Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 341

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Matalan ranta-asemakaavan muutos

 

223/10.02.04/2022

 

KHALL 25.04.2022 § 164

Kiinteistön 895-467-1-809 Koutunranta omistajat ovat hakeneet ran­ta-ase­ma­kaa­van muutosta Matalan puhdissa.

 

Kaavan laatijaksi maanomistajat esittävät DI Pasi Lappalaista Nosto Con­sul­ting Oy:stä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:ssä kerrotaan maanomistajien

oikeuksista ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi

huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta

omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on

oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä

tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan

toimesta laadittavan ranta-asemakaava-alueen tulee muodostaa

tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

 

Matalan ranta-asemakaavaa esitetään muutettavaksi yhden tontin osal­ta. Tontti muutetaan loma-asuntotontista pysyvän asunnon ra­ken­nus­pai­kak­si. Lisäksi esitetään rakennuspaikan ko­ko­nais­ra­ken­nus­oi­keu­den korottamista 300 k-m².

 

Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Matalanpuhdin ete­­ran­nal­la vastapäätä Ykskoivunniemeä.

 

Suunnittelualueella sijaitsee viisi loma-asuntojen rakennuspaikkaa, jot­ka kaikki ovat jo rakennettu. Lisäksi ranta-asemakaavassa on yksi va­ki­tui­sen asunnon rakennuspaikka. Nyt muutettava tontti on lo­ma-asun­to­tont­ti­na kaavassa ja se on rakentamaton.  Lisäksi kaa­vas­sa on vähän kauempana Matalan tila, joka on pysyvän asumisen ra­ken­nus­paik­ka. Rakennusoikeutta suunnittelualueen ra­ken­nus­pai­koil­le on voimassa olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu kol­mel­la tontilla 120 k-m² per paikka, yhdellä tontilla

160 k-m² , yhdellä paikalla 180 k-m² ja vakituisen asunnon ra­ken­nus­pai­kal­la 300 k-m².

 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Uu­den­kau­pun­gin yleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.1992 ja tullut voimaan Turun ja Porin lääninhallituksen vah­vis­ta­mis­pää­tök­sel­lä 25.8.1994. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoi­tet­tu loma-asuntoalueeksi (RA) sekä maa- ja metsätalousalueeksi, jol­la on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Suun­nit­te­lu­alue on yleiskaavassa osa-aluetta I, jolla lo­ma-asun­to­ra­ken­ta­mi­sen mitoituksena käytetään 4 loma-asuntoa rantakilometriä kohti tai 1 loma-asunto 3 ha maa-aluetta kohti siten, että pienempi luku on ti­lan enimmäisrakennusoikeus.

 

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuustossa 17.5.2018 hy­väk­syt­ty Matalan ranta-asemakaava ja Sundholman ja Varesmaan ran­ta-ase­ma­kaa­van muutos 2, jossa suunnittelualue on osoitettu yk­siasun­tois­ten loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-3) sekä maa- ja met­­ta­lous­alu­eek­si, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Voimassa olevat kaavat ovat saaneet lainvoiman 1.6.1995, 17.5.2018 ja 8.8.2019.

 

Kaavatyön tavoitteena on osoittaa voimassa olevan ran­ta-ase­ma­kaa­van loma-asuntojen korttelin 7 rakennuspaikka 1 vakituisen asu­mi­sen rakennuspaikaksi (AO). Rakennuspaikan tavoitteellinen ko­ko­nais­ra­ken­nus­oi­keus on 300 k-m².

 

Kaavamuutoksessa vapaan rannan osuus ei pienene, sillä ra­ken­nus­paik­ka noudattaa aikaisemman kaavan rajoja. MU-alue pienenee vä­hän, koska sille on haluttu mahdollistaa talousrakennuksen ra­ken­ta­mi­nen tuloreitille.  Rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy en­nal­laan.

 

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén p. 050 074 3087

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää käynnistää Matalan ranta-asemakaavan muu­tok­sen ja ilmoittaa kaavoituksen vireille tulosta osallisille sekä aset­taa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaa­va­muu­tos­luon­nok­sen nähtäville ja pyytää lausunnot viranomaisilta.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 341  

596/10.02.03/2022 

 

Valmistelija: Kaavasuunnittelija Markus Gerke

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 12.5-13.6.2022

 

Lisäksi kaavaluonnoksesta on pyydetty ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton lausunnot.

 

Varsinais-Suomen liitto ei katsonut aihetta lausunnon antamiseen ja ELY-keskus lausui kaavasta seuraavaa:

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei anna lausuntoa 3.5.2022 saapuneeseen lausuntopyyntöön Matalan ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta, mutta toteaa seuraavaa:

Ranta-asemakaavan muutosluonnos ei täytä MRL:n mukaisia vaatimuksia ranta-alueen kaavoittamisesta. Ranta-asemakaava on tarkoitettu laadittavaksi pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle, ja nyt lausunnolla olevassa kaavamuutoksessa on osoitettu ainoastaan vakituista asutusta. ELY-keskuksella ei tässä vaiheessa ole toimialaltaan muuta kommentoitavaa.

 

Kaavoittaja on antanut ELY-keskuksen lausuntoon seuraavanlaisen vastineen:

Uudessakaupungissa vakiintunut käytäntö on ollut ratkaista ranta-asemakaava-alueella vakituiseen asumiseen tarkoitetut rakennusoikeudet ranta-asemakaavan muutoksella. Kaupunki ei ole pääsääntöisesti myöntänyt poikkeamislupaa ranta-asemakaavan käyttötarkoituksesta. Kaavamuutosalue muodostaa ympärivuotiseen asumiseen tarkoituksenmukaisen rakennuspaikan. Rakennuspaikka sijaitsee asemakaavoitetun Ykskoivunniemen vastarannalla. Uudenkaupungin rakennusjärjestyksessä on periaatteet, joilla loma-asuntotontit voidaan muuttaa vakituisen asumisen tonteiksi.

 

Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään huomatusta.

 

Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaavaehdotus voidaan asettaa nykyisessä muodossa virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää asettaa Matalan ranta-asemakaavan muutoksen virallisesti nähtäville ja pyytää lausunnot.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa