Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 20.02.2024/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Poikkeamishakemus kiinteistölle 1-4-24

 

YMPLL 20.02.2024 § 27  

2180/10.03.00.06/2024 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hakija  Asunto Oy Aaron Uusikaupunki

 

Hakemus  Rakennuspaikka

 

895-1-4-24

 

 

 

  Rakennustoimenpide

 

  Varaston laajentaminen

 

  Rakentamisrajoitukset

 

  MRL 171 §:n mukainen poikkeamisvalta 58 § 1 mom. sään­nök­sis­tä, joiden mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus)

 

  Hankkeen kuvaus

 

  Hakija hakee poikkeamista varaston laajentamiseksi 12 m² kiinteistöllä 895-1-4-24. Rakennuspaikan pinta-ala on 972 m². Tontilla sijaitsee asemakaavassa suojeltu rakennus, jonka jatkoksi on rakennettu autokatos. Lisäksi tontilla sijaitsee kerrosalaltaan 100,5 m² asuinrakennus (poikkeamispäätös 18.9.2012 § 117).

 

  Alueella on voimassa 21.09.1984 vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa kiinteistö on varattu asuin- liike- ja käsityöteollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tontille sallitusta kerrosalasta saa käyttää enintään 1/3 liike- ja käsityöteollisuustiloja varten. Autopaikkoja on varattava 1 asuntoa kohden ja 1 liike- tai käsityöteollisuuskerrosalan 120 m² kohden.

 

  Poikkeamista haetaan 2m x 6 m varastorakennuksen rakentamiselle autokatoksen yhteyteen. Autokatos sijaitsee pääosin asemakaavan mukaisella rakennusalalla, jolla on rakennusoikeutta 60 kem².  Varastorakennus sijoitetaan autokatoksen jatkeeksi, jolloin se sijoittuu kokonaan kaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle.

    

  Alueen naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hank­kees­ta.

      

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n poikkeamistoimivalta ja poik­kea­mi­sen edellytykset

 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä lais­sa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi­men­pi­det­tä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muus­ta rajoituksesta.

 

  Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

  1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei­den käytön muulle järjestämiselle;

  2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

  3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta­voit­tei­den saavuttamista; tai

  4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai­heut­taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

  Perustelu

 

  Kaupunkisuunnittelu katsoo, että hakemus täyttää MRL 171 §:n mukaiset poikkeamisen edellytykset.

 

  Tontin käytettävissä oleva rakennusoikeus ei laajentamisen jälkeen ylity, koska autokatosta ei lasketa käytettyyn kerrosalaan.

  

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen kiinteistölle 895-1-4-24 varastorakennuksen rakentamiseksi.

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi (2) vuotta. Tänä aikana on haettava poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Antopäivä on 23.2.2024.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 500,00 €.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa