Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 483-1-112

 

YMPLL 20.02.2024 § 26  

2179/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  -----------

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-483-1-112

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Asuinrakennuksen rakentaminen sekä varastorakennuksen rakentaminen

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 171 §:n mukainen poikkeamisvalta 72 § 1 mom. sään­nök­sis­tä, joiden mukaan meren tai vesistön ran­ta-alu­ee­seen kuuluvalle ran­ta­vyö­hyk­keel­le ei saa rakentaa ra­ken­nus­ta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleis­kaa­vaa, jossa on erityisesti mää­rät­ty yleiskaavan tai sen osan käyt­­mi­ses­tä rakennusluvan myön­­mi­sen perusteena.

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee poikkeamista vanhan olemassa olevan asuinrakennuksen purkamiseksi uudelleen rakentamiseksi sekä varastorakennuksen purkamiseksi ja uudelleen rakentamiseksi. Uuden asuinrakennuksen kerrosala on 68 m² ja rakennuksen yhteyteen rakennettavan saunan 16 m². Varastorakennuksen kerrosala on 42 m².

 

   Kiinteistö on rekisteröity 28.5.1975 ja sen pinta-ala on 2760 m². Sille on tällä hetkellä rakennettu asuinrakennus, aittarakennus (15 m²), talousrakennus, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 129 m².

 

  Alueella on voimassa Uudenkaupungin yleiskaava, joka on vahvistettu 25.8.1994. Kiinteistö sijaitsee yleiskaavan mukaisella loma-asuntoalueella (RA).

 

  Rakentamista ohjataan kaavan lisäksi Uudenkaupungin rakennusjärjestyksellä. Rakennusjärjestyksen mukaisesti rantaan rajoittuvan lomarakennuspaikan rakennusoikeus on 150-200 m² ja rakennuspaikalla saa olla enintään:

  - yksiasuntoinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään

   150 m²

  - yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - yksi vierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintään 25 m²

  - kolme talousrakennusta, pinta-alat sisältyvät kokonaiskerrosalaan

  - kerrosten lukumäärä saa olla enintään yksi. Venevajan kerrosala saa olla enintään 40 m2. Venevajan ala otetaan huomioon rakennuspaikan yhteenlaskettua kokonaiskerrosalaa lasketta-

  essa. Venevajan rakentamismahdollisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti.

  

  Poikkeamista haetaan asuinrakennuksen ja varastorakennuksen rakentamiseksi ranta­vyö­hyk­keel­le ilman ra­ken­ta­mi­seen oikeuttavaa kaavaa.

 

  Hakemuksen mukaisten uudisrakennusten rakentamisen edellytyksenä on olemassa olevan asuinrakennuksen ja varastorakennuksen purkaminen.

 

  Alueen naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hank­kees­ta.

     

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamistoimivalta ja poik­kea­mi­sen edellytykset

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä lais­sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi­men­pi­det­tä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muus­ta rajoituksesta.

 

  Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

  1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei­den käytön muulle järjestämiselle;

  2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

  3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta­voit­tei­den saavuttamista; tai

  4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai­heut­taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

  Perustelu

 

  Asuinrakennus rakennetaan nykyisen rakennuksen paikalle ja sen etäisyys rantaviivasta on 25 m. Vanha talousrakennus puretaan ja uusi rakennus rakennetaan siten, että se muodostaa asuinrakennuksen ja aittarakennuksen kanssa yhtenäisen pihapiirin.

 

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset.

  Rannassa oleva suojapuusto tulee säilyttää.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen kiinteistölle 895-483-1-112  rakennettavalle asuinrakennukselle ja varastorakennukselle.

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 23.2.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 500,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa