavilla tonteilla 150 k-m² per paik­ka, yhdellä tontilla on osoitettu 600 k-m² ja vakituisen asunnon ra­ken­nus­pai­kal­la 500 k-m².

 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Uu­den­kau­pun­gin yleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.1992 ja tullut voimaan Turun ja Porin lääninhallituksen vah­vis­ta­mis­pää­tök­sel­lä 25.8.1994. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoi­tet­tu loma-asuntoalueeksi (RA).

 

Suunnittelualue on yleiskaavassa osa-aluetta II, jolla lo­ma-asun­to­ra­ken­ta­mi­sen mitoituksena käytetään 5 loma-asuntoa rantakilometriä koh­ti tai 1 loma-asunto 2 ha maa-aluetta kohti siten, että pienempi lu­ku on tilan enimmäisrakennusoikeus. 50% rantaviivasta tulee jät­tää vapaaksi.

 

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuustossa 26.1.2009 hy­väk­syt­ty Lepäisten ranta-asemakaavan muutos (Maan­taus­tan­ka­ri).

 

Muutosalueen kiinteistörajat eivät vastaa voimassa olevan ran­ta-ase­ma­kaa­van rajoja. Ranta-asemakaavan tavoitteena on päi­vit­tää kaavan aluerajoja vastaamaan todellisia kiinteistörajoja sekä muut­taa kiinteistöjen käyttötarkoitusta AO-1-korttelialueeksi (eril­lis­pien­ta­lo­jen korttelialue). Samalla nostetaan rakennuspaikkojen ra­ken­nus­oi­keu­det rakennusjärjestyksen sallimalle tasolle.

 

Kiinteistöllä 895-431-3-55 kallio nousee lännen puolelta nykyisen

rakennusalueen ja meren väliin estäen näkyvyyden merelle länteen.

Rakennusalaa siirtämällä päästäisiin rakentamaan tasaisemmalle

pohjalle. Samalla saataisiin näkymää merelle länteen. Ra­ken­nus­paik­ko­jen lukumäärä säilyy ennallaan.

 

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén p. 050 074 3087

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää käynnistää Erkinkallion ja Kallioniemen ran­ta-ase­ma­kaa­van muutoksen ja ilmoittaa kaavoituksen vireille tulosta osallisille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman se­kä kaavamuutosluonnoksen nähtäville ja pyytää lausunnot vi­ran­omai­sil­ta.

 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

 

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 340  

591/10.02.03/2022 

 

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Markus Gerke

  etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 12.5. - 13.6.2022

 

Lisäksi kaavaluonnoksesta on pyydetty ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton lausunnot.

 

Varsinais-Suomen liitto ei katsonut aihetta lausunnon antamiseen ja Ely-keskus lausui kaavasta seuraavaa:

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei anna lausuntoa 3.5.2022 saapuneeseen lausuntopyyntöön Erkinkallion ja Kallioniemen ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta, mutta toteaa seuraavaa:

 

Ranta-asemakaavan muutosluonnos ei täytä MRL:n mukaisia vaatimuksia ranta-alueen kaavoittamisesta. Ranta-asemakaava on tarkoitettu laadittavaksi pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle, ja nyt lausunnolla olevassa kaavamuutoksessa on osoitettu ainoastaan vakituista asutusta. ELY-keskuksella ei tässä vaiheessa ole toimialaltaan muuta kommentoitavaa.

 

Kaavoittaja on antanut Elykeskuksen lausuntoon seuraavanlaisen vastineen:

Kaupunki on oman harkinnan mukaan hyväksynyt ranta-asemakaavoja, joissa yksittäisiä tontteja on osoitettu vakituiselle asumiselle. Uudenkaupungin rakennusjärjestyksessä on perusteet loma-asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi. Ranta-asemakaavan muutos edellytetään käyttötarkoituksen muutoksissa. 

 

Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.

 

Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavaehdotus voidaan asettaa nykyisessä muodossa virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Erkinkallion ja Kallioniemen ranta-asemakaavan muutoksen virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa